Porovnanie politických strán a prezidentky SR

   Toto POROVNANIE slúži voličom na lepšie zorientovanie sa, aby v najbližších voľbách volili múdrejšie ako naposledy - aby nevolili nagelované vlasy, jamky na líčkach vysmiateho lídra a nesplniteľné všeobecné sľuby na billboardoch. Má prispieť k zvýšeniu podielu priamej demokracie a zvýšeniu/obnoveniu dôvery voličov k politikom a politickým stranám, ktorým toto POROVNANIE zároveň robí bezplatnú reklamu (pozitívnu alebo negatívnu).

   Vlastenectvo: Cieľom vlastencov je samostatná suverénna prosperujúca a bezpečná SR so spokojnými občanmi.

   Demokracia je vláda ľudu. Ústava SR v článku 2 odsek 1 ju definuje takto: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“ = demokracia je tam, kde je funkčné referendum, najvážnejšie veci musia byť potvrdené povinným (obligatórnym) referendom, voliči majú možnosť referendom odmietnuť zlý zákon alebo zmluvu, poslanci a prezident SR majú imperatívny mandát voči svojim voličom.

   Ak sa vaše súčasné postoje nezhodujú s tým, čo je uvedené v priloženom „Porovnaní politických strán“, alebo navrhujete lepšie znenie otázok, dôležitejšie otázky, ..., informujte ma na  stankovic.pavol.1953@gmail.com

   Stačí krátka odpoveď, napríklad:  100 000 podpisov. Kvórum 0%. Obligatórne referendá a možnosť odmietnutia zákonov voličmi – áno. Bod 10,12 – nie. Bod 8 – Nt. Ostatné body – áno. 


Podrobný text otázok (bodov) z tabuľky:


1) Hneď po vyhlásení dôvery našej novozostavenej vláde vo verejnoprávnej RTVS odstránime jednostranné manipulovanie verejnosti. Zabezpečíme objektívnosť, nestrannosť, vyváženosť a pluralitu názorov v spravodajstve, publicistike a politicko-diskusných reláciách. RTVS musí vysielať politicko-diskusné relácie v trvaní minimálne 1 hod denne v hlavnom vysielacom čase. V týchto reláciách musia dostať vyvážený priestor zástupcovia všetkých zainteresovaných strán, tzn. vládnych strán, opozície, odborníkov, občianskych aktivistov, zástancov i odporcov referenda. Svojich zástupcov si vyberie každá zainteresovaná strana sama. Počas týchto politicko-diskusných relácií sa budú robiť nezmanipulované prieskumy verejnej mienky na veľmi veľkej vzorke občanov. (Štát zhotoví pre ŠÚ SR slovenskú hlasovaciu aplikáciu, do ktorej sa občania pripoja cez mobilný telefón alebo osobný počítač a bezplatne zahlasujú. Na konči relácie ŠÚ SR oznámi výsledky. Zavedieme vysoké tresty za manipulovanie hlasovania.)

• Ak v NR SR nebudeme mať dostatočnú silu na presadenie vyššie uvedeného, budeme iniciovať a podporovať referendum o týchto otázkach. Budeme robiť intenzívnu osvetu na túto tému (tlačové besedy, politicko-diskusné relácie, ...) 


2) Hneď po vyhlásení dôvery našej novozostavenej vláde novelizujeme Ústavu SR a príslušné zákony o referende:

• Petičný výbor dostane od "štátu" právne stanovisko k zostavenému vzorovému petičnému hárku a referendovým otázkam na ňom uvedeným ešte pred začiatkom zbierania podpisov.

• Na vypísanie referenda je potrebné vyzbierať 100 000 platných podpisov.

O výsledku referenda rozhodne väčšina zúčastnených voličov (nulové kvórum).

• Ak v NR SR nebudeme mať dostatočnú silu na presadenie vyššie uvedeného, budeme iniciovať a podporovať referendum o týchto otázkach. Budeme robiť intenzívnu osvetu na túto tému (tlačové besedy, politicko-diskusné relácie, ...) 

 

3) Hneď po vyhlásení dôvery našej novozostavenej vláde doplníme v odseku (1) článku 93 Ústavy SR tieto ďalšie možnosti, v ktorých sa musí konať povinné (obligatórne) referendum:

prijatie novej Ústavy SR, novelizácia Ústavy SR, prijatie alebo zmena ústavného zákona,

medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné politické zmluvy, medzinárodné zmluvy vojenskej povahy, medzinárodné zmluvy, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách, medzinárodné hospodárske zmluvy všeobecnej povahy, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie je potrebný zákon, medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb,

vypovedanie vojny, vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ak nejde o prípad uvedený v článku 119 písmeno p, prítomnosť zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky,

dodávky zbraní účastníkom vojenského konfliktu; nakupovanie, darovanie a predaj vojenskej techniky, ktorej celková cena prevýši 100 miliónov eur za jedno volebné obdobie NR SR; privatizácia štátneho majetku v hodnote nad ????? € (štátne lesy, nemocnice, ...); zásadné hospodárske, územnosprávne, samosprávne, volebné, zdravotnícke, sociálne, dôchodkové a pracovnoprávne reformy platné pre viac volebných období.“?

• zmeny pravidiel pre referendum, zmeny výsledkov predchádzajúcich referend

   Ak v NR SR nebudeme mať dostatočnú silu na presadenie vyššie uvedeného, budeme iniciovať a podporíme referendum o týchto otázkach.


4) Hneď po vyhlásení dôvery našej novozostavenej vláde novelizujeme Ústavu SR a príslušné zákony o referende tak, že všetko ostatné, čo nebude podliehať schvaľovaniu povinným (obligatórnym) referendom (pred uverejnením v zbierke zákonov alebo ratifikáciou), môžu občania odmietnuť bežným referendom, ak to do 15 dní oznámia predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a potom do 100 dní vyzbierajú aspoň 50 000 platných podpisov potrebných na vypísanie referenda, tak ako to je vo Švajčiarsku.

• Ak v NR SR nebudeme mať dostatočnú silu na presadenie vyššie uvedeného, budeme iniciovať a podporíme referendum o týchto otázkach.


5) Budeme iniciovať a podporíme referendum o vystúpení SR z .

 

6) Budeme iniciovať a podporíme referendum o vystúpení z NATO.


7) Budeme iniciovať a podporíme referendum "Slovensko bez cudzích vojsk a cudzích vojenských základni na svojom území".


8) Sme za zahranično-politickú orientáciu SR na: S=Slovanské národy, T=Trojmorie, R=Ruská federácia, 4=všetky 4 svetové strany, Nt=neutralita, E=EÚ, U=USA.

(Absolútna suverenita malých štátov je nemožná, preto malé štáty sú nútené hľadať „ochranu“ pod krídlami niektorej z mocností. Suverénne štáty v spravodlivom usporiadaní môžu dobrovoľne a pri dodržaní princípov vzájomnej výhodnosti odovzdať časť svojich právomocí, ktorými neohrozujú svoje národno-štátne záujmy, ale musia si zachovať neodňateľné právo ich kedykoľvek bez sankcionovania aj odobrať späť do svojej právomoci.)


9) Hneď po vyhlásení dôvery našej novozostavenej vláde znovelizujeme Ústavu SR a príslušné zákony tak, aby žiadna cudzia ústava, zákon, zmluva, dohovor, ... neboli nadradené Ústave a zákonom SR. SR si v EÚ musí zachovať právo veta.

• Ak v NR SR nebudeme mať dostatočnú silu na presadenie vyššie uvedeného, budeme iniciovať a podporíme referendum o týchto otázkach.


10) Budeme iniciovať a podporíme referendum o "Znovu zavedenie vlastnej meny". Je to jedna z viacerých podmienok štátnej suverenity.

 

11) Zostavíme a schválime iba vyrovnaný (prebytkový) štátny rozpočet aj za cenu veľkého uskromňovania sa. Všetci počnúc prezidentom sa musia uskromniť. Vo výnimočnom prípade (obnova vlastného "štátneho" priemyslu a poľnohospodárstva na posilnenie suverenity SR) si požičiame od Ruskej federácie, ..., aby sa náš dlh rozdelil rovnomerne medzi rôzne sféry vplyvu, aby sme neboli závislý iba na jednom veriteľovi.

 

12) Štátny dlh SR prerozdelíme rovnomerne medzi rôzne sféry vplyvu (RF, Čína, ...) = nebyť závislý iba na jednom veriteľovi.

 

13) Zabrániť "prelievaniu" peňazí do zahraničia:

• Zrušiť možnosť, aby poradenstvo a sprostredkovanie bola odpočítateľná položka v účtovníctve.

• .................................???

 

14) Obnoviť sebestačnosť v produkcii základných potravín.

 

15) Zaistiť sebestačnosť vo výrobe vlastnej elektrickej energie.


16) Obnoviť výstavbu štátnych nájomných bytov za ľudové ceny.

 

17) Dobrovoľné testovanie, nosenie rúšok a očkovanie. Žiadna diskriminácia netestovaných a neočkovaných.

 

18) Zákaz hromadného prijímania migrantov ("utečencov") na Slovensko:

• Utečencov sú povinné prijímať susedné krajiny, no len na dobu konfliktu.

• Dokiaľ sa nezastaví migračný nápor na Európu, tak ani 1 migrant ("utečenec") na Slovensko.

• Ani jedna ucelená komunita moslimov na Slovensku. Ani jedna mešita na Slovensku.

 

19) Zákaz registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Zákaz adopcií detí pármi osôb rovnakého pohlavia. Manželstvo je zväzok muža, ženy a ich detí.

 

20) Zákaz propagovania a zobrazovania fajčenia, konzumácie alkoholu, narkománie, pornografie, homosexuality, pedofílie, zmeny pohlavia, gender a LGBTI ideológie.

 

Zoznam otázok a ich podrobné texty postupne vylepšujeme.