Vážení občania Slovenskej republiky,  pripravujeme zber podpisov  pod petíciu na sfunkčnenie inštitútu referenda s názvom „Petícia za vyhlásenie referenda o zmene podmienok pre referendum“. Sfunkčnenie inštitútu referenda a následné rozhodovanie občanov SR o najzávažnejších otázkach týkajúcich sa riadenia štátu a potrebách jeho občanov bude pre nás, občanov Slovenska, patriť medzi také významné výdobytky v novodobých dejinách Slovenska, ako bolo prijatie súčasnej Ústavy SR 1.9.1992 a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1.1.1993.


Našim cieľom je:

• v každom VÚC a okrese získať aspoň jedného koordinátora,

• v každom volebnom okrsku získať aspoň jedného spolupracovníka do nášho rozšíreného petičného výboru a

• s takto vytvorenou sieťou spolupracovníkov spoločne vyzbierať nad 350 000 platných podpisov pod našu petíciu.

• Alebo ktorékoľvek zoskupenie/jednotlivec môže robiť zber podpisov samostatne a s hlavným petičným výborom bude komunikovať prostredníctvom emailu peticnyvybor.2024@gmail.com .

• Spustiť masívnu informačnú kampaň o význame sfunkčnenia inštitútu referenda, zbere podpisov a následnom referende.

• Dozrieť na správne spočítanie hlasov v referende.

 

   Pridajte sa aj vy k nám. Zaregistrujte sa v aplikácii na webovej stránke člena nášho petičného výboru https://fmedia.top/register . Táto aplikácia nám umožní jednoduchšiu komunikáciu s veľkým počtom zaregistrovaných spolupracovníkov. Ak máte záujem o prácu koordinátora na úrovni VÚC alebo okresu, napíšte nám na email peticnyvybor.2024@gmail.com .

   Informácie pre zaregistrovaných nájdete na podstránke „Zaregistrovaní“ (na hornej lište alebo 3 čiarky hore vľavo).

   Návrhy na vylepšenie, ... píšte na email peticnyvybor.2024@gmail.com alebo stankovic.pavol.1953@gmail.com .


Kontakt na autora tejto webovej stránky: Pavol Stankovič, Košická Belá 351, 044 65 Košická Belá, stankovic.pavol.1953@gmail.com

, +421 915 945 031 (hovor 06:00-22:00 alebo SMS), Telegram - @PavolStankovic1953, FB, VK, WhatsApp, Viber, (Skype, JitSi Meet).

 

Referendové otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby sa v odseku 1 v článku 95 Ústavy Slovenskej republiky nahradila číslovka "350 000" číslovkou "62 000"?


2. Súhlasíte s tým, aby sa celý text odseku 1 v článku 98 Ústavy Slovenskej republiky nahradil textom: „O platnosti výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina účastníkov referenda.“?


3. Súhlasíte s tým, aby sa celý text odseku 1 v článku 99 Ústavy Slovenskej republiky nahradil novým textom: "Výsledok referenda možno zmeniť alebo zrušiť len referendom."?


4. Súhlasíte s tým, aby sa do článku 100 Ústavy Slovenskej republiky vložil odsek 1 s textom: „Podmienky referenda upravené Ústavou Slovenskej republiky je možné zmeniť alebo zrušiť len referendom." a doterajší text článku 100 sa označil ako odsek 2?


Petičný hárok na stiahnutie a tlač nájdete tu: ................. (včas to tu doplníme)

 

Prečo robíme túto petíciu?


K zásadným zmenám k lepšiemu môže na Slovensku dôjsť až potom:

1. Keď tu začne fungovať skutočná priama demokracia v súčinnosti s funkčným inštitútom referenda. (Podiel priamej demokracie na riadení štátu bude do 1%.)

2. Keď tu začne fungovať skutočná zastupiteľská demokracia s imperatívnym mandátom našich volených alebo vyberaných zástupcov (voči svojim voličom) a sprísnia sa kritériá na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu. (Podiel zastupiteľskej demokracie na riadení štátu bude nad 99%.)

3. Keď všetky masmédiá na území SR (najprv STVR), maskultúra, alternatívne médiá, školstvo, mimovládne organizácie, sociálne siete, umelá inteligencia, ... budú pravdivo informovať, vzdelávať a vychovávať občanov Slovenska v súlade s Ústavou SR, našimi tradičnými hodnotami a našou štátnou ideológiou (koncepciou, doktrínou, ...?) schválenými v referende (aby sa nemohli meniť podľa svojvôle poslancov, vlády alebo prezidenta po každých voľbách).


Proces zásadných zmien k lepšiemu má 3 kroky:

1.krok: Intenzívna osveta všetkými nám dostupnými prostriedkami. Najúčinnejším prostriedkom osvety bude každodenná účasť aj občianskych aktivistov za sfunkčnenie inštitútu referenda v politicko-diskusných reláciách v STVR. Preto prvou prioritou súčasnej vlády a poslancov NR SR má byť urýchlené urobenie poriadku v STVR !!!! (Využiť skrátené legislatívne konanie.)

2.krok: Referendom (alebo poslancami NR SR) sfunkčniť inštitút referenda.

3.krok: Funkčným referendom sfunkčniť priamu demokraciu a na prechodné obdobie sfunkčniť súčasný model zastupiteľskej demokracie.

   Bez funkčného inštitútu referenda budú všetky pronárodné a vlastenecké zoskupenia i jednotlivci aj naďalej "mlátiť prázdnu slamu", stáť na mieste alebo aj cúvať a potom každé 4 roky "šliapnu na tie isté hrable (len prelakované)".

   Občianska iniciatíva za sfunkčnenie inštitútu referenda rieši len kroky 1 a 2. Na kroky 3, 4, 5, 6, ... jednotliví členovia iniciatívy nemusia mať rovnaký názor a nehľadajú v nich spoločný prienik - budú sa riešiť až po zrealizovaní krokov 1 a 2.


Čo znamenajú jednotlivé použité výrazy?


Demokracia je definovaná/charakterizovaná v Ústave SR v článku 2 odsek 1, kde je napísané: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. V skutočnej demokracii je suverénom ľud (nie Národná rada, vláda, prezident, Ústavný súd, ...). Ľud musí mať vždy „posledné slovo" - musí mať právo veta. Z tohto pohľadu na Slovensku skutočná demokracia nie je. Máme tu anglosaskú "demokraciu" - vládu masmédií (mediokraciu) a vládu politických strán (partokraciu).


Funkčný inštitút referenda musí mať aspoň tieto základné znaky (teraz nemá ani jeden z nich):

1. Na vypísanie referenda treba vyzbierať 62 000 platných podpisov. (Referendum bude ľahšie a rýchlejšie dostupné.)

2. Pre platnosť referenda musí byť zavedené nulové kvórum, tak ako to je doteraz platné vo všetkých voľbách. (O výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina účastníkov referenda, ktorí hlasovali ÁNO alebo NIE. Každé jedno referendum už bude platné a zároveň bude mať vyššiu účasť, ako by malo pri 50%-nom kvóre.)

3. Výsledky platného referenda je možné zmeniť iba ďalším referendom. (Poslanci NR SR nesmú mať možnosť zvrátiť alebo zablokovať vôľu väčšiny zúčastnených voličov vyjadrenú v referende.)

4. Pravidlá pre referendum je možné zmeniť iba referendom. (Poslanci Národnej rady SR nesmú mať možnosť zablokovať funkčnosť inštitútu referenda.)

5. Pred každým referendom sa hlavne v STVR musí uskutočniť dlhotrvajúca odborná celospoločenská diskusia za účasti zástupcov všetkých názorových strán, tzn. za účasti zástancov i odporcov referenda (nie vládnych a opozičných strán). Počas diskusie má prebiehať elektronické hlasovanie divákov, na záver ukončené žrebovaním o motivačné ceny. (K referendu príde menej jednostranne zmanipulovaných voličov.)

6. Petičný výbor musí na požiadanie dostať od prezidenta SR/Ústavného súdu právne stanovisko k referendovým otázkam ešte pred začiatkom zbierania podpisov. (Referendum sa po vyzbieraní podpisov už nesmie dať "zmariť".)

7. Hlasovanie a spočítavanie hlasov sa musí uskutočniť bez podvodov a volebnej korupcie.

8. Štát musí nepretržite vytvárať vhodné podmienky na to, aby občania SR mali možnosť jednoducho a rýchlo vykonať paralelné spočítanie hlasov.

9. Podmienku v odseku 2 článku 99, že "Referendum v tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí troch rokov od jeho vykonania" upraviť/spresniť tak, aby sa za "v tej istej veci" nepovažovalo:

   • doplňovanie zoznamu (napríklad do zoznamu obligatórnych referend v článku 93 odsek 1 Ústavy SR),

   • doplňovanie novej podmienky, pravidla, ... (napríklad k 62 000 podpisov pridať podmienku "za 18 mesiacov").

10. Všetky časti Ústavy SR, ktoré sa dajú vysvetľovať rôznym spôsobom, treba bezodkladne upraviť.


Fungujúca priama demokracia musí mať aspoň tieto základné znaky (3 druhy funkčných referend):

1. O najvýznamnejších otázkach vnútroštátnej a zahraničnej politiky musia rozhodnúť občania v obligatórnych referendách (referendách vyžadovaných Ústavou SR - čl.93 ods.1).

2. Občania musia mať možnosť vetovacím (nesúhlasným, odmietacím,???) referendom:

    • odmietnuť predbežne schválený zákon alebo zmluvu,

    • zrušiť už platný zákon alebo zmluvu,

    • skrátiť volebné obdobie NR SR alebo prezidentovi SR.

3. Občania musia mať možnosť fakultatívnym referendom (referendom z ľudovej iniciatívy) rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu (čl.93 ods.2).

(Hlavnou podmienkou správneho fungovanie priamej demokracie je pravdivá informovanosť a vzdelávanie občanov. To musí zabezpečiť hlavne STVR.)


Fungujúca zastupiteľská demokracia musí mať aspoň tieto základné znaky (teraz nemá ani jeden z nich):

Naši volení alebo vyberaní zástupcovia (vrátane prezidenta SR):

   • Môžu byť vyberaní v regiónoch bez nutnosti byť na kandidátke niektorej politickej strany.

   • Musia spĺňať také kritéria na možnosť byť volený alebo vykonávať funkciu, aby výsledkom bola meritokracia, tzn. vláda najschopnejších jedincov (zastupovanie občanov najschopnejšími ľuďmi).

   • Títo jedinci musia mať imperatívny mandát voči svojim voličom. (Riadia sa požiadavkami a potrebami väčšiny občanov Slovenska.)

   • Nesmú podpísať žiadnu tajnú alebo nevypovedateľnú zmluvu.


STVR (a postupne aj súkromné masmédia) musia zabezpečovať pravdivú informovanosť, intenzívnu osvetu, vzdelávanie a výchovu občanov Slovenska v súlade s Ústavou SR, našimi tradičnými hodnotami a našou štátnou ideológiou (koncepciou, doktrínou, ...?) schválenou referendom. Masmédiám, ktorých činnosť nebude v súlade s našou štátnou ideológiou, odobrať licenciu.


Ďalšie informácie nájdete na podstránkach:

Registrácia (informácie na zaregistrovanie sa a pre zaregistrovaných)

Švajčiarsko (podmienky pre referendum vo Švajčiarsku)

Otázky, odpovede a riešenia

Výzva k politickým stranám, masmédiám, ...

O nás


Podporné video:

Pravda o voľbách a referende: https://www.youtube.com/watch?v=EZlc-ktRkPU