Porovnanie politických strán a prezidentky SR

   Ak sa vaše súčasné postoje nezhodujú s tým, čo je uvedené v priloženom „Porovnaní politických strán“, alebo navrhujete lepšie znenie otázok, dôležitejšie otázky, ..., informujte ma na  stankovic.pavol.1953@gmail.com  Stačí krátka odpoveď, napríklad: 100 000 podpisov. Kvórum 0%. Obligatórne referendá a možnosť odmietnutia zákonov voličmi – áno. Bod 10,12 – nie. Bod 8 – Nt. Ostatné body – áno.

   Toto POROVNANIE slúži voličom na lepšie zorientovanie sa, aby v najbližších voľbách volili múdrejšie ako naposledy - aby nevolili nagelované vlasy, jamky na líčkach vysmiateho lídra a nesplniteľné všeobecné sľuby na billboardoch. Má prispieť k sfunkčneniu zastupiteľskej i priamej demokracie a obnoveniu dôvery voličov k politikom a politickým stranám, ktorým toto POROVNANIE zároveň robí bezplatnú reklamu (pozitívnu alebo negatívnu).

   Slovensku by veľmi pomohlo, ak by tieto otázky médiá kládli politikom, prípadne na túto tému urobili aj samostatné relácie. Bez zvýšenia politickej gramotnosti národa sa nepohneme dopredu.


Doplňujúci text k tabuľke so 4-mi otázkami (aktualizované 1.9.2023):

   Demokracia je vláda ľudu. Ústava SR v článku 2 odsek 1 ju definuje takto: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov (zastupiteľská demokracia) alebo priamo (priama demokracia).“

   Hlavnou podmienkou fungujúcej priamej demokracie je funkčné referendum s reálnou dostupnosťou, s nulovým kvórom, bez možnosti zmarenia a zmanipulovania.

   Hlavné podmienky fungujúcej zastupiteľskej demokracie:

Obligatórne referendá (predpísané Ústavou SR v článku 93 odsek 1) o všetkých zásadných otázkach vnútroštátnej aj zahraničnej politiky, čiže aj o zákonoch, medzinárodných zmluvách, záväzkoch, ... 

Možnosť odmietnutia predbežne schváleného zákona, zmluvy, ... občanmi v referende

Možnosť zrušenia už platného zákona, zmluvy, ... občanmi v referende

Prísne kritériá na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu.

Možnosť skrátenia volebného obdobia NR SR občanmi v referende


Podrobný text otázok v tabuľke s 20-timi otázkami (aktualizované 14.8.2023):

1) Hneď po vyhlásení dôvery našej novozostavenej vláde vo verejnoprávnej RTVS odstránime jednostranné manipulovanie verejnosti. Zabezpečíme objektívnosť, nestrannosť, vyváženosť a pluralitu názorov v spravodajstve, publicistike a politicko-diskusných reláciách. RTVS musí vysielať politicko-diskusné relácie v trvaní minimálne 1 hod denne v hlavnom vysielacom čase. V týchto reláciách musia dostať vyvážený priestor zástupcovia všetkých zainteresovaných strán, tzn. vládnych strán, opozície, odborníkov, občianskych aktivistov, zástancov i odporcov referenda. Svojich zástupcov si vyberie každá zainteresovaná strana sama. Počas týchto politicko-diskusných relácií sa budú robiť nezmanipulované prieskumy verejnej mienky na veľmi veľkej vzorke občanov. (Štát zhotoví pre ŠÚ SR slovenskú hlasovaciu aplikáciu, do ktorej sa občania pripoja cez mobilný telefón alebo osobný počítač a bezplatne zahlasujú. Na konči relácie ŠÚ SR oznámi výsledky. Zavedieme vysoké tresty za manipulovanie hlasovania.)

• Ak v NR SR nebudeme mať dostatočnú silu na presadenie vyššie uvedeného, budeme iniciovať a podporovať referendum o týchto otázkach. Budeme robiť intenzívnu osvetu na túto tému (tlačové besedy, politicko-diskusné relácie, ...) 


2) Hneď po vyhlásení dôvery našej novozostavenej vláde novelizujeme Ústavu SR a príslušné zákony o referende:

• Petičný výbor dostane od "štátu" právne stanovisko k zostavenému vzorovému petičnému hárku a referendovým otázkam na ňom uvedeným ešte pred začiatkom zbierania podpisov.

• Na vypísanie referenda je potrebné vyzbierať 100 000 platných podpisov.

• O výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina zúčastnených voličov (nulové kvórum).

• Ak v NR SR nebudeme mať dostatočnú silu na presadenie vyššie uvedeného, budeme iniciovať a podporovať referendum o týchto otázkach. Budeme robiť intenzívnu osvetu na túto tému (tlačové besedy, politicko-diskusné relácie, ...) 

 

3) Hneď po vyhlásení dôvery našej novozostavenej vláde doplníme v odseku (1) článku 93 Ústavy SR tieto ďalšie možnosti, v ktorých sa musí konať povinné (obligatórne) referendum:

prijatie novej ústavy, novelizácia ústavy, prijatie alebo zmena ústavného zákona,

• medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné politické zmluvy, medzinárodné zmluvy vojenskej povahy, medzinárodné zmluvy, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách, medzinárodné hospodárske zmluvy všeobecnej povahy; medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie je potrebný zákon; medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb,

• vypovedanie vojny; vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ak nejde o prípad uvedený v článku 119 písmeno p; prítomnosť zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky,

• dodávky zbraní účastníkom vojenského konfliktu; nakupovanie, darovanie a predaj vojenskej techniky, ktorej celková cena prevýši 100 miliónov eur za jedno volebné obdobie NR SR; privatizácia štátneho majetku v hodnote nad ????? € (štátne lesy, nemocnice, ...); zásadné hospodárske, územnosprávne, samosprávne, volebné, zdravotnícke, sociálne, dôchodkové a pracovnoprávne reformy platné pre viac volebných období,

• zmeny pravidiel pre referendum, zmeny výsledkov predchádzajúcich referend,

• ........

   Ak v NR SR nebudeme mať dostatočnú silu na presadenie vyššie uvedeného, budeme iniciovať a podporíme referendum o týchto otázkach.


4) Hneď po vyhlásení dôvery našej novozostavenej vláde novelizujeme Ústavu SR a príslušné zákony o referende tak, že všetko ostatné, čo nebude podliehať schvaľovaniu povinným (obligatórnym) referendom (pred uverejnením v zbierke zákonov alebo ratifikáciou), môžu občania odmietnuť bežným referendom, ak to do 15 dní oznámia predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a potom do 100 dní vyzbierajú aspoň 50 000 platných podpisov potrebných na vypísanie referenda (tak ako to je vo Švajčiarsku).

• Ak v NR SR nebudeme mať dostatočnú silu na presadenie vyššie uvedeného, budeme iniciovať a podporíme referendum o tejto otázke.


5) A = Budeme iniciovať a podporíme referendum o vystúpení SR z , pretože už neveríme v rekonštrukciu EÚ a návrat k jej pôvodným hodnotám. Ak budeme súčasťou vládnej koalície a referendum o vystúpení z EÚ nebude súčasťou programového vyhlásenia vlády, tak aktívne podporíme petičný výbor z touto referendovou otázkou. Zároveň okamžite začneme Slovensko pripravovať na vystúpenie alebo možný rozpad EÚ (body 10-15, strategické podniky do rúk štátu, ...).

    N = Nebudeme iniciovať a nepodporíme referendum o vystúpení SR z EÚ, pretože buď sme s ňou spokojní, alebo veríme v jej rekonštrukciu a návrat k jej pôvodným hodnotám. Zároveň máme jasnú predstavu o tom kto, kedy a ako túto rekonštrukciu zrealizuje.

 

6) Budeme iniciovať a podporíme referendum o vystúpení z NATO.


7) Budeme iniciovať a podporíme referendum "Slovensko bez cudzích vojsk a cudzích vojenských základni na svojom území".


8) Budeme iniciovať a podporíme referendum o zahranično-politickej orientácii SR na: S=Slovanské národy, T=Trojmorie, R=Ruská federácia, 4=všetky 4 svetové strany, Nt=neutralita, E=EÚ, U=USA.

(Absolútna suverenita malých štátov je nemožná, preto malé štáty sú nútené hľadať „ochranu“ pod krídlami niektorej z mocností. Suverénne štáty v spravodlivom usporiadaní môžu dobrovoľne a pri dodržaní princípov vzájomnej výhodnosti odovzdať časť svojich právomocí, ktorými neohrozujú svoje národno-štátne záujmy, ale musia si zachovať neodňateľné právo ich kedykoľvek bez sankcionovania aj odobrať späť do svojej právomoci.)


9) Hneď po vyhlásení dôvery našej novozostavenej vláde znovelizujeme Ústavu SR a príslušné zákony tak, aby žiadna cudzia ústava, zákon, zmluva, dohovor, ... neboli nadradené Ústave a zákonom SR. SR si v EÚ musí zachovať právo veta.

• Ak v NR SR nebudeme mať dostatočnú silu na presadenie vyššie uvedeného, budeme iniciovať a podporíme referendum o týchto otázkach.


10) Budeme iniciovať a podporíme referendum o "Znovu zavedenie vlastnej meny". Je to jedna z viacerých podmienok štátnej suverenity.

 

11) Zostavíme a schválime iba vyrovnaný (prebytkový) štátny rozpočet aj za cenu veľkého uskromňovania sa. Všetci počnúc prezidentom sa musia uskromniť. Vo výnimočnom prípade (obnova vlastného "štátneho" priemyslu a poľnohospodárstva na posilnenie suverenity SR) si požičiame tak, aby sa náš dlh rozdelil rovnomerne medzi rôzne sféry vplyvu, aby sme neboli závislý iba na jednom veriteľovi.

 

12) Štátny dlh SR prerozdelíme rovnomerne medzi rôzne sféry vplyvu (RF, Čína, ...) = nebyť závislý iba na jednom veriteľovi.

 

13) Zabrániť "prelievaniu" peňazí do zahraničia:

• Zrušiť možnosť, aby poradenstvo a sprostredkovanie bola odpočítateľná položka v účtovníctve.

• .................................

 

14) Obnoviť sebestačnosť v produkcii základných potravín. (V prvom rade pestovať iba plodiny pre vlastnú spotrebu - nie na vývoz. Dotácie vo výške dotácii v západnej Európe. Zákaz stavania priemyselných parkov, FV-elektrárni, ... na ornej pôde. ......................)

 

15) Zaistiť sebestačnosť vo výrobe vlastnej elektrickej energie za výrobné náklady + 5%-ný zisk.


16) Obnoviť výstavbu štátnych nájomných bytov za ľudové ceny.

 

17) Dobrovoľné testovanie, nosenie rúšok a očkovanie. Žiadna diskriminácia netestovaných a neočkovaných.

 

18) Zákaz hromadného prijímania migrantov ("utečencov") na Slovensko:

• Utečencov sú povinné prijímať susedné krajiny, no len na dobu konfliktu. (Na západnej Ukrajine sa nebojuje.)

• Dokiaľ sa nezastaví migračný nápor na Európu, tak ani 1 migrant ("utečenec") na Slovensko.

• Ani jedna ucelená komunita moslimov na Slovensku. Ani jedna mešita na Slovensku.

 

19) Zákaz registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Zákaz adopcií detí pármi osôb rovnakého pohlavia. Manželstvo je zväzok muža, ženy a ich detí.

 

20) Zákaz propagovania a zobrazovania fajčenia, konzumácie alkoholu, narkománie, pornografie, homosexuality, pedofílie, zmeny pohlavia, gender a LGBTI ideológie.

 

Zoznam otázok a ich podrobné texty postupne vylepšujeme. Môžete sa pridať.