Po kompletnom sfunkčnení odseku 1 článku 2 Ústavy Slovenskej republiky bude na Slovensku takýto stav:

• Každý kandidát na poslanca alebo prezidenta SR si pred voľbami (výberom) môže slobodne podľa svojho svedomia a presvedčenia vybrať (zostaviť) volebný program, s ktorým bude kandidovať. Po zvolení sa tento program pre neho stáva záväzným a jeho mandát je závislý na voličoch, ktorí ho zvolili - ktorých zastupuje. To znamená, že pri výkone svojho poverenia je viazaný príkazmi alebo želaniami svojich voličov, zakotvenými vo volebnom programe, s ktorým kandidoval. Je odvolateľný aj pred skončením svojho volebného obdobia. Ak počas jeho volebného obdobia bude potrebné rozhodnúť o veciach, ktoré nemal vo svojom volebnom programe, musí sa voličov opýtať na ich názor. Môže využiť pravdivé prieskumy verejnej mienky na veľmi veľkej vzorke občanov, urobené ŠÚ SR, veľké stretnutia občanov, ...

• Používajú sa kritériá na možnosť voliť, byť volený alebo vykonávať funkciu. Napríklad: vek, vzdelanie a prax v danom odbore, dosiahnuté výsledky v danom odbore, odpracované roky, narodil(a) sa na Slovensku, slovenské občianstvo, počet rokov trvalého pobytu na Slovensku, slovom a písmom ovláda slovenský jazyk, absolvoval psychotesty, zdravotný stav (podobne ako na vodičský, zbrojný alebo letecký preukaz), nepoužívanie drog, usporiadaný rodinný život, ... (Podrobnosti nájdete na podstránke „Kritériá“.)

• V Ústave SR je zoznam najdôležitejších prípadov, o ktorých sa musí povinne rozhodnúť v referende.

• Ak naši volení (vyberaní) zástupcovia (poslanci, vláda alebo prezident SR) budú konať proti vôli väčšiny národa, voliči majú možnosť referendom odmietnuť nimi navrhovaný zlý zákon, zmluvu, dohovor, ... ak do 15 dní upozornia na svoj nesúhlas a potom do 100 dní vyzbierajú 50 000 platných podpisov.

• Čím horších (nevhodných) zástupcov si občania zvolia alebo vyberú, tým bude viac referend za odmietnutie ich zlých rozhodnutí alebo za ich odvolanie.

• Žiadne referendum sa nebude dať „zmariť“. Každé jedno referendum bude ľahšie dostupné bez možnosti zmanipulovania. Bude platné, bez možnosti sfalšovania výsledku. Bude právne záväzné bez možnosti zasahovania NR SR. Jeho výsledok nebudú môcť zmeniť poslanci bez súhlasu voličov. Zmeny podmienok na referendum, prijatie novej ústavy, všetky zmeny ústavy a ústavných zákonov, medzinárodné zmluvy, ...musia schváliť občania v referende.


• RTVS každý deň v hlavnom vysielacom čase vysiela dvoj až trojhodinovú diskusnú reláciu na aktuálne témy (mobilizácia, účasť našich vojakov vo vojne na Ukrajine, dodávanie zbraní na Ukrajinu, cudzie vojská na území SR, medzinárodné zmluvy a dohovory, EÚ, NATO, povinné očkovanie, zrušenie finančnej hotovosti, pridávanie hmyzu do potravín, zoštátnenie strategických podnikov, obnovenie potravinovej sebestačnosti SR, vyrovnaný štátny rozpočet, návrh nových zákonov, návrh novelizácie ústavy, sfunkčnenie inštitútu referenda, voľby, volebné programy, porovnanie programov politických strán, ...). Relácií sa zúčastňujú zástupcovia vládnych strán, opozície, odborníci i občianski aktivisti alebo zástancovia a odporcovia pripravovaného alebo už vypísaného referenda. Účastníkov diskusií si vyberajú jednotlivé zainteresované zoskupenia. Účastníci veľmi vzdialení od štúdia v Bratislave (napr. z Michaloviec) sú pripojení cez telemost z regionálneho štúdia alebo z domu.

• Počas každej relácie prebieha hlasovanie divákov, tzn. prieskum verejnej mienky na veľmi veľkej vzorke občanov. Divák prostredníctvom mobilného telefónu alebo osobného počítača s použitím svojho hesla vstúpi do štátom vytvorenej aplikácie a tam bezplatne zahlasuje. Tesne pred skončením relácie sa oznámia výsledky prieskumu. Týmto spôsobom sa raz do týždňa robí aj prieskum preferencií politických strán.

• Súkromným televíziám, ktoré v diskusných reláciách nedali rovnaký časový priestor všetkým zainteresovaným stranám, alebo odopreli účasť niektorému z ich zástupcov, boli odobraté licencie.

• Po rozsiahlych diskusiách v RTVS i ostatných masmédiách občania SR vo funkčnom referende môžu rozhodnúť o zmene názvu NR SR, počte volebných obvodov, počte svojich zástupcov a ich platoch, spôsobe voľby alebo výberu svojich zástupcov, novelizácii súčasnej ústavy, prijatí novej ústavy, zrušení politických strán a podobne, ak vyzbierajú 100 000 platných podpisov a presvedčia väčšiu časť hlasujúcich voličov o správnosti ich návrhu.

Vo väzení "sedia" s viacročnými trestami až doživotím tí, ktorí sa podieľali na manipulovaní prieskumu verejnej mienky, hlasovania alebo volieb. Podľa závažnosti viny. Doživotný trest odňatia slobody za zmanipulovanie, ktoré spôsobilo zásadné zmeny v otázke: účasť slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine, dodávky zbraní na Ukrajinu, zostavenie vlády, vystúpenie z NATO a EÚ, privatizácia alebo zoštátnenie strategických podnikov, ...


A ako je to teraz?

    V Ústave Slovenskej republiky v článku 2 odsek 1 je napísané: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

   Teoreticky je to napísané správne, no prakticky občania nemajú možnosť vykonávať svoju moc ani prostredníctvom svojich volených zástupcov, a ani priamo, čo znamená, že demokracia na Slovensku nie je. Všetky vlády od novembra 1989 boli protidemokratické, protiľudové a protislovenské. Niektoré menej, niektoré viac, ale počas všetkých vlád dochádzalo tzv. salámovou metódou k postupnému rozkladu Slovenskej republiky, ku strate jej suverenity. Rozpredal a rozkradol sa národný majetok za. Strategické podniky sú v cudzích rukách. Prišli sme o sebestačnosť vo výrobe potravín. Máme obrovský dlh. Na papieri sme samostatná suverénna SR, no v skutočnosti sme kolónia. A my, občania, sa tomu bezmocne prizeráme.

 

Prečo je tomu tak?

1.  Poslanci NR a aj prezident SR majú podľa ústavy voľný mandát, ktorý majú vykonávať osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. V praxi to znamená, že dňom ich zvolenia im končí ich závislosť na voličoch. Ich volebné programy a sľuby sú pre nich nezáväzné. Prestupujú z jednej politickej strany do druhej. Hlasujú proti záujmom svojich voličov. Tí, ktorým vo volebnej kampani pomohli sponzori, musia plniť ich požiadavky. Do skončenia svojho funkčného obdobia sú neodvolateľní a nepostihnuteľní. Voliči sú bezmocní a znechutení.

2.  Na vypísanie a platnosť referenda politici postavili také náročné podmienky, že ho nimi prakticky znefunkčnili. Tieto podmienky sú diskriminačné voči všetkým voľbám. V rámci histórie novodobej SR sa konalo iba jedno úspešné referendum o vstupe do EÚ, s účasťou 52%. Róbert Fico sa o ňom vyjadril, že nebolo v poriadku. O výsledku ďalších doterajších referend rozhodli nezúčastnení voliči tak, že referendá pre nízku účasť voličov boli neplatné.


Pravda o referende (12 minút) - https://www.youtube.com/watch?v=3jHNH7S42vw

Tento cirkus musí skončiť! (3 minúty) - https://www.youtube.com/watch?v=zK7EHus4RgI

Matovič o referende (17.-19. minúta) - https://www.youtube.com/watch?v=xOwbmIm2Z0c

https://domov.sme.sk/c/1690632/fico-pracu-parlamentu-skvalitni-len-novy-volebny-system-alebo-imperativny-mandat.html


1.krok - je prípravný krokom


Pravdivá informovanosť a vzdelávanie občanov SR (zvýšenie politickej, ... gramotnosti):

Kľúčovým opatrením prvého kroku a zároveň prvým naším cieľom musí byť získanie trvalého priestoru pre našich zástupcov v politicko-diskusných reláciách vo verejnoprávnej RTVS a zároveň využívať všetky alternatívne médiá, sociálne siete, emaily, protesty, transparenty, letáky, ... Bez RTVS neoslovíme a nepresvedčíme dostatočný počet voličov, aby ich nad 350 000 podpísalo petíciu na vypísanie referenda a potom aby ich ku referendu prišlo nad 2 300 000. Bez RTVS neodoláme masívnej protireferendovej kampani našich protivníkov.

V RTVS zabezpečiť časový priestor minimálne 1 hodinu denne v hlavnom vysielacom čase pre každú záujmovú skupinu, tzn. pre vládne strany, opozíciu, odborníkov na danú tému a občianskych aktivistov, tiež zástancov a odporcov referenda.

Podporné video: https://www.youtube.com/watch?v=fa2h8wFXXzA

• RTVS musí zostať štátna a verejnoprávna aj po zrušení koncesionárskych poplatkov. Potom bude platená zo štátneho rozpočtu - tzn. z našich daní.

• Politicko-diskusné relácie robiť na aktuálne témy (mobilizácia, účasť našich vojakov vo vojne na Ukrajine, dodávanie zbraní na Ukrajinu, cudzie vojská na území SR, medzinárodné zmluvy a dohovory, EÚ, NATO, povinné očkovanie, zrušenie finančnej hotovosti, pridávanie hmyzu do potravín, zoštátnenie strategických podnikov, obnovenie potravinovej sebestačnosti SR, vyrovnaný štátny rozpočet, návrh nových zákonov, návrh novelizácie ústavy, sfunkčnenie inštitútu referenda, voľby, volebné programy, porovnanie politických strán, ...).

• V pridelenom čase si jednotlivé skupiny môžu sami zvoliť tému (okrem zákonom zakázaných), zástupcu a pozvať moderátora pre reláciu, ktorý nemusí byť pracovníkom RTVS. Môže to byť napr. moderátor z alternatívneho média.

• V politicko-diskusných reláciách využívať aj možnosť účasti cez telemost, aby napr. z Michaloviec nebolo nutné cestovať do Bratislavy a späť.

• Počas každej politicko-diskusnej relácie prebieha hlasovanie divákov, tzn. prieskum verejnej mienky na veľmi veľkej vzorke občanov. Divák prostredníctvom mobilného telefónu alebo osobného počítača s použitím svojho hesla vstúpi do štátom vytvorenej aplikácie a tam bezplatne zahlasuje. Tesne pred skončením relácie sa oznámia výsledky prieskumu. Týmto spôsobom sa raz do týždňa urobí aj prieskum preferencií politických strán.

• Odobrať licencie všetkým súkromným televíziám, ktoré neumožnia vyvážený vysielací priestor v hlavnom vysielacom čase všetkým zainteresovaným stranám (vládne strany, opozičné strany, odborníci na danú tému a občianski aktivisti, tiež zástancovia a odporcovia referenda) alebo odoprú účasť niektorému z ich zástupcov.

Prieskumy verejnej mienky, predreferendová alebo volebná kampaň, hlasovania a voľby bez podvodov:

• Prieskumy verejnej mienky, sumarizáciu a spracovanie výsledkov volieb a hlasovaní vo všetkých voľbách, ľudových hlasovaniach a referendách musí robiť Štatistický úrad Slovenskej republiky bez účasti externých firiem a pracovníkov, so svojím vlastným slovenským počítačovým programom (VolProgSk), bez nebezpečného antivírusového programu a so svojím vlastným počítačovým vybavením. (Zákaz používania volebného systému Dominion a bez účasti Esetu.)

• Zakázať volebnú alebo referendovú kampaň na billboardoch. Umožniť len spoločnú kampaň v masmédiách za rovnakých podmienok. Nesmie byť vo výhode ten, kto má viac peňazí, alebo má pod kontrolou masmédiá.

• Minimálne 24 hodín pred začiatkom hlasovania alebo volieb sa musia uzavrieť všetky zoznamy voličov v jednotlivých volebných okrskoch a do začiatku hlasovania alebo volieb zverejniť na webe celkový počet oprávnených voličov podľa jednotlivých volebných okrskov i spolu za celú SR.

• Volič nachádzajúci sa v čase konania volieb, ľudového hlasovania alebo referenda mimo svojho volebného okrsku môže voliť alebo hlasovať poštou alebo elektronicky, ale len vo svojom volebnom okrsku. Týmto opatrením chceme dosiahnuť zrušenie volebných preukazov, čo zníži možnosť volebných podvodov. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, bude zaradený do volebného okrsku, v ktorom mal svoj posledný trvalý pobyt na Slovensku.

• Každá obec, mesto alebo mestská časť bezodkladne po podpísaní zápisníc v jednotlivých okrskových volebných komisiách uverejní výsledky volieb na svojej webovej stránke a svojich vývesných tabuliach.

• Hneď po spočítaní výsledkov hlasovania za celé Slovensko štát na svojej webovej stránke uverejní výsledky hlasovaní podľa jednotlivých volebných okrskov.

• Zorganizovať paralelné spočítanie hlasov.

Zlacnenie, spresnenie, zjednodušenie, zrýchlenie, ... prieskumov verejnej mienky, hlasovaní a volieb:

• Vypracovať a následne zaviesť do používania slovenský počítačový volebný program VolProgSk (pozri podstránku VolProgSk), založený na princípe „účtovného spôsobu spočítavania hlasov“ na elektronické hlasovania, voľby a prieskumy verejnej mienky, ktoré budú bez podvodov. Referendá a prieskumy verejnej mienky sa môžu robiť často a budú veľmi lacné. Len ŠÚSR môže mať možnosť a právo zasahovať do jadra tohto programu. Aj po zavedení VolProgSk musí zostať možnosť na paralelné "ručné" spočítanie (kontrolu) hlasov. Za účasť na volebnom podvode alebo neoprávnenom zásahu do VolProgSk zaviesť veľmi vysoké tresty.

Zabránenie zablokovaniu funkčného referenda poslancami NR SR:

• Do Ústavy SR v článku 93 odsek 1 doplniť do zoznamu obligatórnych referend tento prípad: Zmena výsledkov predchádzajúceho referenda a súčasne (tou istou referendovou otázkou) odstrániť celý článok 99.

Jednoznačné vysvetľovanie Ústavy SR:

• Článok 72 Ústavy SR upraviť a doplniť tak, že okrem NR SR, ktorá je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom SR (zvýrazňujem "orgánom"), môžu ústavu a zákony navrhovať, prijímať, meniť alebo odmietnuť aj občania prostredníctvom referenda.

2.krok - kompletné sfunkčnenie inštitútu referenda

je hlavným a relatívne najjednoduchším krokom. Funkčné referendum nám umožní začať reálne a účinne vykonávať svoju moc priamo - začať meniť systém v náš prospech.

Referendum po sfunkčnení bude vyzerať takto:

1.  Petičný výbor dostane právne stanovisko k zostavenému vzorovému petičnému hárku a referendovým otázkam na ňom uvedeným ešte pred začiatkom zbierania podpisov. Po vyzbieraní dostatočného počtu platných podpisov sa už k referendovým otázkam nebude môcť vyjadrovať nikto a prezident SR už bude mať iba jednu možnosť - referendum vyhlásiť. Je to koniec možnosti zmarenia referenda. (Pozri si poznámku "1.krok/1" na podstránke Poznámky.)

2.  Zníži sa počet platných podpisov potrebných na vypísanie referenda zo súčasných 350 000 na 100 000. Vo Švajčiarsku je to 100 000, čo by v prepočte na počet obyvateľov Slovenska znamenalo 63 000. 

3.  Zavedie sa nulové kvórum a ak väčšina národa bude za, tak popri nulovom kvóre sa môže zaviesť aj povinné hlasovanie. (Pozri si poznámku "1.krok/2" na podstránke Poznámky.) Kvórum je najnižší nevyhnutný počet účastníkov referenda, potrebný na to, aby referendum bolo platné. Teraz je kvórum 50%, tzn., že k platnému referendu musí prísť aspoň 2 300 000 voličov. Po zavedení nulového kvóra bude už každé referendum platné - s výsledkom ÁNO alebo NIE, podľa hlasovania voličov. Vo Švajčiarsku sú všetky referendá platné a približne každé desiate skončilo s výsledkom ÁNO.

4.  Zmeny pravidiel pre referendum a zmeny výsledkov predchádzajúcich referend musia byť potvrdené obligatórnym referendom.

   Slovo "kompletne" znamená, že okrem samotného sfunkčnenia referenda treba do praxe zaviesť aj rad nutných sprievodných opatrení, uvedených ďalej v 1.kroku. Bez nich to nebude fungovať.


Odôvodnenie nulového kvóra

Referendum treba zrovnoprávniť so všetkými voľbami, ktoré nemajú žiadne kvórum a sú platné aj pri nasledovnej účasti: 11-30% do VÚC, 13-23% do europarlamentu, 44-52% prezidentské, 48-50% komunálne, 59-66% parlamentné. 

• Vo Švajčiarsku je funkčná demokracia, majú tam nulové kvórum a drvivá väčšina celoštátnych referend za obdobie 40. rokov bola s účasťou pod 50%. (Červený stĺpec vľavo = rok 1989 = referendum „Za Švajčiarsko bez armády“ = účasť 69% = požiadavka bola zamietnutá.  Červený stĺpec vpravo = rok 1992 = referendum „Za vstup Švajčiarska do Európskeho hospodárskeho priestoru“ = účasť 78% = požiadavka bola zamietnutá.)

Referendum o zákaze privatizácie strategických podnikov na Slovensku v roku 1998 bolo neplatné kvôli nízkej účasti. Účasť bola 44,25%, pričom za zákaz privatizácie bolo vyše 90% zúčastnených voličov. Vo Švajčiarsku by toto referendum bolo platné a veľmi úspešné.

• Referendum 21.1.2023 o možnosti predčasných parlamentných volieb na Slovensku bolo neplatné kvôli nízkej účasti voličov. Účasť bola 27,25%, pričom za umožnenie predčasných parlamentných volieb bolo 97,51% zúčastnených voličov. Vo Švajčiarsku by toto referendum bolo platné a "extrémne" úspešné.

Keď si voliči uvedomia (treba im to opakovane vysvetliť), že každé referendum už bude platné, tak účasť na referendách stúpne, no ani potom nebude účasť často presahovať 50% (viď skúsenosti Švajčiarska).

• Odporcovia nulového kvóra môžu účasť v referendách zvýšiť intenzívnou osvetou v masmédiách (hlavne v RTVS), vzdelávaním, letákmi, ... alebo zavedením povinného hlasovania, ale len za predpokladu nulového kvóra. (Povinná účasť vo voľbách je v Belgicku, Bulharsku, Grécku, Luxembursku, čiastočne vo Švajčiarsku, na Cypre a v ďalších 21 štátoch sveta.)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Povinn%C3%A1_volebn%C3%AD_%C3%BA%C4%8Dast

Nulové kvórum musí byť aj pri zavedení povinného hlasovania, aby sa vylúčila možnosť neplatnosti referenda tým, že väčšia časť voličov vhodí do urny neplatný hlasovací lístok. Môžu to urobiť na odporúčanie niektorých politikov, politických strán alebo zo vzdoru kvôli svojmu nesúhlasu so zavedením povinného hlasovania.

• Aj z týchto dôvodov musí byť text odseku 1 článku 98 Ústavy Slovenskej republiky zmenený na text: "O výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina z tých účastníkov referenda, ktorí odovzdali platné hlasovacie lístky.“


3.krok - funkčným referendom nastaviť podmienky na správne fungovanie zastupiteľskej demokracie.

   Zastupiteľská demokracia je vykonávanie štátnej moci občanmi prostredníctvom svojich volených zástupcov. Aby nami poverení naši zástupcovia, tzn. poslanci, vláda a prezident nemohli štátnu moc zneužiť proti nám - aby sme mohli odmietnuť ich zlé rozhodnutia, treba novelizáciou Ústavy SR uzákoniť tieto opatrenia:

• rozšíriť okruh obligatórnych (povinných) referend,

• uzákoniť možnosť odmietnutia navrhovaných alebo zrušenia už platných zákonov, zmlúv, dohovorov, ... občanmi,

• poslancom NR SR a prezidentovi SR zaviesť imperatívny mandát voči svojim voličom.

   Obligatórne (povinné) referendum sa musí konať vo všetkých prípadoch uvedených v Ústave SR. Súčasne platná Ústava SR v článku 93 odsek 1 prikazuje povinné referendum iba v prípade vstupu SR do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku. Do ústavy treba doplniť tieto možnosti:

   • novelizácia Ústavy SR alebo prijatie novej Ústavy SR,

   • prijatie alebo zmena ústavných zákonov,

   • zmeny pravidiel pre referendum,

   • zmeny výsledkov predchádzajúcich referend,

   • medzinárodné zmluvy a dohovory,

   • vypovedanie vojny inému štátu (102 l),

   • vyslanie našich ozbrojených síl a záloh na zahraničné misie,

   • dodávky zbraní účastníkom vojenského konfliktu,

   • nakupovanie, darovanie a predaj vojenskej techniky, ktorej obstarávacia cena vrátane cla a DPH prevýši 100 miliónov eur za jedno volebné obdobie NR SR,

   • povolenie rozmiestnenia cudzích vojsk alebo cudzích vojenských základní na území SR,

   • nákup alebo predaj vojenskej techniky v hodnote nad 100 milión €,

   • maximálna výška ročných nákladov na zbrojenie (predtým je nutné zmeniť odsek 3 článku 93 Ústavy SR),

   • privatizácia štátneho majetku,

   • znárodňovanie strategických podnikov,

   • zásadné sociálne, dôchodkové a pracovnoprávne reformy.

   Možnosť odmietnutia navrhovaných zákonov, zmlúv, dohovorov, ... občanmi môžu občania využiť vo všetkých prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť vykonať obligatórne referendum. Postup: Do 15 dni písomne upozornia na svoj nesúhlas predsedu NR SR. Do 100 dní vyzbierajú 50 000 podpisov. Prezident musí vypísať referendum. (Tak je to vo Švajčiarsku.)

   Možnosť zrušenia už platných zákonov, zmlúv, dohovorov, ... občanmi: Využije sa bežné referendum. 

   Imperatívny mandát je závislé splnomocnenie alebo poverenie voleného zástupcu, ktorý je pri svojom výkone viazaný príkazmi alebo želaniami svojich voličov, zakotvenými vo volebnom programe, s ktorým kandidoval. Takýto zástupca je svojimi voličmi kontrolovateľný a odvolateľný aj pred skončením svojho funkčného obdobia. (Napríklad, opustenie politickej strany = neplnenie volebného programu, s ktorým kandidoval = strata mandátu.)

   Odpor proti zavedeniu imperatívneho mandátu bude veľmi silný a individuálne odvolanie poslanca alebo prezidenta za súčasne platných podmienok bude v podstate nevykonateľné. Skutočná demokracia však môže fungovať aj do zavedenia imperatívneho mandátu, len zbytočne pribudne počet referend za odmietnutie zlých rozhodnutí poslancov, vlády alebo prezidenta, ktoré urobia proti svojim záväzným volebným programom alebo proti požiadavkám občanov, ktoré politické strany vôbec nemali vo svojich programoch.

   Imperatívny mandát bude do veľkej miery zabraňovať podplateniu poslanca i prezidenta a chrániť ich pred vydieraním alebo zastrašovaním, lebo z akého dôvodu by to niekto robil, keď ani poslanec ani prezident by mu aj tak nevedeli vyhovieť. Ich zlé konanie by neprešlo v obligatórnom referende alebo odmietnutím zákona voličmi.


Realizácia 1., 2. a 3. kroku

   Všetko vyššie uvedené môžu rýchlo a lacno zrealizovať poslanci NR SR iba za svoje výplaty. V opačnom prípade to budú musieť realizovať občania dlhšie formou petícií a referend. Tie sú však zatiaľ drahé.

   Ani jeden čestný vlastenecky a prodemokraticky orientovaný politik alebo poslanec nenájde v týchto krokoch a opatreniach žiadnu zásadnú chybu, ktorá by bola v rozpore so skutočnou demokraciou, preto by každý z nich mal mať povinnosť o nich intenzívne informovať verejnosť a realizovať ich v NR SR. Ak to doteraz neurobili alebo neurobia, tak nie sú ani čestní, ani vlastenci a ani za demokraciu. To znamená, že sme si ich zle zvolili a majú zle nastavené podmienky pre zastupovanie nás.

Postup realizácie občanmi

• Na prvom mieste je osveta. Tieto informácie treba šíriť všetkými nám dostupnými prostriedkami, a tým meniť informačné pole okolo nás.

Listom vyzvať všetky poslanecké kluby, aby všetky požadované opatrenia zaviedli do praxe. Druhým listom vyzvať riaditeľa RTVS a Radu pre mediálne služby, aby v medziach súčasne platných zákonov zrealizovali nami požadované opatrenia týkajúce sa RTVS a súkromných televízií. (Výsledný efekt bude skoro s istotou nulový, ale zo slušnosti tento krok treba urobiť, aby nám neskôr nikto nemohol vyčítať drahé referendá, a aby sme vedeli, koho nemáme voliť.)

Spustiť petíciu za zrealizovanie uvedených opatrení. Ak by sa vyzbieral vysoký počet podpisov, politické strany, parlament, vláda a prezident SR by sa nad tým aspoň začali zamýšľať.

Masovými protestmi občanov si vynútiť zrealizovanie týchto požiadaviek. Účinnosť bude závislá od počtu protestujúcich. Väčšina doterajších protestov bola bez účinku. Rečníci na protestoch sa väčšinou obmedzili iba na popisovanie stavu, bez ponúknutia reálnych a účinných riešení v správnej postupnosti.

• Počas každého protestu vysypať vlečku hnoja pred vstupné dvere do RTVS = vrátim im to, čo vysielajú a o čo mi nemáme záujem.

• Obliehať budovu verejnoprávneho Rozhlasu (RTVS) na Mýtnej ulici a vytrvať tam až do získania trvalého priestoru v diskusných reláciách v RTVS pre našich zástupcov.

Správne odvoliť:

1. možnosť (relatívne najlepšia): Pronárodné, vlastenecké a prodemokratické strany sa pred voľbami spoja a voličom ponúknu istotu, že sa spoločne dostanú do NR SR a presadia záujmy väčšiny občanov (aj sfunkčnenie inštitútu referenda, používanie obligatórnych referend, možnosť odmietnutia zákona alebo zmluvy voličmi).

2. možnosť (vybrať si najlepšie z toho, čo je v ponuke): Ak prvá možnosť nebude, je nutné voliť "menšie zlo". Po voľbách tak získame relatívne lepšie podmienky na sfunkčnenie inštitútu referenda, ... Voliť "menšie zlo" je nutné iba do sfunkčnenia inštitútu referenda. Potom s tým "menším zlom" urobíme poriadok referendami.

3. možnosť (najhoršia možnosť): Neísť voliť, alebo voliť menšie strany, ktoré sa nedostanú do NR SR. Ten, kto nepôjde voliť "pronárodné, vlastenecké a prodemokratické" strany, zvýši percentá "liberálnym, protinárodným a protidemokratickým" stranám. Ak sa moci chopia naši protivníci, podmienky na sfunkčnenie inštitútu referenda sa radikálne zhoršia. Niekto to pochopí skôr a niekto až v zákope na ukrajinskom fronte, alebo ak jeho deti budú musieť v školskej jedálni namiesto kuracieho stehienka jesť fašírky z cvrčkov.


Koho teda voliť? Čím sa vo voľbách riadiť?

• Súčasné masmédiá, billboardy, jamky na líčkach a nagelované vlasy na vysmiatom lídrovi, "sladké rečičky" politikov, všeobecné a nezáväzné volebné programy vás znova chcú oklamať.

• Sledujte POROVNANIE odpovedí politických strán. Podľa POROVNANIA s 3-mi otázkami je možné rozdeliť ich na politické strany, ktoré sú za demokraciu a strany, ktoré sú proti demokracii.

• Sledujte POROVNANIE odpovedí politických strán, ktoré dostali 20 najdôležitejších otázok, ktoré sa týkajú skutočnej demokracie, suverenity a prosperity Slovenskej republiky a života jej občanov. Toto porovnanie poukazuje na to, ktorí sú skutoční vlastenci a demokrati a ktorí sú proti demokracii, vlastizradcovia a skutoční fašisti. POROVNANIE vám pomôže nahliadnuť pod pekný "obal" politických strán a poodhaliť ich skutočné zámery.

• Obidve POROVNANIA sú už vypracované. Priebežne sa aktualizujú a aktuálne verzie môžete nájsť na webstránke https://www.sfunkcneniereferenda.com. Zatiaľ sa šíria prostredníctvom sociálnych sietí. Alternatívne médiá zatiaľ nereagovali. 

• Voľte politickú stranu, ktorá si spomenuté opatrenia dá do svojho volebného programu.

• Voľte politickú stranu, ktorá ponúkne najlepší záväzný minimálny a maximálny volebný program s RIEŠENIAMI.

Program, v ktorom budú pozitívne odpovede na všetky otázky v obidvoch POROVNANIACH politických strán. Dobrý program má obsahovať konkrétne riešenia, a nie všeobecné nezmerateľné a nekontrolovateľné ciele.

• Voľte iba silnejšie politické strany s reálnymi preferenciami nad 5-7%, ktoré majú šancu dostať sa do NR SR, aby neprepadol ani jeden vlastenecko-demokratický hlas. Nesfalšované prieskumy verejnej mienky by mal robiť Štatistický úrad SR na veľmi veľkej vzorke voličov. Počítačový program VolProgSk by umožnil rýchly a lacný prieskum aj u viac ako 1 000 000 potenciálnych voličov.


Spájanie, spolupráca, podpora

• Na zrealizovanie krokov 0,1 a 2 nie je nutné žiadne spájanie. Stačí spolupráca alebo len podpora.

• Pred parlamentnými voľbami je spájanie menších politických strán nevyhnutné. Prvým krokom ku spájaniu je rozdelenie volebných programov na minimálne a maximálne. Príklad nájdete na podstránke "Program". Následne hľadať cesty ku spájaniu sa na základe minimálnych programov. Maximálne programy pri spájaní strán nechať bokom.


Poznámky a vysvetlivky na záver

• Vyššie uvedené kroky sú potrebné pre všetky vlastenecké a prodemokratické zoskupenia (politické strany, hnutia, OZ, občiny, dŕžavy, ...) i jednotlivcov, pričom spájanie týchto zoskupení i jednotlivcov nie je nutné a tieto riešenia im v ničom nebránia ísť zároveň aj svojou vlastnou cestou.

• Spolupracujme, hľadajme zhodu alebo aspoň podporu vždy len v jednom bode, ktorý je práve v poradí. Ďalšie kroky, iné témy, iné cesty, ..., ktoré by nás mohli rozdeľovať, nechajme bokom - budú sa riešiť postupne po kompletnom sfunkčnení inštitútu referenda. Po zrealizovaní krokov 1-4 sa veľa súčasných bodov, ktoré nás rozdeľujú, stane bezpredmetnými.

Axióma (nemenný základ) našej občianskej iniciatívy a diskusie na túto tému je: Každé ďalšie referendum po kompletnom sfunkčnení inštitútu referenda sa nebude dať zmariť. Musí mu predchádzať dlhá intenzívna a objektívna osveta. Musí byť platné a právne záväzné. Hlasovanie a vyhodnotenie hlasovania musí byť bez podvodov. Referendum má byť rýchle, pohodlné a lacné, aby sa mohlo často opakovať.

• Nevylučujeme možnosť, že nami navrhnuté riešenia sa dajú ešte vylepšiť. Odmietame však diskusie, ktoré majú proces skomplikovať, realizáciu odsunúť na neskôr alebo zablokovať, alebo diskusiu presunúť za 2.krok a tam sa úplne vyčerpať.


   Bez sfunkčnenia inštitútu referenda, obligatórnych referend a možnosti odmietnutia zákonov voličmi nás poslanci, vláda a prezident môžu stále obchádzať a podvádzať. Občianski aktivisti budú aj naďalej "MLÁTIŤ PRÁZDNU SLAMU" a vymýšľať "OKRÚHLEJŠIE KOLESO". Voliči budú stále "STÚPAŤ NA TIE ISTÉ, LEN PRELAKOVANÉ HRABLE" a snívať o skutočnej demokracii, ktorej na Slovensku niet.