Postup sfunkčnenia skutočnej demokracie,

ktorá je definovaná v odseku 1 článku 2 Ústavy SR takto: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

alebo inak

Zmena vlády politických strán, mimovládnych organizácií a masmédií na vládu ľudu

 

1.krok - prípravný krok

2.krok - sfunkčnenie inštitútu referenda (sfunkčnenie priamej demokracie)

3.krok - sfunkčnenie zastupiteľskej demokracie

 

1. Prípravný krok

   Musíme vyhrať informačnú vojnu = musíme „zobudiť“ viac ako 51% voličov. Musíme prerušiť napojenie slovenských masmédií na "ríšu krivých zrkadiel – na ríšu klamstva, manipulácie, zla a vojen", používanie dvojakého metra, ...

• Prvou podmienkou začatia procesu sfunkčňovania demokracie je hlavne v RTVS zabezpečiť (vynútiť si) objektívnosť, nestrannosť, vyváženosť a názorovú pestrosť v spravodajstve, publicistike a politicko-diskusných reláciách.

Podporné video: https://www.youtube.com/watch?v=fa2h8wFXXzA

• V RTVS v politicko-diskusných reláciách zabezpečiť časový priestor minimálne 1 hodinu denne v hlavnom vysielacom čase pre každú záujmovú skupinu, tzn. pre vládne strany, opozíciu, odborníkov a občianskych aktivistov, tiež zástancov a odporcov referenda.

• Zároveň na osvetu využívať všetky alternatívne médiá, sociálne siete, protesty, transparenty, konferencie, okrúhle stoly, rôzne stretnutia, letáky, emaily, ...

Správne odvoliť. Najhoršia voľba je nevoliť. Ten, kto nepôjde voliť "pronárodné, vlastenecké a prodemokratické" strany, zvýši percentá "liberálnym, protinárodným a protidemokratickým" stranám.

 

2. Sfunkčnenie inštitútu referenda

• Prezident SR, Ústavný súd SR, ... sa k referendovým otázkam môže vyjadriť len pred začiatkom zbierania podpisov. Po vyzbieraní dostatočného počtu podpisov má prezident SR už iba jednu možnosť - referendum vypísať.

• 100 000 podpisov potrebných na vypísanie referenda

• Hlasovanie po rozsiahlej a vyváženej verejnej diskusii (hlavne v RTVS)

• Nulové kvórum = o výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina účastníkov referenda.

• Hlasovanie bez podvodov (možnosť hlasovať osobne alebo poštou iba do svojho volebného okrsku podľa svojho miesta trvalého bydliska, zrušenie voličských preukazov, povinné zverejňovanie okrskových volebných zápisníc a následné paralelné spočítanie hlasov)

• Pravidlá pre referendum a výsledky referend je možné zmeniť iba referendom.

 

3. Sfunkčnenie zastupiteľskej demokracie

• Jasné odpovede politikov/politických strán na najdôležitejšie otázky, ktoré sa týkajú fungovania Slovenska a potrieb jeho občanov (nie všeobecné predvolebné sľuby) a z nich urobené „Porovnanie stanovísk (programov) politických strán“

• Vyvážená predvolebná kampaň v masmédiách. Bez billboardov, bez jednostrannej a neobjektívnej informovanosti v masmédiách. Bez zvýhodnenia tých, čo majú veľa peňazí, ...

• Pravdivé prieskumy verejnej mienky na veľmi veľkej vzorke občanov

• Bez volebnej korupcie

• Voľby bez podvodov (možnosť voliť osobne/poštou iba do svojho volebného okrsku podľa svojho miesta trvalého bydliska, zrušenie voličských preukazov, povinné zverejňovanie okrskových volebných zápisníc a následné paralelné spočítanie hlasov)

• Povinné (obligatórne) referendá

• Možnosť odmietnutia navrhovaného zákona, zmluvy, ... občanmi

• Možnosť zrušenia už platného zákona, zmluvy, ... občanmi

• Možnosť skrátenia volebného obdobia NR SR občanmi v referende

• Zavedenie závislého (imperatívneho) mandátu poslancom NR SR i prezidentovi SR voči svojim voličom

• Sprísniť kritériá na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu.

 

4. a ďalšie kroky – ďalšie možné zmeny

   Zmena počtu volebných obvodov, zmena názvu NR SR, zrušenie financovania politických strán, odluka cirkví od štátu, prijatie novej Ústavy SR, ..........................................................


Príbuzné webové stránky:

Priama demokracia - https://www.priama-demokracia.sk/

Iniciatíva za novú ústavu - http://iznu.sk/

Naše voľby - https://www.nasevolby.sk/

Posledné referendum (posledné referendum "klasickým" spôsobom) - http://www.poslednereferendum.sk/