Modrý text = pôvodný text ústavy, ktorý ostáva

Modrý text preškrtnutý = pôvodný text ústavy, ktorý sa odstraňuje

Červený text = dokončený nový text v legislatívnej forme

Fialový text = ešte nedokončený nový text

Zelený text = poznámky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Súhlasíte s tým, aby sa celý text odseku 2 v článku 95 Ústavy Slovenskej republiky nahradil textom „Prezident Slovenskej republiky môže pred vyhlásením referenda po doručení vzorového petičného hárku zástupcom petičného výboru alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Ak prezident Slovenskej republiky podá na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom, od podania návrhu prezidenta Slovenskej republiky do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky lehota podľa odseku 1 neplynie.“? (Pozri aj otázku č.8 - Odmietnutie zákona)


1. (druhá možnosť - kratšia): Súhlasíte s tým, aby sa v odseku 2 v článku 95 Ústavy Slovenskej republiky nahradil text "pred vyhlásením referenda" novým textompo doručení vzorového petičného hárku zástupcom petičného výboru alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky"? (Pozri aj otázku č.8 - Odmietnutie zákona)


2. Súhlasíte s tým, aby sa celý text odseku 1 v článku 95 Ústavy Slovenskej republiky nahradil textom: „Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 100 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.“?


3. Súhlasíte s tým, aby sa celý text odseku 1 v článku 98 Ústavy Slovenskej republiky nahradil textom: „O výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina účastníkov referenda.“?


4. Súhlasíte s tým, aby sa do Ústavy Slovenskej republiky vložil nový článok 97b v tomto znení: "Volič nachádzajúci sa v čase konania referenda mimo svojho volebného okrsku môže voliť alebo hlasovať iba poštou vo svojom volebnom okrsku, do ktorého bol zaradený podľa súčasného alebo posledného svojho miesta trvalého pobytu na Slovensku."?  (na texte sa ešte pracuje)


5. Súhlasíte s tým, aby sa v článku 98 Ústavy Slovenskej republiky pridal nový odsek 2 v tomto znení: „(2) Okrsková a okresná volebná komisia po schválení a podpísaní zápisnice bezodkladne zverejni túto zápisnicu na webovej stránke obce (tam, kde nie je internet, tak na vývesnej tabuli obce), mestskej časti, mesta a okresu.“; "Doterajší odsek 2 označiť ako odsek 3"? (zákon 180-§30 a 31, §211(3))


6. Súhlasíte s tým, aby sa celý text odseku 1 v článku 99 Ústavy Slovenskej republiky nahradil novým textom: "Výsledok referenda možno zmeniť alebo zrušiť len referendom."?


7. Súhlasíte s tým, aby sa do Ústavy Slovenskej republiky v článku 100 vložil nový odsek 1 v tomto znení: "Podmienky referenda a spôsob vykonania referenda, upravené Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi je možné zmeniť alebo zrušiť len referendom."; "Doterajšie znenie článku 100 označiť ako odsek (2)"?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Súhlasíte s týmito zmenami Ústavy Slovenskej republiky:

v článku 7 v odseku 4 na konci textu pred bodku pridať nový text: "a potvrdenie referendom"; 

v článku 86 písmeno d) medzi slovo "pred" a slovo „ratifikáciou“ vložil nový text „potvrdením referendom a následnou";

v článku 86 písmeno l) na konci textu za čiarkou vložil nový text „ktorý sa potvrdí referendom,";

celý text v článku 102 písmeno b nahradiť textom: "môže podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s ústavou alebo s ústavným zákonom, pred vypísaním referenda, ktoré má túto zmluvu potvrdiť,";

celý text odseku 1 v článku 93 nahradiť textom: „Referendom sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku, prijatie novej Ústavy SR, novelizácia Ústavy SR, prijatie alebo zmena ústavného zákona, medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné politické zmluvy, medzinárodné zmluvy vojenskej povahy, medzinárodné zmluvy, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách, medzinárodné hospodárske zmluvy všeobecnej povahy, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie je potrebný zákon, medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, vypovedanie vojny, vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ak nejde o prípad uvedený v článku 119 písmeno p, prítomnosť zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky, dodávky zbraní účastníkom vojenského konfliktu; nakupovanie, darovanie a predaj vojenskej techniky, ktorej celková cena prevýši 100 miliónov eur za jedno volebné obdobie NR SR; privatizácia štátneho majetku v hodnote nad ????? € (štátne lesy, nemocnice, ...); zásadné hospodárske, územnosprávne, samosprávne, volebné, zdravotnícke, sociálne, dôchodkové a pracovnoprávne reformy platné pre viac volebných období.“? (Pozri aj 7(4), 86d, 86k, 93(1).)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Súhlasíte s tým, aby sa do Ústavy Slovenskej republiky pridal nový článok 97a v tomto znení: „Generálny riaditeľ RTVS, NR SR a vláda Slovenskej republiky prostredníctvom diskusných relácií v RTVS, s rovnako vymedzeným časom pre zástancov i odporcov referenda a prostredníctvom informačných materiálov, doručených všetkým voličom, vytvoria podmienky na dôkladnú informovanosť občanov SR o význame každého referenda, jeho výhodách i nevýhodách.“? (na texte sa ešte pracuje)


10. Súhlasíte s tým, aby sa do Ústavy Slovenskej republiky v článku 93 pridal nový odsek 4 v tomto znení: "Referendom sa môže odmietnuť Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon alebo zmluva neuvedená v článku 93 odsek (1) Ústavy Slovenskej republiky, ak občania do 15 dní od ich schválenia Národnou radou Slovenskej republiky písomne oznámia predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že do 100 dní vyzbierajú aspoň 50 000 platných podpisov potrebných na vypísanie referenda."? (Táto otázka musí znovu zmeniť už raz zmenený článok 95.)


11. Súhlasíte s tým, aby sa do Ústavy Slovenskej republiky v článku 93 pridal nový odsek v tomto znení: "Referendom sa môže zrušiť platný zákon alebo platná zmluva uvedená v článku 7 odsek 4 (93 (1)), ak občania vyzbierajú 100 000 platných podpisov ........................."?

Pokyny pre organizátorov, zberačov podpisov a podpisujúcich občanov

Petičný hárok určený na stiahnutie a podpisovanie nájdete tu : .............................................................

• Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu je potrebné vyplniť čitateľne (najlepšie paličkovým písmom), bez použitia skratiek – presne podľa občianskeho preukazu, lebo údaje z petičných hárkov budú skenované počítačom a porovnávané s údajmi v registri občanov.

• Dve možnosti doručenia vyplnených hárkov:

   1. pošlite ich na poštovú adresu niektorého člena petičného výboru,

   2. odovzdajte ich osobne. Adresa: ................................................................................


Informácia pre podpisujúčich občanov:

Touto petíciou a následne referendom o sfunkčnení inštitútu referenda chceme dosiahnuť, aby:

• každá petícia po vyzbieraní dostatočného počtu platných podpisov už nemohla byť „zmarená“ (1),

• každé ďalšie referendum už bolo ľahšie dostupné (2), nezmanipulované (3), platné (4), nesfalšované (5 a 6) a nedalo sa zablokovať poslancami NR SR (7),

• podmienky na referendum sa zrovnoprávnili s podmienkami na voľby (4),

• v RTVS i ostatných masmédiách prebehla dôkladná kampaň o výhodách i nevýhodách nasledujúceho referenda, s vyváženou účasťou zástancov i odporcov referenda (nie vládnych strán a opozície) (3),

• každému voličovi bol pred referendom doručený informačný materiál o výhodách i nevýhodách tohto referenda (3).