KEDY BUDE NA SLOVENSKU LEPŠIE?

   K zásadným zmenám k lepšiemu môže na Slovensku dôjsť až potom:

1. Keď masmédiá (hlavne RTVS), alternatívne médiá, školstvo, mimovládne organizácie, sociálne siete, umelá inteligencia, ... budú pravdivo informovať, vzdelávať a vychovávať občanov Slovenska v súlade s Ústavou SR, našimi tradičnými hodnotami a našou štátnou ideológiou (koncepciou, víziou, doktrínou) schválenou v referende (aby sa nemohla meniť podľa svojvôle poslancov, vlády alebo prezidenta po každých voľbách).

2. Keď začne fungovať skutočná priama demokracia v súčinnosti s funkčným inštitútom referenda.

3. Keď začne fungovať skutočná zastupiteľská demokracia s imperatívnym mandátom našich volených alebo vyberaných zástupcov (voči svojim voličom) a začnú sa používať sprísnené kritériá na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu.


Proces zásadných zmien k lepšiemu má 4 kroky:

1.krok: Intenzívna osveta všetkými nám dostupnými prostriedkami. Najúčinnejším prostriedkom osvety bude každodenná účasť aj občianskych aktivistov za sfunkčnenie inštitútu referenda v politicko-diskusných reláciách v RTVS. Preto prvou prioritou súčasnej vlády a poslancov NR SR má byť urýchlené urobenie poriadku v RTVS !!!! (Treba využiť skrátené legislatívne konanie.)

2.krok: Referendom sfunkčniť inštitút referenda.

3.krok: Funkčným referendom sfunkčniť priamu demokraciu a na prechodné obdobie sfunkčniť súčasný model zastupiteľskej demokracie.

4.krok: Urobiť LOKÁLNY RESET v rámci Slovenska.

   Bez funkčného inštitútu referenda budú všetky pronárodné a vlastenecké zoskupenia i jednotlivci aj naďalej "mlátiť prázdnu slamu", stáť na mieste alebo aj cúvať a potom každé 4 roky "šliapnu na tie isté hrable (len prelakované)".


Čo znamenajú jednotlivé použité výrazy?


Demokracia je definovaná/charakterizovaná v Ústave SR v článku 2 odsek 1, kde je napísané: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. V skutočnej demokracii je suverénom ľud (nie Národná rada, vláda, prezident, Ústavný súd, ...). Ľud musí mať vždy „posledné slovo" - musí mať právo veta. Z tohto pohľadu na Slovensku skutočná demokracia nie je. Máme tu anglosaskú "demokraciu" - vládu masmédií (mediokraciu) a vládu politických strán (partokraciu).


Fungujúca zastupiteľská demokracia musí mať aspoň tieto základné znaky (teraz nemá ani jeden z nich):

Naši volení alebo vyberaní zástupcovia (vrátane prezidenta SR):

   • Môžu byť vyberaní v regiónoch bez nutnosti byť na kandidátke niektorej politickej strany.

   • Musia spĺňať také kritéria na možnosť byť volený alebo vykonávať funkciu, aby výsledkom bola meritokracia, tzn. vláda najschopnejších jedincov (zastupovanie občanov najschopnejšími ľuďmi).

   • Títo jedinci musia mať imperatívny mandát voči svojim voličom. (Riadia sa požiadavkami a potrebami väčšiny občanov Slovenska.)

   • Nesmú podpísať žiadnu tajnú alebo nevypovedateľnú zmluvu.

   • Nemôžu mať bankové účty v zahraničí.

   • Raz ročne musia podávať prehľad svojho majetku + prehľad svojich ročných príjmov a výdavkov.


Fungujúca priama demokracia musí mať aspoň tieto základné znaky (teraz nemá ani jeden z nich):

1. O najvýznamnejších otázkach vnútroštátnej a zahraničnej politiky musia rozhodnúť občania v obligatórnych referendách.

2. Občania musia mať možnosť referendom:

    • odmietnuť predbežne schválený zákon alebo zmluvu,

    • zrušiť už platný zákon alebo zmluvu,

    • skrátiť volebné obdobie NR SR alebo prezidentovi SR a

    • rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu (novelizácia ústavy, ...).

(Hlavnou podmienkou správneho fungovanie priamej demokracie je masívna a pravdivá informovanosť občanov. To musí zabezpečiť hlavne RTVS.)


Funkčný inštitút referenda musí mať aspoň tieto základné znaky (teraz nemá ani jeden z nich):

1. Petičný výbor musí na požiadanie dostať právne stanovisko k referendovým otázkam ešte pred začiatkom zbierania podpisov. To spôsobí, že referendum sa po vyzbieraní podpisov už nebude dať zmariť.

2. Na vypísanie referenda treba vyzbierať 100 000 platných podpisov. To spôsobí, že referendum bude ľahšie a rýchlejšie dostupné.

3. Pred každým referendom sa hlavne v RTVS uskutoční dlhotrvajúca odborná celospoločenská diskusia za účasti zástupcov všetkých názorových strán, tzn. za účasti zástancov i odporcov referenda (nie vládnych a opozičných strán). To spôsobí, že k referendu príde menej jednostranne zmanipulovaných voličov.

4. Je zavedené nulové kvórum. To znamená, že o výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina účastníkov referenda (aktívnych voličov). To spôsobí, že každé jedno referendum už bude platné a zároveň bude mať vyššiu účasť, ako by malo pri 50%-nom kvóre.

5. Hlasovanie (a aj voľby) bez možnosti podvodov a volebnej korupcie. Štát nepretržite zabezpečuje vhodné podmienky na možnosť jednoduchého a rýchleho paralelného spočítania hlasov (na kontrolu hlasovania a volieb).

6. Pravidlá pre referendum a výsledky referenda je možné zmeniť iba referendom. To spôsobí, že poslanci Národnej rady SR nebudú mať možnosť zvrátiť alebo zablokovať vôľu väčšiny zúčastnených voličov vyjadrenú v referende.


LOKÁLNY RESET (reset v rámci Slovenska):

• Všetko na území štátu musí byť pod kontrolou štátu, tzn. jeho vlády a tá musí byť pod kontrolou národa. Vláda musí získať kontrolu nad vlastnou menou, centrálnou bankou, strategickými podnikmi, masmédiami, mimovládnymi organizáciami, alternatívnymi médiami, sociálnymi sieťami, školstvom, umelou inteligenciou, ...

• Zisk vytvorený na Slovensku musí zostať na Slovensku.

• Založiť slovenskú štátnu banku, ktorá bude poskytovať bezúročné pôžičky a všetky ostatné služby pre občanov Slovenska.

• Pôdu, lesy a vodu môžu vlastniť iba občania SR alebo štát (SR).

• RTVS musí byť štátna. Aj súkromné masmédia musia byť pod kontrolou národa.

• Novelizovať ústavu so zameraním na obnovenie suverenity Slovenska.

• Sebestačnosť v produkcii základných potravín.

• Sebestačnosť vo výrobe základných vecí.

• Sebestačnosť vo výrobe elektrickej energie.

• Obnovenie základnej vojenskej služby (skrátenej), ochrany štátnych hraníc a obranyschopnosti Slovenska.

• Vypracovať/prepracovať a schváliť referendom: strategickú koncepciu rozvoja štátu na 20 rokov, orientačný výhľad rozvoja štátu na 30-50 rokov, bezpečnostnú a obrannú stratégiu (z roku 2021), štátnu ideológiu (koncepciu/doktrínu/víziu).


RTVS (a postupne aj súkromné masmédia) musia zabezpečovať pravdivú informovanosť, intenzívnu osvetu, vzdelávanie a výchovu občanov Slovenska v súlade s Ústavou SR, našimi tradičnými hodnotami a našou štátnou ideológiou (koncepciou, víziou, doktrínou) schválenou referendom. Masmédiám, ktoré budú podkopávať náš systém/našu ideológiu, treba odobrať licenciu.


Ďalšie informácie nájdete na podstránkach:

Otázky, odpovede a riešenia

Výzva k politickým stranám, masmédiám, ...

Voľby

Zmena ústavy (návrh zmeny ústavy, referendových otázok a petičného hárku)

Porovnanie politických strán (4 a 20 otázok a odpovedí)

O nás


Podporné videa:

Pravda o voľbách a referende: https://www.youtube.com/watch?v=EZlc-ktRkPU

• Zmena systému 1 (Ing. Petr Blahynka): https://www.youtube.com/watch?v=5aWtxrXzgNU&t=6s&ab_channel=PetrBure%C5%A1

• Zmena systému 2 (Ing. Petr Blahynka): https://www.youtube.com/watch?v=56m4SEgRYgU&t=2s&ab_channel=PetrBure%C5%A1

• Zmena systému 3 (Ing. Petr Blahynka): https://www.youtube.com/watch?v=-kbwGsF6TI8&ab_channel=PetrBure%C5%A1