Poznámky

Poznámka 1.krok/1 - Právne stanovisko vopred (príklad možného riešenia)

• Petičný výbor vypracuje vzorový petičný hárok. Vyzbiera podpisy do všetkých jeho riadkov a doporučenou zásielkou ho odošle "štátu". (Kto bude "štát", určí zákon.) Na určené číslo účtu pošle "štátu" zálohu 100 €. 

• "Štát" odhadne rozsah prác potrebných na posúdenie petičného hárku a otázok na ňom a petičnému výboru oznámi predpokladanú sumu za túto prácu (iba mzda právnikov) po odpočítaní zálohy 100 €. Po uhradení tejto čiastky "Štát" posúdi celý petičný hárok i referendové otázky na ňom uvedené, potvrdí ho a odošle petičnému výboru. Po potvrdení vzorového petičného hárku "štátom" sa už k jeho obsahu nemôže vyjadrovať nikto. Prírastok práce pre "štát"/Ústavný súd sa dá jednoducho vyriešiť zamestnaním ďalších vyšších súdnych úradníkov (alebo externých), ktorých prácu zaplatia petičné výbory svojimi poplatkami - čím viac práce s posúdením petičného hárku a otázok na ňom, tým väčší poplatok.

• Petičný výbor vyzbiera nad 100 000 platných podpisov. K podpísaným petičným hárkom priloží potvrdený vzorový petičný hárok a všetko doručí (odovzdá) prezidentskej kancelárii.

• Ak "prezident SR" kontrolou zistí, že na petičných hárkoch je dostatok platných podpisov, ostáva mu už iba jedna možnosť - referendum vypísať. Petičnému výboru sa vrátia všetky uhradené platby spojené s posudzovaním vzorového petičného hárku štátom.

Ústavný súd SR má zabrániť tomu, aby sa hlasovalo o zlej otázke.

• Príklad: Má zabrániť, aby sa hlasovalo o tom, že rieka má tiecť hore kopcom.

• Má zabrániť, aby po novelizácii ústavy si jednotlivé časti ústavy navzájom odporovali.

• (Ak veľmi dôležitá otázka bude zamietnutá z dôvodu odporovania materiálnemu jadru ústavy, treba zmeniť jadro napr. prijatím novej ústavy.)


Poznámka 1.krok/2 - Môj postoj k zavedeniu povinného hlasovania alebo povinnej účasti na voľbách:

• Po zavedení nulového kvóra nevidím dôvod na zavedenie povinného hlasovania. O výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina z tých účastníkov referenda, ktorí odovzdajú platné hlasovacie lístky a každé referendum už bude platné.

• Ponechanie súčasne platného 50%-ného kvóra a zavedenie povinného hlasovania neodstráni všetky hlavné problémy. Môže nastať stav, že na odporúčanie niektorých politikov, politických strán, nevládnych organizácii, mienkotvorných médií, vplyvných osobnosti alebo zo vzdoru kvôli svojmu nesúhlasu so zavedením povinného hlasovania, nadpolovičná väčšina oprávnených voličov vhodí do urny neplatný hlas a tým aj pri povinnom hlasovaní bude referendum neplatné. Tomu musíme predísť.

• Ja nebudem iniciátorom zavedenie povinného hlasovania a ani povinnej účasti vo voľbách, no ak vznikne iniciatíva za zavedenie povinného hlasovania a povinnej účasti vo voľbách, podporím túto iniciatívu, podpíšem petíciu a budem hlasovať za.


Poznámka ???: Voliči SR petíciou, NR SR svojím uznesením, vláda alebo prezident SR prednesú svoju požiadavku. Expertné právne skupiny a patričné rezorty na túto požiadavku vypracujú návrh referendovej otázky na novelizáciu Ústavy SR, ústavných alebo bežných zákonov. Ústavný súd SR posúdi ich súlad s Ústavou SR. Petičný výbor, NR SR, vláda alebo prezident SR skontroluje, či vypracované zmeny nezmenili zmysel pôvodnej požiadavky a potom sa o tom vypíše referendum. (Pozri Usmernenia k ústavným referendám na vnútroštátnej úrovni CDL-INF(2001)010 prijaté EK pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia) na jej 47. plenárnom zasadnutí (Benátky, 6.-7.júla 2001.)

Vlastenectvo: Cieľom vlastenca je samostatná suverénna prosperujúca a bezpečná SR so spokojnými občanmi. Opakom je odsek 2 článku 7 Ústavy SR, v ktorom sa píše, že „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky“. Ďalej je to strata suverenity, strata práva veta, zmluva s WHO, európsky superštát, NATO, vojská USA na SK, podporovanie vojny na Ukrajine, rozpredaj strategických podnikov, strata potravinovej sebestačnosti, predražené energie, ...

Demokracia (vláda ľudu) je definovaná v odseku 1 článku 2 Ústavy SR, kde sa píše: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo = demokracia je tam, kde je funkčné referendum, používajú sa obligatórne (povinné) referendá, voliči majú možnosť odmietnuť zlý zákon, zmluvu, ..., poslanci a prezident SR majú imperatívny mandát voči svojim voličom. Opakom je nefunkčné referendum, voľný mandát poslanca a prezidenta SR. Opakom je Líbyjská, iracká, sýrska, ukrajinská a bruselská "demokracia".


Prof. Peter Stanek - riešenia: Osveta, mohutnosť protestov, správne odvoliť.


Riešenia, ktoré bez imperatívneho mandátu nič nevyriešia:

Nové politické strany, noví poslanci bez politickej príslušnosti, zákaz politických strán, zmena názvu NR SR, zmena počtu poslancov, dvojkomorový systém, viac volebných obvodov (8-12-24-75-150). Čakanie na "vodcu/spasiteľa", ktorý všetko vyrieši. Lebo:

• Každý poslanec, aj nový a „nezávislý“, aj taký ktorého osobne poznáte, môže po zvolení za súčasných podmienok hlasovať, ako sa mu zachce, alebo ako bude musieť, pretože aj nový a "nezávislý" poslanec z novej politickej strany môže byť po zvolení podplatený, zastrašený alebo vydieraný?

• Nič nezabráni tomu, aby sa "nezávislí" poslanci po voľbách nemohli zoskupiť do rôznych neformálnych i tajných zoskupení ovládanými z pozadia rôznymi záujmovými skupinami.


Chyby

• Keď politicky negramotný dav vyjde na námestia štrngať kľúčmi bez vopred pripraveného dobrého Programu poskladaného z RIEŠENÍ, do rúk zoberie „niekým“ vopred pripravené transparenty a začne opakovať heslá, ktoré im z tribúny predrecitovali herci a špecialisti na farebné revolúcie, dosiahnu len to, že jedna skupina v pozadí vymení pri moci druhú skupinu v pozadí a tá nová, často býva horšia, ako tá predtým. Vo voľbách potom politicky negramotný dav hlasuje sám proti sebe. Výsledok: dav dosiahol ovplyvnenie/zmenu systému, ale vo svoj neprospech.

• Úspešné sú iba protesty, štrajky a revolúcie, ktoré zorganizuje CIA alebo MI6 s veľkým balíkom peňazí, drahými aparatúrami a hercami na pódiách, podporou zapredaných masmédií a aspoň jednou vraždou novinára. Davu však neprinesú žiadny pozitívny výsledok.

• Oceánom sa plavila loď plná otrokov, s ktorými velenie lode kruto zaobchádzalo. Otroci urobili vzburu, ktorá sa im podarila a potom vo veľkej radosti vyhádzali celé velenie lode do oceánu. Po chvíľke však zistili, že nikto z nich nevie riadiť loď.

• Ten, kto nejde voliť, alebo bude voliť ministrany, ktoré sa nedostanú do NR SR, pomáha svojim protivníkom získať viac mandátov v NR SR.

• Nie každý, kto vie búrať, vie aj stavať.

• Čelný stret so systémom (hlavou proti múru) je sebazničujúci a neefektívny.

• Neustále drobenie pronárodných a vlasteneckých síl Slovenska (z nevedomosti, naivity, egoizmu a veľmi často zámerne).

• Niektoré OZ sa dištancujú od politických strán, malé „bunky“ aktivistov sa dištancujú od OZ a politických strán, ...

• Voľba politickej strany podľa úsmevu lídra s jamkami na líčkach, množstva pekných billboardov, nepravdivých prieskumov verejnej mienky v zapredaných masmédiách, ... bez čítania Programov strán.