K zásadným zmenám k lepšiemu môže na Slovensku dôjsť až potom, keď tu začne fungovať skutočná priama a zastupiteľská demokracia v súčinnosti s funkčným inštitútom referenda a meritokraciou (vládou najschopnejších jedincov s imperatívnym mandátom voči svojim voličom).

   Proces zmien treba začať sfunkčnením inštitútu referenda. Následne sfunkčniť priamu demokraciu, na prechodné obdobie sfunkčniť súčasný model zastupiteľskej demokracie a potom urobiť LOKÁLNY RESET.

   Bez sfunkčnenia inštitútu referenda a sfunkčnenia priamej aj zastupiteľskej demokracie budú všetky pronárodné a vlastenecké zoskupenia i jednotlivci aj naďalej "mlátiť prázdnu slamu" (stáť na mieste, alebo aj cúvať) a potom každé 4 roky "šliapnu na tie isté hrable (len prelakované)". A tak stále dookola a dookola.


Funkčný inštitút referenda musí mať aspoň tieto základné znaky (teraz nemá ani jeden z nich):

1. Petičný výbor musí na požiadanie dostať právne stanovisko k referendovým otázkam ešte pred začiatkom zbierania podpisov. To spôsobí, že referendum sa po vyzbieraní podpisov už nebude dať zmariť.

2. Na vypísanie referenda treba vyzbierať 100 000 platných podpisov. To spôsobí, že referendum bude ľahšie a rýchlejšie dostupné.

3. Pred každým referendom sa hlavne v RTVS uskutoční dlhotrvajúca odborná celospoločenská diskusia za účasti zástupcov všetkých názorových strán, tzn., za účasti zástancov i odporcov referenda (nie vládnych a opozičných strán). To spôsobí, že k referendu príde menej jednostranne zmanipulovaných voličov.

4. Je zavedené nulové kvórum. To znamená, že o výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina účastníkov referenda (aktívnych voličov). To spôsobí, že každé jedno referendum už bude platné a zároveň bude mať vyššiu účasť, ako by malo pri 50%-nom kvóre.

5. Hlasovanie bez možnosti podvodov a volebnej korupcie. Štát nepretržite zabezpečuje vhodné podmienky na možnosť jednoduchého a rýchleho paralelného spočítania hlasov (na kontrolu hlasovania).

6. Pravidlá pre referendum a výsledky referenda je možné zmeniť iba referendom. To spôsobí, že poslanci Národnej rady nebudú mať možnosť, zvrátiť alebo zablokovať vôľu väčšiny zúčastnených voličov.


Fungujúca priama demokracia musí mať aspoň tieto základné znaky (teraz nemá ani jeden z nich):

1. O najvýznamnejších otázkach vnútroštátnej a zahraničnej politiky musia rozhodnúť občania v obligatórnych referendách.

2. Občania musia mať možnosť referendom:

    • odmietnuť predbežne schválený zákon alebo zmluvu,

    • zrušiť už platný zákon alebo zmluvu,

    • skrátiť volebné obdobie NR SR alebo prezidentovi SR a

    • rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu (novelizácia ústavy, ...).


Fungujúca zastupiteľská demokracia musí mať aspoň tieto základné znaky (teraz nemá ani jeden z nich):

Naši volení/vyberaní zástupcovia (vrátane prezidenta SR):

   • musia spĺňať prísne kritéria na možnosť byť volený/vykonávať funkciu, (výsledkom bude meritokracia = vláda najschopnejších jedincov)

   • musia mať imperatívny mandát voči svojim voličom,

   • nesmú podpísať tajnú alebo nevypovedateľnú zmluvu,

   • nemôžu mať bankové účty v zahraničí,

   • raz ročne podávajú prehľad svojho majetku + prehľad svojich ročných príjmov a výdavkov.


LOKÁLNY RESET:

• Všetko na území štátu musí byť pod kontrolou štátu/vlády a tá musí byť pod kontrolou národa. Vláda musí získať kontrolu nad vlastnou menou, centrálnou bankou, strategickými podnikmi, masmédiami, mimovládnymi organizáciami, alternatívnymi médiami, sociálnymi sieťami, školstvom, umelou inteligenciou, ...

• Zisk vytvorený na Slovensku musí zostať na Slovensku.

• Slovenská štátna banka. Bezúročné pôžičky.

• Pôdu, lesy a vodu môžu vlastniť iba občania SR alebo štát (SR).

• Štátna RTVS. Súkromné masmédia pod kontrolou národa.

• Novelizácia ústavy so zameraním na obnovenie suverenity Slovenska.

• Sebestačnosť v produkcii základných potravín.

• Sebestačnosť vo výroba základných strategických tovarov.

• Sebestačnosť vo výrobe elektrickej energie.

• Obnovenie základnej vojenskej služby, ochrany štátnych hraníc a obranyschopnosti Slovenska.

• Vypracovať/prepracovať a schváliť referendom: strategická koncepcia rozvoja štátu na 20 rokov, orientačný výhľad na 30-50 rokov, bezpečnostná a obranná stratégiu (2021), štátna ideológia/koncepcia/doktrína/vízia.

• ........


Podmienky pre "hladké" fungovanie inštitútu referenda a priamej aj zastupiteľskej demokracie:

1. Masmédiá, alternatívne médiá, sociálne siete, mimovládne organizácie, školstvo a umelá inteligencia pravdivo informujú, vzdelávajú a vychovávajú homo sapiens (človeka rozumného) v súlade so štátnou ideológiou/koncepciou schválenou v referende. (Tie, ktoré budú podkopávať náš systém/našu ideológiu/koncepciu, treba obmedziť, sankcionovať alebo zakázať.)

2. Štatistický úrad SR robí pravdivé prieskumy verejnej mienky na veľmi veľkej vzorke občanov (aj počas politicko-diskusných relácii v RTVS).

3. Kvalitná a lacná predvolebná kampaň v masmédiách bez jednostrannej a neobjektívnej informovanosti. Bez billboardov. Bez zvýhodnenia tých, čo majú viac peňazí a majú v rukách masmédiá.

4. Voľby a hlasovania bez podvodov a volebnej korupcie.

5. Sprísniť kritériá na možnosť voliť.


   Základné informácie tejto úvodnej strany sú podrobnejšie popísané na podstránkach Postup a Otázky.

   Podporné 11-minútové video Pravda o voľbách a referende: https://www.youtube.com/watch?v=EZlc-ktRkPU

   

   Z toho, čo je vyššie napísané, jasne vyplýva, že na Slovensku, ale ani v EÚ a USA, skutočná demokracia nie je. Preto dávame nasledujúcu verejnú výzvu, ktorú nájdete na podstránke Výzva.