Záväzný minimálny a maximálny volebný Program

   Toto je len rozpracovaný príklad, ako by mal vyzerať volebný program serióznej národno-vlasteneckej politickej strany z pohľadu voliča. Porovnajte si ho so skutočnými programami politických strán a dobre porozmýšľajte koho budete voliť. (Najhoršie je však nevoliť.)

    Minimálny volebný Program bude  pre nás záväzný pre koaličné rokovania, tvorbu programového vyhlásenia vlády a koaličné vládnutie. Nevstúpime do žiadnej koaličnej vlády, ak by koaličný vládny program odporoval nášmu záväznému Minimálnemu volebnému programu = odporoval by najdôležitejším záujmom našich voličov.

   Maximálny volebný Program bude pre nás záväzný v prípade, ak voľbami získame dostatočnú moc a možnosť zrealizovať ho. Ak získame malý počet mandátov, nebudeme schopní zrealizovať celý svoj Program, no v žiadnom prípade nebudeme hlasovať/pracovať proti nášmu záväznému Minimálnemu a Maximálnemu volebnému Programu = nebudeme hlasovať/pracovať proti záujmom našich voličov.

 

   Kandidáti na poslancov do NR SR za našu politickú stranu sa podľa svojho najlepšieho vedomia, svedomia a slobodnej vôle rozhodli pre našu politickú stranu a jej záväzný volebný program. Po zvolení za poslancov je už náš volebný program pre nich záväzný.

   Ak počas nášho volebného obdobia bude treba urobiť dôležité rozhodnutie, ktoré nebolo uvedené v našom záväznom volebnom programe, tak na toto rozhodnutie budeme žiadať vypísať referendum alebo predčasné parlamentné voľby.

 

SĽUB všetkých kandidátov za našu politickú stranu ešte pred voľbami (Čl.75 ods.(1) Ústavy SR doplnený červeným textom):

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov podľa záväzného volebného programu, s ktorým kandidujem na poslanca do NR SR. Ak počas môjho volebného obdobia bude treba urobiť dôležité rozhodnutie, ktoré nebolo uvedené v našom záväznom volebnom programe, tak na toto rozhodnutie budem žiadať vypísať referendum alebo predčasné parlamentné voľby. Ak tieto povinnosti nesplním, môžem byť voličmi odvolaný ešte pred ukončením môjho volebného obdobia.“ 


Náš záväzný Minimálny volebný program

• Do prvých 100 dni vládnutia sfunkčníme inštitút referenda, alebo budeme iniciovať referendum o sfunkčnení inštitútu referenda (podrobnosti sú na stránke "sfunkcneniereferenda.com")

• Do prvých 100 dni vládnutia do Ústavy SR zavedieme povinnosť, že všetky významné veci (vymenovať v Ústave SR) musia byť schválené referendom (obligatórne referendum).

• Do Ústavy SR zavedieme imperatívny mandát poslanca a prezidenta SR voči voličom a kritéria na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu.

Právo na používanie hotovosti zakotvime v Ústave SR.

Z Ústavy SR v Čl.7 ods.(2) odstránime vetu: Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky = žiadny cudzí zákon, zmluva, dohovor, ... nemôže byť nadradený Ústave a zákonom SR.

• Ústavnému súdu SR vrátime kompetenciu posudzovania súladu zákonov s Ústavou SR“.

• Počas nášho volebného obdobia budeme robiť všetko pre zachovanie a rozšírenie maximálne možnej miery suverenity Slovenskej republiky.

• V prípade odovzdania časti právomocí Slovenskej republiky do rúk EÚ, Slovanskej únii, ..., za podmienok spravodlivého usporiadania a pri dodržaní princípov vzájomnej výhodnosti, ktorými sa neohrozia národno-štátne záujmy SR, si musíme zachovať neodňateľné právo ich kedykoľvek bez sankcionovania odobrať späť do svojej právomoci.

• Do ??? dní budeme iniciovať referendá o:  vystúpenie z EÚ, NATO, WHO, zrušenie zmluvy s USA, Slovensko bez cudzích vojsk a cudzích vojenských základni na svojom území, zahranično-politická orientácia Slovenskej republiky. Dobrovoľné testovanie a očkovanie bez obmedzení a diskriminácie. Ani 1 migrant/"utečenec" na Slovensko.

• Dáme vypracovať a následne zavedieme do používania slovenský počítačový volebný program založený na princípe „účtovného spôsobu spočítavania hlasov“, do ktorého môžu zasahovať iba oprávnení pracovníci SR.

• Prieskumy verejnej mienky, sumarizáciu a spracovanie výsledkov volieb a hlasovaní vo všetkých voľbách, ľudových hlasovaniach a referendách bude robiť Štatistický úrad Slovenskej republiky bez účasti externých firiem a pracovníkov, so svojím vlastným slovenským počítačovým programom a so svojím vlastným počítačovým vybavením.

• Zavedieme veľmi vysoké tresty za účasť na volebnom podvode alebo neoprávnenom zásahu do volebného programu.


Náš záväzný Maximálny volebný program


ZAHRANIČNO-POLITICKÁ ORIENTÁCIA SR

• S okolitými krajinami uzatvoriť zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a vojenskej spolupráci v prípade možného ohrozenia Slovenska. Oporu hľadať u slovanských národov.

• Odstrániť jednostrannú orientáciu Slovenska na „Západ“. Vyvážené vzťahy na všetky 4 svetové strany. Ak nás budú nútiť vybrať si medzi Západom a Východom, tak si vyberáme Ruskú federáciu a slovanské národy.

• Hlavné body zahraničnopolitickej doktríny SR :  .....................

• Príloha: https://drive.google.com/file/d/1sU7BEhY7IjS9GqRbsbDMB0VIzIelPSKm/view?usp=sharing

 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA

• Strategické podniky postupne späť do rúk (pod zásadný vplyv) štátu. (Referendum)

• Zmluvy sa môžu uzatvárať len s tými, ktorí netrvajú na ich tajnosti. (Podmienka v súťažiach, výberových konaniach, ...)

• Podpora slovenských výrobcov využívajúcich slovenské technológie.

• Lepšie využitie geotermálnej energie.

• Skontrolovať dodržanie všetkých privatizačných zmlúv a pri nedodržaní reprivatizovať.

 

MINISTERSTVO FINANCII

• Zabrániť „prelievaniu“ financií do zahraničia.

• Zaviesť progresívnu daň.

• Štátnu pomoc smerovať hlavne do „chudobnejších“ regiónov a zvýhodňovať domácich výrobcov. Koniec zvýhodňovania zahraničných podnikateľov pred slovenskými.

• Vyrovnaný (prebytkový) štátny rozpočet aj za cenu veľkého uskromňovania sa. Všetci počnúc prezidentom sa musia uskromniť. Vo výnimočnom prípade (obnova vlastného priemyslu a poľnohospodárstva na posilnenie suverenity SR) si požičať od Ruska – náš dlh rozdeliť rovnomerne medzi rôzne sféry vplyvu – nebyť závislý iba na jednom veriteľovi.

• Platy prezidenta, parlamentu, vlády, sudcov, ... odvodené od minimálnej mzdy. Pri deficitnom rozpočte iba polovičné platy. (Výnimka vo výnimočných prípadoch môže byť udelená iba referendom.)

• Zákaz zadlžovania sa!!!! + Plán na (urýchlené) vyrovnanie dlhov.

• Vlastná menová a fiškálna politika s vlastným bankovníctvom bez podriadenosti nadštátnym orgánom.

• Zriadiť jednu banku so 100%-nou majetkovou účasťou SR. (Referendum)

• Slovenské zlato previesť z Británie späť na Slovensko. (Referendum)

• Obnoviť vlastnú menu. (Referendum)

• Zlikvidovať inštitút úroku a vybudovať bezúročný finančný systém a bezúročnú ekonomiku.

• Zrušiť 2% z danie pre neziskové organizácie, OZ, ...

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY

• Vlastníkom diaľničnej a železničnej siete môže byť len Slovenská republika.

• Dobudovať širokorozchodnú trať (súčasť novej „hodvábnej“ cesty) až po Bratislavu.

• Stavať a podporovať výstavbu cenovo dostupných nájomných obecných bytov.

 

MINISTERSTVO POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

• Dosiahnuť sebestačnosť v produkcii základných potravín. Lokálna a dlhodobo udržateľná produkcia potravín.

• Poľnohospodársku pôdu môže vlastniť len Slovenská republika alebo občan SR, ktorý sa narodil na jej území. (Ak ju už vlastní cudzinec, inými zákonmi ho donútiť, aby ju využíval v prospech SR.)

• Zákaz výstavby priemyselných parkov, fotovoltaických elektrárni, ... na ornej pôde.

• Slovenský poľnohospodári a chovatelia musia dostať dotácie vo výške ich zahraničných konkurentov! Dotácie musia byť viazané na produkciu – nie na výmeru!!! Ak poľnohospodárovi vyhorí plocha, nedostane žiadne dotácie (zaorané rastlinné zvyšky a pokosené lúky nehoria)!

• Štát musí sledovať a regulovať výmery jednotlivých plodím v záujme dosiahnutia potravinovej sebestačnosti.

• Zákaz pestovania i testovania geneticky modifikovaných plodín (GMO). Zákaz používania geneticky modifikovaných potravín (GMO).

• Podpora malých biofariem pestujúcich pôvodné a geneticky nemodifikované plodiny, liečivé rastliny, ... a chov hospodárskych zvierat.

• Sprísniť podmienky na používanie nezdravých prísad do potravín.

• Podpora siete predaja domácich produktov nezávislej na veľkých obchodných reťazcoch.

 

MINISTERSTVO LESNÉHO A VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

• Znovu vytvoriť Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva aj s vlastnými pracovníkmi na životné prostredie.

• Lesnú pôdu môže vlastniť len Slovenská republika alebo občan SR, ktorý sa narodil na jej území.

• Podporovať „prírode blízke“ obhospodarovanie lesa vo všetkých stupňoch ochrany.

• Priemerná ročná ťažba dreva (okrem kalamity) na Slovensku môže byť do výšky priemerného ročného prírastku lesov Slovenska, pri neznížení súčasnej lesnatosti Slovenska, ktorá je 41%. (Toľko sa môže ročne vyrúbať, koľko ročne prirastie = 10.000.000 m3 : 250 pracovných dní : 25 m3/kamión = 1.600 kamiónov dreva každý pracovný deň.)

• Vývoz dreva do zahraničia až po naplnení objednávok slovenských spracovávateľov dreva, ktorí nemajú nákupné ceny nižšie, ako ich majú zahraniční odberatelia.

• Vyhlásenie chránených území nesmie brániť prírode blízkemu obhospodarovaniu lesov, povinnému spracovaniu kalamity (alebo jej asanácii na neprístupných miestach), ekologickému poľnohospodárstvu a zabezpečeniu potravinovej sebestačnosti samostatnej suverénnej Slovenskej republiky.

• Vo všetkých lesoch Slovenska, bez ohľadu na stupeň ochrany, používať feromónové lapače alebo lapáky + povinné a včasné spracovanie (alebo asanácia) kôrovcovej, vetrovej, snehovej, ... kalamity. Jediná výnimka: nedostupnosť terénu.

• Zaviesť "zelenú daň" na pitnú a minerálnu vodu (0,20 €/m3 vyfakturovaný = 0,0002 €/lit), ktorú by Vodárne odvádzali MLVH na projekty spojené s ochranou vodných zdrojov, hradením bystrín a potokov, zadržiavaním vody v lese, ...)

• Stavy vlkov, medveďov a ostatnej poľovnej zveri na Slovensku upraviť na normované (únosné) stavy. Riadenie ich odstrelu v plnej kompetencii Slovenského poľovníckeho zväzu/Slovenskej poľovníckej komory.

• „Ochranári a MVO“ na hospodárenie v lesoch môžu mať iba poradný hlas.

• (Zrušiť generálne riaditeľstvo štátnych lesov v BB a právnu subjektivitu preniesť na lesné závody.)

https://youtu.be/UHiWCjBm9pc

 

MINISTERSTVO VNÚTRA

• Zakázať mimovládne organizácie platené zo zahraničia, škodiace štátu a slovenskému národu. Ostatné MVO a hlavné média pod silnú kontrolu štátu.

• Verejné obvinenie človeka alebo organizácie bez dôkazov a pred odsúdením súdom hodnotiť ako trestný čin. Toto by sa nevzťahovalo iba na trestné oznámenie podané na Políciu, ktoré by mohlo byť aj anonymné.

• Dobrovoľné čipovanie.

Migranti/utečenci

• Ani 1 migrant/utečenec na Slovensko až do ukončenia migračného tlaku na Európu. Ani jedna ucelená komunita moslimov na Slovensku. Ani jedna mešita na Slovensku.

• Všetkých nelegálnych, nanútených a Čaputovsko-Hegerových migrantov zo Slovenska odsunúť späť do ich domovín. Do odsunutia ich umiestniť v uzavretých objektoch, kde si na svoje živobytie musia zarobiť vlastnou prácou.

Kritéria na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu:

(Pozri súbor "Reálne možnosti voličov.)

VolProgSk - účtovný spôsob spočítavania hlasov bez možnosti volebného podvodu

(Pozri súbor "Reálne možnosti voličov.)

 

MINISTERSTVO OBRANY

• Slovensko bez cudzích vojsk (aj počas vojenských cvičení) a cudzích vojenských základni na svojom území. (Referendum)

• Znovu zaviesť povinnú základnú vojenskú službu. (Referendum)

• Znovu zaviesť povinnú základnú vojenskú službu (aj pre ženy). Úspešné absolvovanie základnej vojenskej služby bude jednou z podmienok na získanie volebného práva a možnosti byť volený. (Referendum)

• Vyzbrojenie obrannej armády SR po vzore armády Švajčiarska, ...

 

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

• Všetky firmy podnikajúce na Slovensku musia mať sídlo a bankové účty na Slovensku a na Slovensku odvádzať dane, odvody, ... = žiadne prelievanie peňazí do zahraničia.

• Pracovníci v štátnej a verejnej správe a členovia ich rodín (všetci občania SR) nesmú mať bankové účty v zahraničí.

• Pracovníci v štátnej a verejnej správe (všetci občania SR s majetkom nad ........ €) musia predkladať nielen prehľad svojich príjmov ale aj výdavkov.

• Konfiškovať majetok nielen u príbuzných skorumpovaných štátnych úradníkov (manželka, deti, ...), ale aj u ich priateľov, známych či ľubovoľných osôb, pokiaľ títo nie sú schopní dokázať, že tento majetok nadobudli v súlade so zákonom.

• Trestnoprávna zodpovednosť politikov a vysokých štátnych úradníkov.

• Verejné obvinenie človeka alebo organizácie bez dôkazov a pred odsúdením súdom hodnotiť ako trestný čin. Toto by sa nevzťahovalo iba na trestné oznámenie podané na Políciu, ktoré by mohlo byť aj anonymné.

 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ (pozri aj ZAHRANIČNO-POLITICKÁ ORIENTÁCIA SR)

• Kvalitná špičková zahraničná politika a diplomacia na zabezpečenie maximálne možnej suverenity Slovenska.

• Referendum o vystúpení z NATO, z EÚ a o zahranično-politickej orientácii Slovenskej republiky. (Zdôvodnenia referenda: https://drive.google.com/file/d/1sU7BEhY7IjS9GqRbsbDMB0VIzIelPSKm/view?usp=sharing )

• Odstrániť jednostrannú orientáciu Slovenska na „Západ“. Vyvážené vzťahy na všetky 4 svetové strany. Ak nás budú nútiť vybrať si medzi Západom a Východom, tak Ruská federácia a slovanské národy. (Referendum)

• Hlava štátu ani ministerstvo zahraničia nesmú vytvárať vlastné zahraničné politiky!

+ Prílohy:  https://drive.google.com/file/d/1anQQo8bT2DVrzl8orJHdFd7V27zeXEI8/view?usp=sharing

• Uzavrieť sa môže len taká medzinárodná zmluva, deklarácia, dohoda, ..., ktorá nie je v rozpore a konflikte s preambulou Ústavy SR, národnoštátnymi záujmami a vnútornou hodnotovou orientáciou SR. Už uzavreté zmluvy, deklarácie, dohody, ..., ktoré tieto kritéria nespĺňajú, vypovedať.

 

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

• Rovnaké práva ale aj povinnosti pre všetkých občanov SR – žiadna diskriminácia ale ani žiadne zvýhodňovanie Rómov, menšín, LGBT, migrantov, utečencov, ...

• Rodinu (založenú manželstvom) tvorí otec (muž), mama (žena) a vlastné biologické deti (prirodzená rodina) alebo adoptované deti (umelá rodina).

• Zákaz šírenia homosexuálnej propagandy vo verejnom priestore (všetky formy šírenia, agitovania, vznášania nárokov či vynášania odporúčaní na takéto chovanie). 

• Zákaz registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia, vrátane zákazu adopcií detí pármi osôb rovnakého pohlavia. Neuznávanie registrovaných partnerstiev uzavretých v iných štátoch.

• Adoptovať deti si môže len kompletný pár náhradných rodičov (muž so ženou).

• Zákaz propagovania a zobrazovania fajčenia, konzumácie alkoholu, narkománie, pornografie, homosexuality, pedofílie, zmeny pohlavia, gender a LGBTI ideológie, ...(viď. zákony o rodine, zákon o médiách, zákon na ochranu detí v Maďarsku a Ruskej federácii).

https://www.facebook.com/mariandurisrepublika/videos/154299340035636/

• Vysoká štátna prémia rodičom, ktorým aj ich tretie vlastné dieťa úspešne ukončí aspoň stredné odborné vzdelanie a je tak zdravé (fyzicky, psychicky a duševne), že je schopné vychovať aspoň 3 vlastné zdravé a životaschopné deti. (Napríklad 60.000 €, ktoré EÚ ponúka za prijatie 1 migranta.)

• Minimálna mzda, dôchodkový vek, obedy zadarmo, vlaky zadarmo, poukazy na rekreáciu na Slovensku, ... po dohode zúčastnených politických strán a sociálnych partnerov.

• Podpora v nezamestnanosti len po odpracovaní 5 rokov súvisle bez dlhšieho prerušenia. Odmietnutie práce alebo strata zamestnania vlastnou vinou (absencia, požitie alkoholu na pracovisku, ...) = žiadna podpora.

• Zničenie mestského bytu, štátneho majetku, ... = zaplatiť alebo ísť do väzenia a tam pracovať do zaplatenie škody.

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

• Budovanie rodinných domov, priemyselných parkov, rôznych prevádzok, ... v záplavových územiach, na zosuvnom teréne, lavínami ohrozených územiach, ... len na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na náhradu možnej škody od štátu.

• Profesionálni lesníci a výskumní pracovníci musia dostať väčší mediálny priestor, ako laické ochranárske združenia. (Vtáčik sediaci na strome a mravec na ceste nemôže zastaviť ťažbu a odvoz dreva.)

• Zákaz výroby a predaja obalov zložených z dvoch recyklovateľných materiálov, ktoré sa nedajú oddeliť a potom recyklovať. (Príklad :  obal na tabletky s hornou časťou z plastu a dolnou časťou z hliníku, igelitový sáčok s papierovými nálepkami, papierový obal s plastovými nálepkami, ...)

• Zákaz dovozu odpadu na spaľovanie alebo uloženie na skládky.

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

• Školstvo prispôsobiť potrebám národného hospodárstva – financovať len potrebné odbory a potrebné množstvo študentov na nich.

• Štúdium na stredných a vysokých školách „za štátnu pôžičku“, ktorá sa po odpracovaní 10 rokov na Slovensku „odpíše“.

• Zrušiť inkluzívne vyučovanie.

• Výchova a vzdelávanie mládeže postavená na tradičných národných princípoch a hodnotách. Presadzovať slovenskú hrdosť, slovanskú spolupatričnosť, našu pôvodnú kultúru, zvyky, tradície a neprekrútené dejiny. Výchova k vlastenectvu. Ochrániť zdravý duševný vývoj našej mládeže.

• Kaleidoskopické vedomosti nahradiť mozaikovitými.

• Vyučovať KSB, DVTR a neprekrútené dejiny.

• Zákaz propagácie homosexuality a viac ako dvoch pohlaví.

 

MINISTERSTVO KULTÚRY

• Úradným jazykom na Slovensku je Slovenčina.

• Každý volený zástupca občanov (poslanec, starosta, primátor, ...) musí ovládať Slovenčinu slovom aj písmom.

• Odluka cirkvi od štátu. (Referendum) (Nie odluka človeka od Boha. V Poľsku to funguje.) https://www.zemosvet.sk/odluka-je-krok-k-porozumeniu

• Rovnaké práva a povinnosti pre všetkých občanov SR – žiadna diskriminácia a žiadne zvýhodňovanie Rómov, menšín, LGBT, migrantov, utečencov, ...

• V štátnych i súkromných masmédiách zabezpečiť objektívne a vyvážené spravodajstvo, pozitívnu zábavu a kultúru, vzdelávanie a vzory s prevládajúcou proslovenskou a proslovanskou orientáciou.

• Prakticky napĺňať 14 bodov činnosti Matice slovenskej.

• Zastaviť „debilizáciu“ národa prostredníctvom štátnych i súkromných médií, školstva, divadiel, kín, koncertov, diskoték, výstav, reklám, ...) Cenzúra na negatívne programy.

• Zákaz programov rozvracajúcich tradičnú rodinu, národ a štát = vychovať novú zdravú životaschopnú neosprostenú nestádovú proslovanskú generáciu „homo sapiens - človeka rozumného“.

• Zákaz/rušenie všetkých televíznych/rozhlasových/internetových kanálov, sociálnych sietí, aplikácii, ..., ktoré uverejnia nevyžiadanú reklamu/informáciu/... vstupujúcu do akéhokoľvek programu, správy, informácie, ...

• Zákaz reklám na verejnom priestore (okrem vlastnej reklamy na budove vlastnej firmy).

• Zákaz reklám na drogy, alkohol, cigarety, lieky a pôžičky.

• Zákaz zobrazovania fajčenia, pitia alkoholu, drogovania, homosexuality, iných zvrátenosti, ...

• Zákaz legalizácie drog. Obmedzovať fajčenie, pitie alkoholu, hracie automaty, ...

• Zákaz propagácie homosexuality a viac ako dvoch pohlaví.

• Odtajniť, propagovať a vyučovať naše skutočné slovanské predcyrilometodejské dejiny v podaní slovanských vedcov. K VieRe našich predkov pristupovať minimálne tak tolerantne, ako máme pristupovať k židovstvo, moslimskej viere, ...

• Podporovať naše slovanské korene, aby mohli voľne prerastať pomedzi „kresťanské základy“ našej spoločnosti.

• Štátna podpora len pronárodne orientovaným činnostiam.

• Zrušiť licencie televíziám, rádiám, novinám, ... škodiacim štátu a slovenskému národu.

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA

• Dobrovoľné testovanie, nosenie rúšok a očkovanie. Umožniť očkovanie aj ruskými vakcínami.

Zabezpečiť rovnakú dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre očkovaných aj pre neočkovaných.

• Žiadna diskriminácia neočkovaných.

• Umožniť voľný predaj liečiva Ivermektín v lekárňach bez lekárskeho predpisu.

• Zverejniť zmluvy o nákupe vakcín s farmaceutickými korporáciami.

• Doklad o vysokom percente protilátok má väčšiu cenu ako doklad o testovaní.

• Zaviesť iba jednu zdravotnú poisťovňu (štátnu - bez zisku).

• Základná zdravotná starostlivosť hradená priamo štátom (bez zdravotných poisťovní) – stanoviť rozsah a strop. Na náklady nad strop si každý individuálne môže zriadiť vlastné pripoistenie.

• Zaviesť vlastnú výrobu očkovacích látok a liekov, alebo dovážať vyrobené len v slovanských štátoch.

• Hustota siete nemocníc???

• Privatizácia nemocníc???

 

MINISTERSTVO INVESTÍCII, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE

• Vlastný slovenský nezávislý internet.

______________________________________________________________

 

ZOZNAM  REFEREND rozdelený na Minimálny a Maximálny Program:

• Je uvedený v podstránke "Podrobnejšie".

__________________________________________________________________________

 

Prílohy, odôvodnenia, ďalšie podrobnosti, ...

 

Multikulturalizmus

• Černoch, slon a banánovník sú prispôsobení životu v Afrike. Eskimák, sob a lišajníky sú prispôsobení životu pod polárnym kruhom. = Presúvanie a miešanie rás je nezmysel.

 

Migranti/utečenci :

• Ekonomickým migrantom majú pomáhať (prijať ich) tie štáty, ktoré im ich štáty kolonizovali, drancovali, vykorisťovali, rozvrátili farebnými revolúciami, ekonomicky zničili, naštartovali a podporujú migráciu.

• Vojnových utečencov sú na čas vojny povinné prijať štáty, ktoré vojnový konflikt začali, alebo sa na ňom podieľajú, alebo ho podporujú.

• Slovensko má dostatočnú (až priveľkú) hustotu svojho obyvateľstva vzhľadom na svoju rozlohu obývateľnej plochy (úrodnej pôdy), preto je nežiaduce prijímať migrantov, utečencov, ... 

• Pri znížení počtu obyvateľov Zeme na 1 miliardu má na Slovensku ostať 700 tisíc obyvateľov. Ak nás nútia prijímať migrantov, tak tých 700 tisíc budú oni. Rusko má už teraz počet obyvateľov „v norme“ a nemajú z toho žiadny problém.

_____________________________________________________________________________

 

PARAMETRE DOBRÉHO PROGRAMU :

• Nestačí mať iba „dobrý“ Program – je nutné mať najlepší Program.

Musí začínať textom sľubu (prísahy) lídra a každého kandidáta na poslanca ešte pred voľbami.

Všeobecné programové CIELE (odstránenie korupcie, zlepšenie zdravotníctva a školstva, spravodlivosť, čestnosť, prosperita, ........) môžu byť uvedené v úvode Programu, no hlavná časť Programu musí obsahovať konkrétne RIEŠENIA (všetko ale stručne). Záver Programu môže obsahovať neobmedzené množstvo príloh, zdôvodnení, podrobnosti, „omáčky“, ...

• Je komplexný = obsahuje odpovede a riešenia na všetky dôležité oblasti riadenia štátu a života jeho občanov, pričom každá z nich musí upevňovať SUVERENITU Slovenska. Obsahuje všetky oblasti a dobré body ostatných strán.

• Prvým a základným bodom musí byť suverenita Slovenskej republiky.

• Jednotlivé body musia byť napísané tak (konkrétne a jasne), aby sa pod nich nedokázali podpísať tí, čo nepatria do tábora "pronárodne" a sociálne orientovaných síl Slovenska.

• Má obsahovať všetky dobré body z Programov ostatných strán.

• Má mať koaličný potenciál.

• Má byť napísaný jednoduchou „ľudskou“ rečou (nie právnickou - nie sú nutné paragrafové znenia textu) – rečou zrozumiteľnou bežným ľuďom. Čím menej cudzích slov.

• Má obsahovať zoznam plánovaných referend.

_____________________________________________________________________________

 Príklad zlého volebného Programu ("omáčka" bez riešení):

• Odstránime korupciu, rozkrádanie, mafie, politické nominácie, diskrimináciu štátotvorného národa, ...

• Vrátime slobodu, právo, spravodlivosť, rovnosť pred zákonom, nezávislé súdy, bezpečnosť, poriadok, transparentnosť, spokojnosť, slušnosť, čestnosť, úctu, hrdosť, lásku k vlasti a poznanie vlastnej histórie, ...

• Zlepšíme zdravotníctvo, školstvo, dopravu, sociálne veci, životné prostredie, platy učiteľov, lekárov, ...

• Ozdravíme verejné financie.

• Čisté, zelené, digitálne, prosperujúce, ... Slovensko.

• Zachránime Slovensko, naše lesy, vlka, medveďa, ...