VolProgSk (slovenský software na elektronické voľby, hlasovania, prieskumy verejnej mienky, ...)

Chcete voľby, hlasovania a prieskumy verejnej mienky bez podvodov?

• Ani jeden neplatný hlas a ani jeden pridaný hlas na viac. Bezchybné elektronické spočítanie.

• Prieskumy verejnej mienky na obrovskej vzorke voličov.

• Výsledky hneď po ukončení volieb alebo hlasovania.

• Žiadne volebné miestnosti, okrskové volebné komisie, tlačené hárky, ...

• Referendá, prieskumy verejnej mienky, ... sa môžu konať často, lebo budú lacné, rýchle a presné.

• Pomocou mobilného telefónu alebo počítača z ktoréhokoľvek miesta na Zemi.

Aj po zavedení VolProgSk musí zostať možnosť na paralelné "ručné" spočítanie (kontrolu) hlasov.

• Vysoké tresty za podieľanie sa na volebnom podvode, neoprávnenom zásahu do VolProgSk, ...


Ako to dosiahnuť?

• Vytvoriť, alebo kúpiť a následne používať “slovenský“ software (program) s otvoreným zdrojovým kódom (Open sourse software) na voľby, hlasovania, prieskumy verejnej mienky, ... Tento software môže skontrolovať a podať návrh na jeho vylepšenie ktokoľvek na Zemi.

• Vytvoriť tým IT-špecialistov so zastúpením všetkých významných politických strán i nezávislých odborníkov, ktorí by jediní mohli vylepšovať tento software a mať prístup k utajovaným skutočnostiam, ktoré prídu od voličov.

• Server s týmto softvérom musí byť uložený v dátovom centre na Slovensku a vlastnenom Slovenskou republikou, v miestnosti s vysokým stupňom bezpečnosti a obmedzeným prístupom operátorov.

• Prieskumy verejnej mienky, sumarizáciu a spracovanie výsledkov volieb a hlasovaní vo všetkých voľbách, ľudových hlasovaniach a referendách musí robiť Štatistický úrad Slovenskej republiky bez účasti externých firiem a pracovníkov, so svojím vlastným slovenským počítačovým programom a so svojím vlastným počítačovým vybavením? (Žiadny ESET a DOMINION.) Kvôli kontrole, to isté musí súčasne robiť aj iná firma nezávislá na ŠÚ SR a musí dospieť k tomu istému výsledku.

• Podporné video Dušana Laudisa: 4.-24.minúta https://www.youtube.com/watch?v=jZKFyH3xT6Q&t=17s

• Minimálne 24 hodín pred začiatkom hlasovania/volieb sa musia uzavrieť všetky zoznamy voličov v jednotlivých volebných okrskoch a do začiatku volieb alebo hlasovaní zverejniť celkový počet oprávnených voličov SR podľa jednotlivých volebných okrskov i spolu za celú SR.

• Volič nachádzajúci sa v čase konania volieb, referenda alebo ľudového hlasovania mimo svojho volebného okrsku, môže hlasovať alebo voliť poštou alebo elektronicky, ale len vo svojom volebnom okrsku.

• Zoznam voličov a sumárne výsledky za každý volebný okrsok musia byť kvôli kontrole voľne dostupné na internete.


Voľby/hlasovania:

• Prihlásiť sa cez webovú stránku Slovensko.sk (Ústredný portál verejnej správy). Kliknúť na okienko s názvom Parlamentné voľby 2023. Uskutočniť autentifikáciu a autorizáciu. Voliť alebo hlasovať.

• Volič môže hlasovať Áno, Nie alebo Zdržal som sa (ale musí sa aspoň zaregistrovať - uvažovať o zavedení povinnej účasti).

• Volič po odhlasovaní/odvolení elektronicky dostane na svoj mail zakódované potvrdenie o svojom hlasovaní/odvolení, ktoré môže neskôr použiť ako dôkaz, ak by zistil, že jeho hlas bol zmanipulovaný, alebo by od neho neoprávnene požadovali zaplatiť poplatok za neúčasť vo voľbách alebo hlasovaniach, alebo by sa dal použiť na kontrolu volieb.

• Bonusový systém na zbieranie kreditov za každé odvolenie, hlasovanie, účasť na prieskumoch verejnej mienky, ...

 

Možné riziká a ich reálny vplyv na výsledky volieb alebo hlasovanie:

• Hrozba útokov na server alebo prenosové internetové siete zo zahraničia alebo aj zo Slovenska. (Pozastaviť hlasovanie zo zahraničia. Vo voľbách/hlasovaniach pokračovať ďalší deň.)

• Zahlasovanie za pravidelne nevoliacich voličov. (Zaviesť povinnú účasť aj s možnosťou „nevolím/nehlasujem“ a kreditovaním. Uverejniť % takýchto voličov.)

• Nezaručenie anonymnej voľby/hlasovania v domácnostiach.

• Možnosť vplyvu dominantných členov rodiny na slabších členov rodiny.

• Aj v "tradičných" aj v elektronických voľbách sú možné podvody, proti ktorým treba zaviesť účinné opatrenia. Je rozumnejšie vytvárať opatrenia proti podvodom elektronickému systému, ktorý je oproti ručnému lacnejší, rýchlejší, organizačne jednoduchší, ... Voľby a hlasovania "tradičným" spôsobom sú drahé, čo by bránilo ich častejšiemu využívaniu.


https://web.ics.upjs.sk/svoc2009/prace/8/Frankovic.pdf

https://cybersec.sk/analyzy-a-komentare/kyberneticka-bezpecnost/online-volby-na-slovensku-nadeje-deklaracie-a-realita/