VolProgSk

CHCETE VOĽBY, HLASOVANIA A PRIESKUMY VEREJNEJ MIENKY BEZ PODVODOV?

• Ani jeden neplatný hlas a ani jeden pridaný hlas na viac. Bezchybné elektronické spočítanie.

• Prieskumy verejnej mienky na obrovskej vzorke voličov.

• Výsledky hneď po ukončení volieb alebo hlasovania.

• Žiadne volebné miestnosti, okrskové volebné komisie, tlačené hárky, ...

• Lacné a rýchle – referendá a prieskumy verejnej mienky sa môžu konať často.

• Pomocou mobilného telefónu alebo počítača z ktoréhokoľvek miesta na Zemi.

• Jednoduchá spätná kontrola.


AKO TO DOSIAHNÚŤ?

• Vypracovať a následne zaviesť do používania slovenský počítačový volebný program založený na princípe „účtovného spôsobu spočítavania hlasov“, do ktorého môžu zasahovať iba oprávnení pracovníci SR. (Pozri 4.-24.minútu vo videu Dušana Laudisa  https://www.youtube.com/watch?v=jZKFyH3xT6Q&t=17s )

• Prieskumy verejnej mienky, sumarizáciu a spracovanie výsledkov volieb a hlasovaní vo všetkých voľbách, ľudových hlasovaniach a referendách musí robiť Štatistický úrad Slovenskej republiky bez účasti externých firiem a pracovníkov, so svojím vlastným slovenským počítačovým programom a so svojím vlastným počítačovým vybavením? (Žiadny ESET a DOMINION.) Kvôli kontrole, to isté musí súčasne robiť aj iná firma nezávislá na ŠÚ SR a musí dospieť k tomu istému výsledku.

Aj po zavedení VolProgSk musí zostať možnosť na paralelné "ručné" spočítanie (kontrolu) hlasov.

Za podieľanie sa na volebnom podvode, neoprávnenom zásahu do VolProgSk, ... až doživotný trest.


• Minimálne 24 hodín pred začiatkom hlasovania/volieb sa musia uzavrieť všetky zoznamy voličov v jednotlivých volebných okrskoch a do začiatku volieb alebo hlasovaní zverejniť celkový počet oprávnených voličov SR podľa jednotlivých volebných okrskov i spolu za celú SR.

• Volič nachádzajúci sa v čase konania volieb, referenda alebo ľudového hlasovania mimo svojho volebného okrsku, môže hlasovať alebo voliť poštou alebo elektronicky, ale len vo svojom volebnom okrsku.

• Volič môže hlasovať Áno, Nie alebo Zdržal som sa (ale musí sa aspoň zaregistrovať).

• Volič po odhlasovaní/odvolení elektronicky dostane na svoj mail zakódované potvrdenie o svojom hlasovaní/odvolení, ktoré môže neskôr použiť ako dôkaz, ak by zistil, že jeho hlas bol zmanipulovaný, alebo by od neho neoprávnene požadovali zaplatiť poplatok za neúčasť vo voľbách alebo hlasovaniach, alebo by sa dal použiť na kontrolu volieb.

• Voličovi, ktorý sa nezúčastni povinných volieb alebo hlasovaní, elektronický systém následne neumožní voliť alebo hlasovať až do zaplatenia poplatku za predchádzajúce nevolenie alebo nehlasovanie.

• Sumárne výsledky za každý volebný okrsok musia byť kvôli kontrole voľne dostupné na internete (bez uvedenia mien voličov).


   Aj v "tradičných" aj v elektronických voľbách sú možné podvody, proti ktorým treba zaviesť účinné opatrenia. Je rozumnejšie vytvárať opatrenia proti podvodom elektronickému systému, ktorý je oproti ručnému lacnejší, rýchlejší, organizačne jednoduchší, ... Voľby a hlasovania "tradičným" spôsobom sú drahé, čo by bránilo ich častejšiemu využívaniu.


https://web.ics.upjs.sk/svoc2009/prace/8/Frankovic.pdf

https://cybersec.sk/analyzy-a-komentare/kyberneticka-bezpecnost/online-volby-na-slovensku-nadeje-deklaracie-a-realita/