Sfunkčnenie zastupiteľskej i priamej demokracie

   V Ústave SR v článku 2 odsek 1 je napísané: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Skutočnosť je však úplne iná. Ani zastupiteľská a ani priama demokracia na Slovensku nefunguje - nie je. Aj preto Slovensko a jeho občania vážne problémy, ktoré sa každým dňom zhoršujú. A budú sa zhoršovať až dovtedy (za akejkoľvek vlády), kým nesfunkčníme zastupiteľskú demokraciu.

   Pravda o voľbách a referende: https://www.youtube.com/watch?v=EZlc-ktRkPU

   Peter Stanek - Na zmenu systému nám ostávajú maximálne 2 roky (05:30-07:10): 

https://www.youtube.com/watch?v=JaamOib8uZ8&ab_channel=PetrBure%C5%A1


Krok 3: Sfunkčnenie zastupiteľskej demokracie

Fungujúca zastupiteľská demokracia má mať tieto hlavné príznaky:

1. O všetkých zásadných otázkach vnútroštátnej a zahraničnej politiky, tzn. o zákonoch, medzinárodných zmluvách, záväzkoch, ... musia rozhodnúť občania v obligatórnych referendách predpísaných Ústavou SR (doplniť odsek 1 článku 93 Ústavy SR). Napríklad:

   • novelizácia Ústavy SR alebo prijatie novej Ústavy SR,

   • prijatie alebo zmena ústavných zákonov,

   • zmeny pravidiel pre referendum,

   • zmeny výsledkov predchádzajúcich referend,

   • vstup SR do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku (tento jediný bod už je v Ústave SR),

   • medzinárodné zmluvy a dohovory,

   • vypovedanie vojny inému štátu (čl.102 pís.L),

   • vyslanie našich ozbrojených síl a záloh na zahraničné misie,

   • dodávky zbraní účastníkom vojenského konfliktu,

   • nakupovanie, darovanie a predaj vojenskej techniky, ktorej obstarávacia cena vrátane cla a DPH prevýši 100 miliónov eur za jedno volebné obdobie NR SR,

   • povolenie rozmiestnenia cudzích vojsk alebo cudzích vojenských základní na území SR,

   • nákup alebo predaj vojenskej techniky v hodnote nad 100 milión €,

   • maximálna výška ročných nákladov na zbrojenie (predtým je nutné zmeniť odsek 3 článku 93 Ústavy SR),

   • privatizácia štátneho majetku,

   • znárodňovanie strategických podnikov,

   • zásadné sociálne, dôchodkové a pracovnoprávne reformy.

2. Občania majú možnosť referendom odmietnuť predbežne schválený zákon, zmluvu, ...

3. Občania majú možnosť referendom zrušiť už platný zákon, zmluvu, ...

4. Používajú sa prísne ale spravodlivé kritériá na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu.

5. Občania majú možnosť referendom skrátiť volebné obdobie NR SR.


6. Poslanci i prezident SR majú imperatívny (závislý) mandát voči svojim voličom.

7. Voľby a hlasovania bez podvodov a volebnej korupcie (možnosť voliť osobne/poštou iba do svojho volebného okrsku podľa svojho miesta trvalého bydliska, zrušenie voličských preukazov, povinné zverejňovanie okrskových volebných zápisníc a následné paralelné spočítanie hlasov)

8. Pravdivé prieskumy verejnej mienky na veľmi veľkej vzorke občanov

9. Masmédia, alternatívne média, sociálne siete, mimovládne organizácie, ... a školstvo pravdivo informujú a vzdelávajú všetkých občanov. Tým, ktoré neobjektívne manipulujú verejnú mienku, pracujú proti záujmom väčšiny občanov a suverenite Slovenska sa činnosť zakáže. (+ pozri aj podstránku "Podrobnejšie")

10. Kvalitná predvolebná kampaň v masmédiách bez jednostrannej a neobjektívnej informovanosti. Bez billboardov. Bez zvýhodnenia tých, čo majú veľa peňazí, ...

11. Politici/politické strany pred aj počas volebnej kampane ponúkajú občanom jasné a záväzné riešenia na všetky najdôležitejšie otázky týkajúce sa fungovania Slovenska a potrieb jeho občanov (nie všeobecné predvolebné sľuby).


   V súčasnej zastupiteľskej diktatúre a partokracii nefunguje ani jeden z vyššie uvedených bodov.

   Všetky tieto podmienky/opatrenia by mali zrealizovať poslanci (naši volení zástupcovia), ktorí si hovoria, že sú demokrati. Oni sami ich však nezrealizujú, pretože ich voľný poslanecký mandát im umožňuje po zvolení beztrestne konať proti vôli svojich voličov a proti svojim sľubom. Preto to musíme zrealizovať mi sami cez referendum. Aby však naše referendá meniace systém v náš prospech boli úspešné a platné, musíme najprv sfunkčniť inštitút referenda, a to je krok 2.


Krok 2: Sfunkčnenie inštitútu referenda (sfunkčnenie priamej demokracie)

Funkčné referendum má tieto príznaky:

• Petičný výbor pripraví vzorový petičný hárok s referendovými otázkami v legislatívnej forme a doručí ho prezidentskej kancelárii.

• Prezident SR, ministerstvo vnútra a Ústavný súd SR sa k vzorovému petičnému hárku a referendovým otázkam na ňom uvedených môžu vyjadriť len pred začiatkom zbierania podpisov. Po vyzbieraní dostatočného počtu platných podpisov má prezident SR už iba jednu možnosť - referendum vypísať.

• 100 000 podpisov potrebných na vypísanie referenda

• Hlasovanie po rozsiahlej, vyváženej a odbornej verejnej diskusii (hlavne v RTVS)

• Nulové kvórum, tzn., že o výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina účastníkov referenda.

• Hlasovanie bez podvodov (možnosť hlasovať osobne alebo poštou iba do svojho volebného okrsku podľa svojho miesta trvalého bydliska, zrušenie voličských preukazov, povinné zverejňovanie okrskových volebných zápisníc a následné paralelné spočítanie hlasov)

• Pravidlá pre referendum a výsledky referend je možné zmeniť iba referendom.

 

   Sfunkčnenie inštitútu referenda by tiež mali zrealizovať poslanci (naši volení zástupcovia), no aj to budeme musieť zrealizovať mi sami cez referendum za súčasne platných podmienok. To je veľmi ťažké, preto tomuto kroku musí predchádzať dôkladná príprava, a to je krok 1.


Krok 1: Príprava na sfunkčnenie inštitútu referenda a následné sfunkčnenie zastupiteľskej demokracie

Informačná vojna:

• Musíme vyhrať informačnú vojnu, tzn. musíme „zobudiť a presvedčiť“ viac ako 51% voličov.

• Prvou podmienkou začatia procesu sfunkčňovania demokracie je hlavne v RTVS zabezpečiť (vynútiť si) objektívnosť, nestrannosť, vyváženosť a názorovú pestrosť v spravodajstve, publicistike a politicko-diskusných reláciách. Máme na to právo garantované Ústavou SR. Podporné video: https://www.youtube.com/watch?v=fa2h8wFXXzA

• V politicko-diskusných reláciách v RTVS zabezpečiť časový priestor minimálne 1 hodinu denne v hlavnom vysielacom čase pre každú záujmovú skupinu, tzn. pre vládne strany, opozíciu, odborníkov a občianskych aktivistov, tiež zástancov a odporcov referenda.

• Zároveň na osvetu využívať všetky alternatívne médiá, sociálne siete, emaily, protesty, konferencie, okrúhle stoly, rôzne stretnutia, letáky, transparenty, ...

• Vypracovať, priebežne aktualizovať a všetkými nám dostupnými prostriedkami šíriť "Porovnanie stanovísk (programov) politických strán". (Pozri podstránku "Porovnanie").

Práca s politikmi (politickými stranami):

• Od politikov a politických strán žiadať zabezpečiť:

   - objektívnosť a nestrannosť masmédií,

   - pravdivé prieskumy verejnej mienky,

   - spravodlivú a lacnú predvolebnú kampaň

   - nedopustiť volebnú korupciu

   - voľby a hlasovania bez podvodov

   - sprísniť kritériá na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu,

   - sfunkčniť inštitút referenda

   - zaviesť zastupiteľskú demokraciu,

   - dať vypracovať a následne zaviesť do používania slovenský počítačový volebný program založený na princípe „účtovného spôsobu spočítavania hlasov“, do ktorého môžu zasahovať iba oprávnení pracovníci SR. (Pozri podstránku "VolProgSk).

Správne odvoliť (z pohľadu vlastenca - vlastenca bez úvodzoviek): Pozri podstránku "Voľby 2023".