Otázky, odpovede a riešenia

na tému inštitút referenda, priama a zastupiteľská demokracia, LOKÁLNY RESET


Úvod

0.0  Kto ste, koho zastupujete a aký je váš program?

0.1  Aké sú hlavné príčiny súčasných problémov na Slovensku?

0.2  Prečo sú doterajšie aktivity občanov na zlepšenie situácie na Slovensku veľmi málo účinné?

0.3  Ako z toho von? Kedy začne byť na Slovensku lepšie?

0.4  Čo je to demokracia a meritokracia?

0.5  Kto má rozhodovať o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa riadenia štátu a potrebách jeho občanov?

0.6  Aké zmeny v rozhodovaní nastanú po sfunkčnení inštitútu referenda pre občanov a aké pre politické strany, hnutia a iné zoskupenia občanov?

0.7  Aký by mal byť postup sfunkčnenia inštitútu referenda a následného sfunkčnenia zastupiteľskej demokracie?


Príprava

1.1  Čo je nevyhnutné urobiť pred začiatkom zbierania podpisov pod petíciou na sfunkčnenie inštitútu referenda, aby toto referendum bolo platné a úspešné?

   1.11  Čo si treba predstaviť pod pojmom "Masmédiá, mimovládne organizácie platené zo zahraničia, školstvo, sociálne siete a umelá inteligencia sú pod kontrolu národa"?

   1.12  Čo je to štátna ideológia (koncepcia, vízia, doktrína)? Prečo musíme mať vlastnú štátnu ideológiu?

1.2  Ako zabezpečiť spoluprácu jednotlivých zoskupení v procese sfunkčnenia referenda?

1.3  Výzva k politickým stranám ... (pozri podstránku "Výzva").


Inštitút referenda

2.1  Aké znaky má mať funkčný inštitút referenda?

2.2  Akým spôsobom by mal petičný výbor dostať právne stanovisko k referendovým otázkam ešte pred začiatkom zbierania podpisov?

2.3  Prečo treba znížiť počet potrebných platných podpisov z 350 000 na 100 000?

2.4  Prečo treba v referende zaviesť nulové kvórum? Koľko percent voličov rozhodlo vo voľbách a koľko nerozhodlo v referendách?

2.5  Bolo by vhodným riešením, po zavedení nulového kvóra, zaviesť aj povinnú účasť v referende alebo aj vo voľbách?

2.6.  Ako sa dá zabrániť zmanipulovaniu (oklamaniu) voličov a zabrániť volebným podvodom?

    2.61 Je možné vykonať elektronické hlasovanie alebo voľby bez podvodov?

2.7  Ako sa dá zabrániť zablokovaniu funkčného referenda poslancami NR SR?


Priama a zastupiteľská demokracia

3.1  Aké znaky má mať fungujúca priama demokracia?

3.2  Čo je to obligatórne referendum?

3.3  Aké znaky má mať fungujúca zastupiteľská demokracia?

3.4  Čo je to imperatívny mandát?

3.5  Aké podmienky sú potrebné pre "hladké" fungovanie inštitútu referenda a priamej aj zastupiteľskej demokracie?

3.6  Prečo treba najprv, iba na prechodné obdobie, novelizovať súčasne platnú Ústavu SR, sfunkčniť súčasný model zastupiteľskej demokracie a až potom postupne robiť ďalšie zmeny?

3.7  Kritériá na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu.


LOKÁLNY RESET

4.1  Čo v sebe zahrňuje LOKÁLNY RESET? Suverenita.


------------------------------------------------------------------


0.0  Kto ste, koho zastupujete a aký je váš program?

Pozri podstránku "O nás".


0.1  Aké sú hlavné príčiny súčasných problémov na Slovensku?

   Prevratom v novembri 1989 sa na Slovensku skončilo obdobie vlády jednej politickej strany a zároveň sme sa vzdali našej štátnej ideológie. Namiesto toho nám vnútili "anglosaskú demokraciu", partokraciu, mediokraciu a vnucujú nám cudziu ideológiu.

   NR SR prijala novú Ústavu SR. V jej článku 2 odsek 1 je síce napísané, že Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo, ale iným jej článkom zaviedli voľný poslanecký mandát. Ten umožňuje poslancom i prezidentovi SR konať svojvne a aj proti vôli a záujmom väčšiny občanov. Občania už následne nemajú na nich žiadny vplyv - môžu sa už len bezmocne prizerať a nadávať.

   O riadení štátu rozhoduje 76 alebo 91 poslancov Národnej rady, pričom:

• títo poslanci nezastupujú väčšinu občanov SR,

• to, o čom rozhodujú, väčšinou nemali vo svojich volebných programoch,

• voliči si týchto poslancov (ich politické strany) zvolili väčšinou z úplne iných dôvodov, ako sú tie, o ktorých po zvolení rozhodujú, 

• rozhodujú aj takí poslanci, ako Pročko, Remišová, Matovič a im podobní,

    https://www.facebook.com/Okoeyevidi/videos/495464945279747

• môžu byť medzi nimi aj "slušne a inteligentne vyzerajúci poslanci", no v skutočnosti zapredaní, závislí na svojich sponzoroch, podplatení, zastrašení alebo vydieraní.

   Ak by o konkrétnej závažnej otázke rozhodovali voliči priamo v referende, väčšinou by rozhodovali bez ohľadu na to, akú politickú stranu predtým volili, alebo vôbec nevolili, a výsledok by často bol úplne iný, pre aký sa rozhodne väčšina poslancov v NR SR.

   Podmienky pre referendum sú také náročné a zlé, že referendum je prakticky nefunkčné.

   Masmédia sú v rukách našich nepriateľov. Občania sú zle informovaní, klamaní, udržovaní v nevedomosti, bezmocnosti, apati, ...

   Veľa voličov má predstavu, že im stačí zvoliť si "svoju" politickú stranu, "svojich" poslancov, "svojho" prezidenta a potom sa už nemusia o nič starať.

   Pred voľbami sa dajú oklamať veľkoplošnými reklamami (billboardami), nesplniteľnými sľubmi a protinárodnými masmédiami.

   Ich zvolení zástupcovia však po voľbách zabudnú na svoje sľuby, pretože podľa Ústavy SR majú voľný mandát, ktorý majú vykonávať osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi (čl.73 ods.2).

   Poslanci za menšie politické strany nemajú v NR SR dostatočnú silu na presadenie svojich sľubov.

   Výsledkom sú veľmi vážne problémy Slovenska a jeho občanov. Tieto problémy sa každým dňom zhoršujú a za súčasných legislatívnych podmienok sa budú aj naďalej zhoršovať za akejkoľvek vlády a akéhokoľvek prezidenta. Rozdiel je len v rýchlosti postupu negatívnych zmien.

   Riešenie: 

• Začať intenzívnou osvetou (hlavne v RTVS).

• Sfunkčniť inštitút referenda.

• Následne sfunkčniť priamu demokraciu.

• Na prechodné obdobie sfunkčniť súčasný model zastupiteľskej demokracie.

• Na záver urobiť LOKÁLNY RESET (tzn. reset v rámci Slovenska).

Vypracovať, schváliť referendom a do ústavy zaviesť našu vlastnú štátnu ideológiu.

 

0.2  Prečo sú doterajšie aktivity občanov na zlepšenie situácie na Slovensku veľmi málo účinné?

   Na pronárodné protesty, pochody, zhromaždenia, ... bežne prišlo pár desiatok až stoviek ľudí – väčšinou tých istých. Výnimočne prišlo pár tisíc. Ľudia si zaprotestovali, zanadávali, rozišli sa, a nič. O ich činnosti a ich požiadavkách sa dozvedelo veľmi málo iných občanov (voličov).

   Masmédia o tom väčšinou neinformovali, a ak áno, tak nepravdivo.

   Alternatívne médiá za ideálnych podmienok dokážu osloviť okolo 1 milióna občanov. K tomu, aby napríklad k referendu prišla nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov, je nutné osloviť viac ako 2,5 milióna voličov.

   V západnej Európe bolo viac masívnych protestov s rôznymi požiadavkami, ktoré však nedosiahli. Keby sa spojili iba s jednou požiadavkou -  s požiadavkou sfunkčnenia priamej demokracie a s protestom by prestali až po dosiahnutí tohto cieľa, potom by svoje ďalšie požiadavky mohli  presadiť sami cez referendum.

   Pronárodné sily Slovenska sú neustále infikované platenými rozvracačmi i užitočnými idiotmi.

   Aktivity a zmeny, ktoré samé o sebe, bez sfunkčnenia priamej i zastupiteľskej demokracie, neprinesú žiadne významné výsledky v prospech Slovenska a jeho občanov:

• Protesty, štrajky, revolúcie, ... Tie sú úspešné iba vtedy, ak ich zorganizuje CIA alebo MI6 s veľkým balíkom peňazí, drahými aparatúrami a hercami na pódiách, s podporou zapredaných masmédií a aspoň jednou vraždou novinára, ... Davu však neprinesú žiadny pozitívny výsledok.

• Založenie „novej“ politickej strany.

• „Noví“ poslanci bez politickej príslušnosti. (Každý poslanec, aj nový a „nezávislý“, aj taký ktorého osobne poznáte, môže po zvolení za súčasne platných podmienok hlasovať, ako sa mu zachce, alebo ako bude musieť, pretože aj nový a "nezávislý" poslanec z novej politickej strany môže byť po zvolení podplatený, zastrašený alebo vydieraný. Výber správnych osobností ešte nezaručuje, že po voľbách tieto osobnosti budú pracovať v prospech väčšiny občanov Slovenska. Dôležité je zaviesť správne podmienky na ich činnosť.

• Zákaz politických strán. (Po zrušení politických strán, nič nezabráni tomu, aby sa "nezávislí" poslanci po voľbách nemohli zoskupiť do rôznych neformálnych i tajných zoskupení ovládanými z pozadia rôznymi záujmovými skupinami.)

• Zrušenie financovania politických strán

• Zmena názvu NR SR na SNR, Štátnu radu, Radu starších, ...

• Zmena počtu poslancov

• Dvojkomorový systém

• Vyberanie svojich zástupcov namiesto volenia

• Zmena 1 volebného obvodu na 8, 12, 24, 75, 150, ...

• Prijatie novej Ústavy SR.

• Neustále drobenie pronárodných a vlasteneckých síl Slovenska (z nevedomosti, naivity, egoizmu a veľmi často zámerne).

• Niektoré OZ sa dištancujú od politických strán, malé „bunky“ aktivistov sa dištancujú od OZ a politických strán, ...

• Voľba politickej strany podľa úsmevu lídra s jamkami na líčkach, množstva pekných billboardov, nepravdivých prieskumov verejnej mienky v zapredaných masmédiách, ... bez čítania Programov politických strán.

• Ten, kto nejde voliť, alebo bude voliť ministrany, ktoré sa nedostanú do NR SR, pomáha svojim protivníkom získať viac mandátov v NR SR.

• Čelný stret so systémom (hlavou proti múru) je sebazničujúci a neefektívny.

• Čakanie na to, že súčasný politický systém skrachuje sám.

• Čakanie na "vodcu/spasiteľa", ktorý všetko vyrieši za nás.

• Matovič a jemu podobní vedia výborne "búrať", no nevedia nič "postaviť".

• Keď politicky negramotný dav vyjde na námestia štrngať kľúčmi bez vopred pripraveného dobrého Programu poskladaného z RIEŠENÍ, do rúk zoberie „niekým“ vopred pripravené transparenty a začne opakovať heslá, ktoré im z tribúny predrecitovali herci a špecialisti na farebné revolúcie, dosiahnu len to, že jedna skupina v pozadí vymení pri moci druhú skupinu v pozadí a tá nová, často býva horšia, ako tá predošlá. Vo voľbách potom politicky negramotný dav hlasuje sám proti sebe. Výsledok: dav dosiahol ovplyvnenie/zmenu systému, ale vo svoj neprospech.

• Oceánom sa plavila loď plná otrokov, s ktorými velenie lode kruto zaobchádzalo. Otroci urobili vzburu, ktorá sa im podarila a potom vo veľkej radosti vyhádzali celé velenie lode do oceánu. Po chvíľke však zistili, že nikto z nich nevie riadiť loď.

   Riešenie:

Protesty i podporné akcie robiť pred budovami RTVS.

Prvá a hlavná požiadavka protestujúcich (ideálne ak len tá jedna) musí byť „Chceme, aby naši zástupcovia mali možnosť dostať sa do každodenných diskusno-politických relácii v RTVS a tam mohli informovať väčšinu národa o našich požiadavkách a riešeniach".

• V RTVS vysvetliť väčšine občanov, že najistejší spôsob, ako presadiť vôľu väčšiny národa, je cez funkčné referendum.

Ideálne bude, ak sa nebude súčasne robiť viac protestov na rôznych miestach, ale organizátori týchto protestov sa dohodnú iba na tom jednom hlavnom bode a o ostatných bodoch budú informovať až potom.


0.3  Ako z toho von? Kedy začne byť na Slovensku lepšie?

   K zásadným zmenám k lepšiemu môže na Slovensku dôjsť až potom, keď tu začne fungovať skutočná zastupiteľská demokracia v súčinnosti s funkčným inštitútom referenda (funkčnou priamou demokraciou).

   Bez sfunkčnenia zastupiteľskej a priamej demokracie budeme aj naďalej "mlátiť prázdnu slamu" a potom každé 4 roky "šliapneme na tie isté hrable (len prelakované)". A tak stále dookola a dookola.

   Po sfunkčnení inštitútu referenda sa nám otvorí široký priestor na zavedenie všetkých potrebných zmien v prospech Slovenska a jeho občanov.


0.4  Čo je to demokracia a meritokracia?

   Vynecháme charakterizovanie termínu "demokracia" z hľadiska minulosti a vyjadrení veľkých filozofov. Pre účely tejto webstránky nám postačí popísať dva súčasné reálne modely demokracie - anglosaský a švajčiarsky a jeden teoretický ale zatiaľ nefunkčný - slovenský. 

   Anglosaskej demokracia a s ňou spojená ideológia: voľný mandát poslancov a prezidenta, mediokracia, partokracia, klamstvo, podvod, manipulovanie, udržovanie v nevedomosti, volebné podvody, prekrúcanie histórie, dvojaký kilometer, zadlžovanie, ovládanie, zotročovanie, kolonizovanie, vykorisťovanie, parazitizmus, majdany, útočné vojny. Perverznosť, transgenderizmus, sexuálna dezorientácia, sexualizácia detí, pedofília, satanizmus, depopulačná politika, miešanie rás, Green Deal (zelená dohoda) a Great reset (Globálny reset = Nový svetový poriadok, zníženie počtu obyvateľov Zeme, megamesta, digitálne koncentračné tábory, riadenie ekonomiky globálnymi korporáciami, zlikvidovanie zvyškov národných štátov, vybudovanie svetového štátu so svetovou vládou, ...)

   Švajčiarska demokracia: Hlavným príznakom švajčiarskej demokracie je to, že popri zastupiteľskej demokracii vo Švajčiarsku funguje aj priama demokracia prostredníctvom referend. Lepší vzor z praxe pre Slovensko nemáme. 

   Slovenská demokracia: Je definovaná/charakterizovaná v Ústave SR v článku 2 odsek 1, kde je napísané: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. To znamená, že slovenská demokracia má byť (ale nie je) vláda ľudu, ktorú ľud vykonáva dvomi spôsobmi súčasne – cez svojich volených alebo vyberaných zástupcov (zastupiteľská demokracia) a priamo referendami (priama demokracia). (Polopriama demokracia neexistuje.)

   V slovenskej demokracii má byť suverénom ľud (nie Národná rada, vláda, prezident, Ústavný súd, ...). Ľud musí mať vždy „posledné slovo" - musí mať právo veta. Musia byť funkčné všetky príznaky priamej i zastupiteľskej demokracie.

   Z vyššie uvedeného jasne vyplýva, že na Slovensku skutočná fungujúca demokracia nie je. Je tu mediokracia, partokracia, ... Demokracia tu nie je, lebo občania nemajú žiadnu reálnu možnosť na ovplyvňovanie riadenia štátu a vplyvu na už svojich zvolených zástupcov. To, že majú možnosť raz za 4 roky zvoliť si svojich "zástupcov" spomedzi im vopred vybraných kandidátov, ktorých predvolebné sľuby sú po zvolení pre nich nezáväzné, nie je žiadna demokracia.

   Nevyhnutné podmienky na správne fungovanie zastupiteľskej aj priamej demokracie:

Podmienkou fungujúcej zastupiteľskej demokracie je imperatívny mandát našich volených alebo vyberaných zástupcov voči nám občanom.

Podmienkou fungujúcej priamej demokracie je funkčný inštitút referenda.

• Podmienkou nezneužitia referenda je pravdivá informovanosť, vzdelávanie a výchova občanov Slovenska.

• Masmédiá (hlavne RTVS), alternatívne médiá, školstvo, mimovládne organizácie, sociálne siete, umelá inteligencia, ... musia pravdivo informovať, vzdelávať a vychovávať občanov Slovenska v súlade s Ústavou SR, našimi tradičnými hodnotami a našou štátnou ideológiou (koncepciou, víziou, doktrínou). Štátnu ideológiu treba vypracovať, schváliť referendom a zapracovať do Ústavy SR. Tým, ktorí aj po upozornení budú podkopávať náš systém/našu ideológiu, treba odobrať licenciu, zakázať činnosť, ...

• Lepšie fungovanie zastupiteľskej aj priamej demokracie zabezpečia prísne kritéria ("sito") na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu.


   Pozri obrázok (schému fungovania štátu) na konci textu.


   Hlavnou úlohou priamej demokracie prostredníctvom funkčného inštitútu referenda je rozhodovanie o najzávažnejších otázkach a kontrola zastupiteľskej demokracie. Bez funkčného inštitútu referenda a fungujúcej priamej demokracie je súčasná "zastupiteľská demokracia" podvod.

   Vo fungujúcej demokracii musia súčasne fungovať obe jej neoddeliteľné časti - priama aj zastupiteľská demokracia. Ani jedna z nich samostatne nemôže fungovať. Iba priama demokracia, bez súčasne fungujúcej zastupiteľskej demokracie, je občanmi časovo a odborne nezvládnuteľná. Neustále priame rozhodovanie by bolo časovo veľmi náročné, nevyužívala by sa špecializácia, ...

   Vo fungujúcej demokracii bude na zastupiteľskú demokraciu pripadať nad 99% a priamej demokracii postačí do 1% na rozhodovanie o najdôležitejších otázkach a na vetovanie zlých rozhodnutí našich volených alebo vyberaných zástupcov.

   Riešenie:  Ústavu SR a príslušné zákony novelizovať tak, aby reálny život na Slovensku fungoval presne podľa odseku 1 v článku 2 Ústavy SR. Mali by to urobiť poslanci NR SR (naši zástupcovia), ale budeme to musieť urobiť my, občania, prostredníctvom referenda.

   Meritokracia (podľa Wikipédie) je vláda osôb zvolených alebo vybraných na základe ich osobných zásluh a schopností. Je to vláda najschopnejších jedincov. Nekladie sa dôraz na bohatstvo (plutokracia), rodinné vzťahy (nepotizmus), sociálnu triedu (oligarchia), priateľov (rodinkárstvo), vyšší vek (gerontokracia), alebo na iné historické, sociálne a politické vlastnosti a sily. Technokratizmus je časť meritokracie, ale pri tejto forme je uplatňovaná technická odbornosť.

   Riešenie: Sprísniť a zaviesť "Kritéria na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu". (pozri otázku č. 3.5)

   Výsledok: Slovensko potrebuje slovenskú demokraciu, ktorej súčasťou musí byť aj meritokracia.


0.5 Kto má rozhodovať o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa riadenia štátu a potrebách jeho občanov?

   Máme dve základné možnosti:

1. možnosť: Aj naďalej bude rozhodovať 76 alebo 91 poslancov Národnej rady, u ktorých nie je vylúčené, že môžu byť zapredaní, závislý na svojich sponzoroch, podplatení, zastrašení, vydieraní, alebo takí ako sú Pročko, Remišová, Matovič, Heger, ...

2. možnosť: O najdôležitejších otázkach rozhodne väčšina aktívnych voličov v referende, za predpokladu, že:

• masmédiá, mimovládne organizácie, sociálne siete, školstvo a umelá inteligencia nebudú môcť jednostranne manipulovať (klamať) voličov,

• referendu bude predchádzať rozsiahla, vyvážená a odborná verejná diskusia (hlavne v RTVS) za účasti zástancov i odporcov referenda (nie zástupcov vládnych a opozičných strán),

• referendum sa nebude dať zmariť a ani zmanipulovať,

• vylúči sa volebná korupcia a volebné podvody.

   Riešenie: Túto otázku položiť divákom RTVS počas viacerých politicko-diskusných relácii a počas nich ich nechať o tom hlasovať. Tento prieskum by bol urobený na podstatne väčšej vzorke občanov a bol by podstatne pravdivejší, ako prieskumy robené súkromnými agentúrami na malej vzorke voličov. Zvýšiť sledovanosť relácií a účasť v hlasovaní by bolo vhodné napríklad žrebovaním o nejaké ceny, ... na relácie upozorňovať v hlavných správach a relácie vysielať v hlavnom vysielacom čase.

Podporné 11-minútové video Pravda o voľbách a referende: https://www.youtube.com/watch?v=EZlc-ktRkPU

Podporné video: Peter Stanek - Na zmenu systému nám ostávajú maximálne 2 roky (2 minúty od 05:30 do 07:10) : 

https://www.youtube.com/watch?v=JaamOib8uZ8&ab_channel=PetrBure%C5%A1


0.6  Aké zmeny v rozhodovaní nastanú po sfunkčnení inštitútu referenda pre občanov a aké pre politické strany, hnutia a iné zoskupenia občanov?

Súčasnosť:

• Voliči rozhodujú len o tom, kto sa z kandidátov vybraných politickými stranami dostane do NR SR. Títo "zástupcovia" občanov majú po svojom zvolení voľný poslanecký mandát, takže sa môžu rozhodovať len podľa svojho presvedčenia a svedomia. Občania už nerozhodujú o ničom. Môžu sa už len nemohúco prizerať, ak ich "zástupcovia" pracujú proti ním.

• Voliči si vo voľbách vyberajú politickú stranu a politikov podľa hlúpostí na billboardoch, jamiek na líčkach lídra strany, náboženského alebo politického presvedčenia, všeobecných nesplniteľných sľubov vo volebných programoch a po masívnej manipulácii zapredanými masmédiami. Väčšina voličov nečíta volebné programy.

• Víťazná politická strana nezastupuje väčšinu aktívnych voličov.

• Politická strana, ktorá vyhrá voľby, väčšinou sama nevie zostaviť vládu a v NR SR nemá toľko svojich poslancov, aby mohla presadiť celý svoj volebný program. Musí robiť kompromisy, alebo môže pracovať úplne proti záujmom väčšiny občanov SR na príkaz svojich sponzorov.

• Vládna koalícia sama rozhoduje o najzávažnejších otázkach vnútroštátnej a zahraničnej politiky, často proti záujmom väčšiny občanov SR.

Po sfunkčnení inštitútu referenda a následnom sfunkčnení zastupiteľskej demokracie:

• Ak víťazná politická strana nebude vedieť presadiť dôležitý bod zo svojho volebného programu cez NR SR, môže to urobiť cez funkčné referendum. Stačí im v predreferendovej kampani presvedčiť nadpolovičnú väčšinu zúčastnených voličov len o tom jednom konkrétnom bode.

• Voliči budú mať možnosť rozhodovať o konkrétnej otázke priamo v referende, bez ohľadu na to, koho predtým volili, alebo vôbec nevolili

• Ak poslanci, vláda, prezident, ... vypracujú a predbežne schvália zlý zákon, zmluvu, ..., voliči budú mať možnosť vetovať ho v referende.

• O najzávažnejších otázkach vnútroštátnej a zahraničnej politiky budú rozhodovať občania v obligatórnych referendách predpísaných Ústavou SR (doplniť odsek 1 článku 93 Ústavy SR), bez nutnosti zbierania podpisov.


0.7  Aký by mal byť postup sfunkčnenia inštitútu referenda a následného sfunkčnenia zastupiteľskej demokracie?

   Najrozumnejšia, najreálnejšia, najrýchlejšia a najmenej bolestivá cesta k spusteniu procesu zásadných zmien k lepšiemu, je cesta novelizácie súčasne platnej Ústavy SR prostredníctvom funkčného inštitútu referenda.

Krok 1: Príprava na sfunkčnenie inštitútu referenda. Intenzívna osveta, ...

Krok 2: 

   • Podpisy začať zbierať až po zvládnutí prípravného kroku. (V žiadnom prípade nie skôr.)

   • Pokračovať v informačnej kampani všetkými nám dostupnými prostriedkami.

   • Vyzbierať nad 350.000 platných podpisov a pokračovať v informačnej kampani, aby k referendu prišlo nad 2 300 000 voličov.

   • Referendom, za súčasne platných veľmi ťažkých podmienok sfunkčniť inštitút referenda

Krok 3: Funkčným referendom sfunkčniť priamu demokraciu a na prechodné obdobie sfunkčniť súčasný model zastupiteľskej demokracie.

Krok 4: Ďalšie vylepšovanie inštitútu referenda, priamej a zastupiteľskej demokracie + LOKÁLNY RESET.

Kroky 5, 6, 7, ...: Funkčným referendom postupne robiť ďalšie potrebné zmeny (nový model zastupiteľskej demokracie a riadenia štátu, nová ústava, zmena volebného systému, strategická koncepcia rozvoja štátu na 20 rokov a orientačný výhľad na 30-50 rokov, vypracovanie štátnej ideológie, ...)


1.1  Čo je nevyhnutné urobiť pred začiatkom zbierania podpisov pod petíciou na sfunkčnenie inštitútu referenda, aby toto referendum bolo vypísané, platné a úspešné?

1. Intenzívnou osvetou musíme vyhrať informačnú vojnu:

Sfunkčniť referendum je možné až po účinnej osvete - keď sa tieto informácie dozvie prevažná väčšina voličov.

Čiastočne tomu môžu pomôcť aj protesty, zhromaždenia, konferencie, okrúhle stoly a iné stretnutia, alternatívne médiá, sociálne siete, emaily, transparenty, letáky, otvorené listy, petície, deklarácie, memorandá a podobne, ale ten hlavný účinok na voličov sa dostaví až po intenzívnej osvete vo verejnoprávnej RTVS. Hlavne tam treba nasmerovať našu činnosť, ak chceme byť úspešní, ak chceme dosiahnuť svoje ciele.

Podporné video "Spusťte obliehanie RTVS": https://www.youtube.com/watch?v=fa2h8wFXXzA

• Od vládnej koalície, ministerky kultúry, prezidenta SR a vedenia RTVS žiadať:

   - Hlavne v RTVS zabezpečiť objektívnosť, nestrannosť, vyváženosť a názorovú pestrosť v spravodajstve, publicistike a politicko-diskusných reláciách.

   - Zabezpečiť, aby v politicko-diskusných reláciách (o najzávažnejších otázkach Slovenska) v RTVS v trvaní minimálne 1 hodinu denne v hlavnom vysielacom čase dostali rovnaký časový priestor zástupcovia všetkých záujmových skupín, tzn. zástupcovia vládnych strán i opozície, ale aj odborníci a občianski aktivisti, zástancovia i odporcovia daného problému. Z každej takejto relácie odvysielať aspoň dve reprízy v inom vysielacom čase a reláciu uložiť do prístupného archívu.

• Bez RTVS neoslovíme a nepresvedčíme dostatočný počet voličov, aby ich nad 350 000 podpísalo petíciu na vypísanie referenda a potom aby ich ku referendu prišlo nad 2 300 000. Bez RTVS neodoláme masívnej protireferendovej kampani našich protivníkov.

• V pridelenom čase si jednotlivé skupiny môžu sami zvoliť tému (okrem zákonom zakázaných) a svojho zástupcu.

• Zaviesť pravidlo, že každé masmédium bude povinné okamžite vymeniť moderátora relácie, ktorý hosťovi relácie skočil do reči (nenechal ho dokončiť vetu, myšlienku, ...) viac ako 3x, alebo inak poruší pravidlá pre moderátora.

• V politicko-diskusných reláciách využívať aj možnosť účasti cez telemost, aby napr. z Michaloviec nebolo nutné cestovať do Bratislavy a späť.

• Počas každej politicko-diskusnej relácie nech prebieha hlasovanie divákov, tzn. prieskum verejnej mienky na veľmi veľkej vzorke občanov. Divák prostredníctvom svojho mobilného telefónu vstúpi do štátom vytvorenej aplikácie a tam bezplatne zahlasuje. Tesne pred skončením relácie sa oznámia výsledky prieskumu. (Z jedného čísla iba jeden hlas. Nepočítať hlasy prichádzajúce zo zahraničia.) Týmto spôsobom sa budú dať robiť aj pravdivejšie prieskumy preferencií politických strán.

• Verejnoprávnu RTVS zmeniť na štátnu STV a štátny SR. (Liberálno-progresívne strany budú maj potom veľkú prevahu, pretože oni majú pod kontrolou súkromné masmédiá.)

• Odobrať licencie súkromným televíziám, ktoré neumožnia vyvážený vysielací priestor v hlavnom vysielacom čase všetkým zainteresovaným stranám (vládne strany a opozičné strany, zástancovia a odporcovia referenda, + odborníci na danú tému, + občianski aktivisti na danú tému) alebo odoprú účasť niektorému z ich zástupcov.

• Prieskumy verejnej mienky musí robiť Štatistický úrad SR bez účasti externých firiem a pracovníkov, so svojím vlastným slovenským počítačovým programom a so svojím vlastným počítačovým vybavením.

2. Práca s politikmi a politickými stranami. Od politikov a politických strán žiadať zabezpečiť:

   • objektívnosť a nestrannosť masmédií,

   • pravdivé prieskumy verejnej mienky,

   • spravodlivú a lacnú predvolebnú kampaň,

   • nedopustiť volebnú korupciu,

   • voľby a hlasovania bez podvodov,

   • sprísniť kritériá na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu,

   • sfunkčniť inštitút referenda,

   • sfunkčniť zastupiteľskú demokraciu,

   • dať vypracovať a následne zaviesť do používania bezpečný slovenský počítačový volebný program, do ktorého budú môcť zasahovať iba oprávnení pracovníci SR.

   Šíriť výzvu k politickým stranám, RTVS, alternatívnym médiám, občanom a ich rôznym zoskupeniam.

3. Správne odvoliť.

4. Podpora/Spolupráca/Zjednocovanie

Ak chceme vyzbierať nad 350 000 platných podpisov a k referendu dostať nad 2.3 milióna voličov, hľadajme zhodu alebo aspoň podporu iba v jednom bode - v sfunkčnení inštitútu referenda. Ostatné body nateraz spolu neriešme - budeme ich riešiť postupne po sfunkčnení inštitútu referenda.

Nehádajme sa s inými zoskupeniami alebo jednotlivcami na krokoch 3-4-5-6..., pretože tieto kroky nás teraz zbytočne rozdeľujú. Do zrealizovania krokov 1 a 2 ťahajme lano spoločne za jeden koniec. Kroky 3-4-5-6-... si dovtedy pripravujme samostatne. Aj tak je veľká pravdepodobnosť, že naše názory a možnosti na kroky 3-4-5-6-... sa po zrealizovaní krokov 1 a 2 budú čiastočne meniť a veľa našich vzájomných problémov/rozporov sa rozplynie.

Snažiť sa zhodnúť iba na tom, že:

   - najrozumnejšia, najreálnejšia, najrýchlejšia a najmenej bolestivá cesta na zásadnú zmenu k lepšiemu (zavedenie skutočnej demokracie), je cesta novelizácie súčasne platnej Ústavy SR prostredníctvom funkčného inštitútu referenda (a popri tom akceptujeme aj iné možné cesty),

   - dohodnúť sa na 1. a 2. kroku, pričom oba kroky je možné spoločne vylepšovať.

   - Spoločne sformulovať čím jednoduchší a čím kratší text o spoločnej spolupráci alebo len o podpore.

• Dať dokopy väčšiu skupinu organizátorov, ktorí sa dohodnú iba na spoločnom postupe podľa krokov 1 a 2, zozname najnevyhnutejších referendových otázok a vzhľade petičného hárku pre prvé referendum na sfunkčnenie inštitútu referenda. (Zbytočne sa nehádať a nevybíjať si energiu na kroku 3, 4 a ďalších krokoch, kým sa nezrealizuje krok 2!!!)

• Na skupinu organizátorov nabaľovať skupinu podporovateľov.

Zintenzívniť osvetu všetkými nám dostupnými prostriedkami.

• Za účasti právnikov, správne vybrať a správne sformulovať referendové otázky tak, aby ich Ústavný súd nemohol zamietnuť. Ako na to?

   - Otázky napísať v legislatívnej forme, aby ich už nikto nemohol upravovať.

   - Otázky nesmú odporovať materiálnemu jadru ústavy. (Ak také budú, neskôr, bude treba prijať novú ústavu.) 

   - Otázky nesmú odporovať nezmenenej časti ústavy po ich zverejnení v Zbierke zákonov.

   - Otázky sa nesmú navzájom podmieňovať.

   - Ku otázkam vypracovať sprievodný informačný materiál v jednoduchej reči na ľahké pochopenie ich významu a následkov bežnými voličmi. S celým pôvodným aj novým textom dotknutých článkov alebo odsekov ústavy.


1.11  Čo si treba predstaviť pod pojmom "Masmédiá, mimovládne organizácie, školstvo, sociálne siete a umelá inteligencia sú pod kontrolu národa"?

Masmédiá, mimovládne organizácie, školstvo, sociálne siete a umelá inteligencia musia byť limitované štátnou ideológiou (koncepciou). Tie, ktoré budú podkopávať náš systém/našu ideológiu (koncepciu), treba obmedziť alebo zakázať.

• Najprv treba jasne zadefinovať smerovanie Slovenska, naše hlavné hodnoty, ..., tzn., treba vypracovať štátnu ideológiu (koncepciu), schváliť ju referendom a zakotviť v Ústave SR. (Pozri nasledujúcu otázku.)

• Čím skôr treba ukončiť deformovanie našich detí, mládeže i celého národa.


1.12  Čo je to štátna ideológia (koncepcia, vízia, doktrína, ...)? Prečo musíme mať vlastnú štátnu ideológiu/koncepciu?

   V literatúre je popísaných veľmi veľa významov tohto slova. Vybral som tieto:

Idea je základná predstava o konečnom výsledku osobnej alebo spoločenskej činnosti.

Ideológia je politická doktrína slúžiaca ako základ zdôvodňujúci program politického konania.

Ideológia je základná orientácia.

Koncepcia je osnova, plán, hlavná predstava, hlavný zámer našej činnosti.

• Od našej štátnej ideológie (koncepcie) sa musí odvíjať činnosť Národnej rady, vlády, prezidenta, masmédií, alternatívnych médií, sociálnych sieti, školstva, mimovládnych organizácii, umelej inteligencie,...

• V Ústave SR v článku 1 odsek 1 sa píše: „Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ (Treba to zmeniť.)

• Vlastnej štátnej ideológie sme sa vzdali a odvtedy nám vnucujú cudziu – pre náš národ veľmi škodlivú ideológiu smrti (Jej prejavy: perverznosť, transgenderizmus, sexuálna dezorientácia, sexualizácia detí, pedofília, satanizmus, depopulačná politika, miešanie rás, Green Deal, ...). Je lepšie mať vlastnú ideológiu, aj keď nie celkom dokonalú, ako cudziu.

• Každý si robí, čo chce? Smeruje, kam chce? Jeden ťahá na jednu stranu a druhý ťahá na druhú stranu. Ktoré má byť to hlavné smerovanie?

• Bez štátnej ideológie je to "hra na slepú babu". My, občania, máme šatkami zaviazané oči a politici nás kdesi vedú. A my nevieme kam.

• Každá politická strana by mala predstaviť svoju ideológiu.

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR):

   https://mirri.gov.sk/sekcie/udrzatelny-rozvoj/vizia-a-strategia-rozvoja-slovenska-do-roku-2030/

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022-2030 (Ministerstvo vnútra SR):

   https://www.minv.sk/?ros_kros_2030

Chýba nám štátna doktrína: https://www.extraplus.sk/clanok/chyba-nam-statna-doktrina

Riešenie: Vypracovať/prepracovať bezpečnostnú a obrannú stratégiu (2021), štátnu doktrínu/víziu/ideológiu a dať ich schváliť referendom.


1.2  Ako zabezpečiť spoluprácu jednotlivých zoskupení v procese sfunkčnenia referenda?

   Diskutujme a hľadajme zhodu, alebo aspoň podporu, iba v prvých dvoch krokoch:

1. Príprava na sfunkčnenie inštitútu referenda

2. Sfunkčnenie inštitútu referenda.

   Do sfunkčnenia inštitútu referenda sa spolu nehádajme na krokoch 3-4-5-... Každé zoskupenie nech na nich pracuje individuálne. Je veľká pravdepodobnosť, že po sfunkčnení inštitútu referenda a následnom sfunkčnení súčasného modelu zastupiteľskej demokracie (iba na prechodné obdobie), sa veľa našich názorov na kroky 3-4-5-... zmení.


2.1  Aké znaky má mať funkčný inštitút referenda?

   Funkčný inštitút referenda musí mať aspoň tieto základné znakov (teraz nemá ani jeden z nich):

1. Masmédiá, alternatívne médiá, mimovládne organizácie, sociálne siete, školstvo, umelá inteligencia, ... pravdivo informujú, vzdelávajú a vychovávajú Homo sapiens (človeka rozumného) v súlade so štátnou ideológiou (koncepciou) schválenou v referende. Narušovatelia sa upozorňujú, vypínajú, rušia, zakazujú, trestajú. Nedostatky tohto procesu môžu čiastočne vyriešiť KRITÉRIÁ na možnosť voliť, byť volený alebo vykonávať funkciu.

2. Petičný výbor musí na požiadanie dostať právne stanovisko k referendovým otázkam ešte pred začiatkom zbierania podpisov. To spôsobí, že referendum sa po vyzbieraní podpisov už nebude dať zmariť.

3. Na vypísanie referenda treba vyzbierať 100 000 platných podpisov. To spôsobí, že referendum bude ľahšie a rýchlejšie dostupné.

4. Referendu musí predchádzať rozsiahla, vyvážená a odborná verejná diskusia (hlavne v RTVS) za účasti zástancov i odporcov referenda (nie vládnych a opozičných strán). To spôsobí, že k referendu príde menej jednostranne zmanipulovaných voličov.

5. Je zavedené nulové kvórum. To znamená, že o výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina účastníkov referenda (aktívnych voličov). To spôsobí, že každé jedno referendum už bude platné a zároveň bude mať vyššiu účasť, ako by malo pri 50%-nom kvóre.

6. Hlasovanie bez možnosti podvodov a volebnej korupcie. Štát nepretržite zabezpečuje vhodné podmienky na jednoduché a rýchle paralelné spočítavanie hlasov (kontrolu hlasovania).

7. Pravidlá pre referendum a výsledok referenda je možné zmeniť iba referendom. To spôsobí, že poslanci Národnej rady nebudú mať možnosť, zvrátiť alebo zablokovať vôľu väčšiny zúčastnených voličov.

   *3.  Možnosť predídeniu konania referenda: Petičný výbor oznámi predsedovi NR SR, že už má (určite bude mať) vyzbieraný potrebný počet podpisov. Prieskumy verejnej mienky v RTVS, robené ŠÚ SR na veľmi veľkej vzorke občanov zreteľne signalizujú vôľu väčšiny občanov, že sú za dané riešenie. Naši volení zástupcovia v NR SR schvália požiadavky indikované väčšinou obyvateľstva a zapíšu ich do zbierky zákonov.


2.2  Akým spôsobom by mal petičný výbor dostať právne stanovisko k referendovým otázkam ešte pred začiatkom zbierania podpisov?

   Príklad možného riešenia:

• Poverený štátny orgán doplní zákon o petičnom práve č.85/1990 Zb. o niekoľko vzorových príkladov zostavenia petičného hárku a podmienky sformulovania referendovej otázky. Príklad:

   - Meno a adresu na petičnom hárku napísať čitateľne, presne podľa občianskeho preukazu, bez použitia skratiek.

   - Referendová otázka musí byť napísaná v legislatívnej forme.

   - Referendová otázka po schválení referendom a zapísaní do Zbierky zákonov nesmie odporovať nezmenenej časti Ústavy SR.

• Poverený štátny orgán vypracuje a zverejni cenník za posúdenie a schválenie vzorového petičného hárku a referendových otázok na ňom uvedených. (€/hod len za mzdu právnikov)

• Petičný výbor vypracuje vzorový petičný hárok s referendovými otázkami v legislatívnej forme. Vyzbiera podpisy do všetkých jeho riadkov a osobne alebo doporučenou zásielkou ho odošle určenému štátnemu orgánu. Na určené číslo účtu pošle zálohu 100 € (napríklad). 

• Poverený štátny orgán odhadne rozsah prác potrebných na posúdenie vzorového petičného hárku a otázok na ňom uvedených a petičnému výboru oznámi predpokladanú sumu za túto prácu (iba mzda právnikov) po odpočítaní zálohy 100 €. Po uhradení tejto čiastky petičným výborom štátna organizácia posúdi celý petičný hárok i referendové otázky na ňom uvedené, potvrdí ho a odošle petičnému výboru. Po potvrdení vzorového petičného hárku sa už k jeho obsahu nemôže vyjadrovať nikto.

• Poverený štátny orgán zamestná toľko právnikov (aj externých), koľko bude potrebných na to, aby odpoveď na jednoduchšiu referendovú otázku netrvala dlhšie ako (30) 60 dní. Ich prácu zaplatia poplatky petičných výborov. Čím viac práce bude potrebnej na posúdenie petičného hárku a referendových otázok na ňom uvedených, tým väčší bude poplatok.

• Petičný výbor vyzbiera 100 000 platných podpisov. K podpísaným petičným hárkom priloží potvrdený vzorový petičný hárok a všetko doručí (odovzdá) prezidentskej kancelárii.

• Ak prezidentská kancelária kontrolou zistí, že na petičných hárkoch je dostatok platných podpisov, prezidentovi SR už ostáva iba jedna možnosť - referendum vypísať.

• Ak petičná akcia bola úspešná a referendum vypísané, poverený štátny orgán vráti petičnému výboru všetky uhradené platby spojené s posudzovaním vzorového petičného hárku a referendových otázok na ňom uvedených.

   Ústavný súd SR (Ak by došlo k zrušeniu ÚS, tak iný poverený štátny orgán - napríklad Štátna rada, ...):

• Má zabrániť tomu, aby sa hlasovalo o otázke, ktorá by po schválení referendom a zapísaní do Zbierky zákonov bola v nesúlade s ostatnou nezmenenou časťou ústavy alebo ústavným zákonom - aby nenastal právny chaos. Riešenie: Správne naformulovať otázku. Zároveň alebo vopred zmeniť ustanovenia ústavy, s ktorými by táto otázka bola v rozpore. Ak by bola v rozpore s "materiálnym jadrom" ústavy, treba zmeniť celú ústavu.


2.3  Prečo treba znížiť počet potrebných platných podpisov z 350 000 na 100 000?

• Je potrebné, aby referendum bolo ľahšie a rýchlejšie dostupné.

• Na vypísanie celoštátneho referenda vo Švajčiarsku treba vyzbierať 100 000 platných podpisov. V prepočte na počet obyvateľov Slovenska by to bolo 63 000. Švajčiari z toho nemajú žiadny problém.


2.4  Prečo treba v referende zaviesť nulové kvórum? Koľko percent voličov doteraz rozhodlo vo voľbách a koľko nerozhodlo v referendách?

• V súčasnosti pre referendum platí 50%-né kvórum, tzn., že ak má byť referendum platné, musí sa ho zúčastniť nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov, čo je okolo 2,3 milióna.

• Referendum treba zrovnoprávniť so všetkými voľbami, ktoré nemajú žiadne kvórum a sú platné aj pri nasledovnej účasti: 11-30% do VÚC, 13-23% do europarlamentu, 44-52% prezidentské, 42-50% komunálne, 59-69% parlamentné.

• Zuzanu Čaputovú v roku 2019 zvolilo 58,4% zúčastnených voličov. Pri účasti 41,8% to je 24,4% všetkých oprávnených voličov.

• V parlamentných voľbách 2023 koalícia SMERu-SD, HLASu a SNS získala 43,3%. Pri účasti 68,5% to je 29,6% všetkých oprávnených voličov. Víťazný SMER-SD získal 22,94%, čo je 15,7% všetkých oprávnených voličov.

• Vo Švajčiarsku majú v referende nulové kvórum a drvivá väčšina celoštátnych referend za obdobie 40. rokov bola s účasťou pod 50%. (Pozri graf na konci textu tejto podstránky.)

• Referendum o zákaze privatizácie strategických podnikov na Slovensku v roku 1998 bolo neplatné kvôli nízkej účasti. Účasť bola 44,25%, pričom za zákaz privatizácie bolo vyše 90% zúčastnených voličov, čo je 39,8% všetkých oprávnených voličov. Vo Švajčiarsku by toto referendum bolo platné a veľmi úspešné.

• Referendum 21.1.2023 o možnosti predčasných parlamentných volieb na Slovensku bolo neplatné kvôli nízkej účasti voličov. Účasť bola 27,25%. Za umožnenie predčasných parlamentných volieb bolo 97,52% zúčastnených voličov, čo je 26,6% všetkých oprávnených voličov. Vo Švajčiarsku by toto referendum bolo platné a "extrémne" úspešné.

• Pri voľbe prezidenta alebo politickej strany sa voliči nerozhodujú podľa konkrétnych vecí, ale podľa všeobecných hlúposti na billboardoch a nesplniteľných sľubov, podľa mienky zapredaných masmédií a zmanipulovaných prieskumov verejnej mienky. V referende sa voliči už môžu rozhodovať o konkrétnej otázke a ich rozhodnutie by často mohlo byť v rozpore s tým, ako sa rozhodnú strany ktorejkoľvek vládnej koalície.

• Keď si voliči uvedomia, že po zavedení nulového kvóra bude už každé referendum platné (bude im to potrebné viacnásobne vysvetliť a zopakovať), tak účasť na referendách bude vyššia, ako by bola pri 50%-nom kvóre. No po skúsenostiach zo Švajčiarska ani potom pravdepodobne nebude často presahovať 50%.

• Odporcovia nulového kvóra môžu účasť v referendách zvýšiť intenzívnou osvetou v masmédiách (hlavne v RTVS), vzdelávaním, letákmi, ... alebo zavedením povinného hlasovania, ale len za predpokladu nulového kvóra. (Povinná účasť vo voľbách je v Belgicku, Bulharsku, Grécku, Luxembursku, čiastočne vo Švajčiarsku, na Cypre a v ďalších 21 štátoch sveta.)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Povinn%C3%A1_volebn%C3%AD_%C3%BA%C4%8Dast

Nulové kvórum musí byť aj pri zavedení povinného hlasovania, aby sa vylúčila možnosť neplatnosti referenda tým, že väčšia časť voličov vhodí do urny neplatný hlasovací lístok. Môžu to urobiť na odporúčanie niektorých politikov, politických strán alebo zo vzdoru kvôli svojmu nesúhlasu so zavedením povinného hlasovania.

• Aj z týchto dôvodov musí byť text odseku 1 článku 98 Ústavy Slovenskej republiky zmenený na text: "O výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina z tých účastníkov referenda, ktorí odovzdali platné hlasovacie lístky.“


2.5  Bolo by vhodným riešením, po zavedení nulového kvóra, zaviesť aj povinnú účasť v referende alebo aj vo voľbách?

• Po zavedení nulového kvóra nie je dôvod na zavedenie povinnej účasti v referende. O výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina z tých účastníkov referenda, ktorí odovzdajú platné hlasovacie lístky a každé referendum už bude platné. Tí, ktorí chcú, aby v referende rozhodovalo viac voličov, nech presadzujú masívnejšiu a kvalitnejšiu predreferendovú kampaň.

• Ponechanie súčasne platného 50%-ného kvóra a zavedenie povinnej účasti neodstráni všetky hlavné problémy. Môže nastať stav, že na odporúčanie niektorých politikov, politických strán, nevládnych organizácii, mienkotvorných médií, vplyvných osobnosti alebo zo vzdoru kvôli svojmu nesúhlasu so zavedením povinnej účasti, nadpolovičná väčšina oprávnených voličov vhodí do urny neplatný hlas a tým aj pri povinnom hlasovaní bude referendum neplatné. Tomu treba predísť.

• Ja nebudem iniciovať zavedenie povinnej účasti: No ak významná časť organizátorov alebo voličov si dá povinnú účasť ako podmienku zavedenia nulového kvóra, tak potom budem za.

• Povinná účasť vo voľbách je v Belgicku, Bulharsku, Grécku, Luxembursku, čiastočne vo Švajčiarsku, na Cypre a ďalších 21 štátoch sveta. https://cs.wikipedia.org/wiki/Povinn%C3%A1_volebn%C3%AD_%C3%BA%C4%8Dast

• Ak by sa zaviedla povinná účasť v referende, volič by mal mať 3 možnosti: Hlasovať Áno, Nie, alebo Nehlasujem, tzn., vhodiť preškrtnutý hlasovací lístok (nie čistý) (ale musel by sa zaregistrovať).

• Povinne musíme podať daňové priznanie, zaplatiť za komunálny odpad, chodiť do školy, mať občiansky preukaz, na ceste jazdiť vpravo, ... Ak to nesplníme, nastupujú sankcie. Tak prečo by nemohla byť zavedená aj povinná účasť v referende a vo voľbách? Volič, ktorý by sa z nejakých príčin nemohol zúčastnil referenda, by sa mohol 30 dní pred referendom alebo do 30 dní po referende prihlásiť na príslušnom obecnom/miestnom úrade a písomne potvrdiť, že sa referenda nezúčastní/nezúčastnil. Až po 30-tich dňoch neprihlásenia sa by mohla nasledovať nejaká sankcia, obmedzenie, znevýhodnenie, ...

 

2.6. Ako sa dá zabrániť zmanipulovaniu (oklamaniu) voličov a zabrániť volebným podvodom?

• Masmédiá, alternatívne médiá, mimovládne organizácie, sociálne siete, školstvo, umelá inteligencia, ... pravdivo informujú, vzdelávajú a vychovávajú Homo sapiens (človeka rozumného) v súlade so štátnou ideológiou (koncepciou, víziou, doktrínou, ...) schválenou v referende (nie menenou po každých parlamentných alebo prezidentských voľbách). Narušovatelia sa upozorňujú, vypínajú, rušia, zakazujú, trestajú. Nedostatky tohto procesu môžu čiastočne vyriešiť KRITÉRIÁ na možnosť voliť, byť volený alebo vykonávať funkciu.

• Je potrebná kvalitná predreferendová a predvolebná kampaň.

• Slovenský volič nie je hlúpy. Je len nepravdivo informovaný, oklamaný a zmanipulovaný profesionálmi na vysokej úrovni. Keď však dostane pravdivé informácie, rozhodne sa správne. Problém je ale v tom, že je ľahšie človeka oklamať, ako ho presvedčiť, že bol oklamaný.

• Zakázať volebnú alebo referendovú kampaň na billboardoch. Umožniť len spoločnú kampaň v masmédiách za rovnakých podmienok. Nesmie byť vo výhode ten, kto má viac peňazí, alebo má pod kontrolou masmédiá.

• Vláda zariadi, aby do každej poštovej schránky bol doručený informačný leták s 50%-mi informácií od zástancov referenda a 50%-mi informácií od odporcov referenda.

• Vláda vytvorí také podmienky, aby sa jeden hlasovací preukaz (alebo jeho kvalitná fotokópia) nedal použiť viackrát.

• Minimálne 24 hodín pred začiatkom hlasovania alebo volieb sa musia uzavrieť zoznamy voličov v jednotlivých volebných okrskoch a do začiatku hlasovania alebo volieb zverejniť na webe celkový počet zapísaných voličov podľa jednotlivých volebných okrskov i spolu za celú SR (a počet vydaných hlasovacích preukazov). Voličov do zoznamov zaraďovať podľa súčasného alebo posledného miesta trvalého bydliska.

• Volič nachádzajúci sa v čase konania volieb, ľudového hlasovania alebo referenda mimo svojho volebného okrsku môže voliť alebo hlasovať poštou alebo elektronicky, ale len do svojho volebného okrsku, do ktorého bol zaradený podľa svojho miesta trvalého pobytu (posledného miesta trvalého pobytu). Týmto opatrením chceme dosiahnuť zrušenie hlasovacích preukazov, čo zníži možnosť volebných podvodov.

• Trestať volebnú korupciu. Politickú stranu vylúčiť z účasti vo voľbách. (Matovič sľúbil 500 € za účasť vo voľbách.)

• Volič dostane napríklad 26 lístkov všetkých kandidujúcich politických strán. 1 použije a vhodí do volebnej urny. 25 nepoužitých obráti textom dole a za účasti člena komisie, ktorý ich prepočíta, ich volič vhodí do koša.

• Každá obec, mesto alebo mestská časť bezodkladne po podpísaní zápisníc v jednotlivých okrskových volebných komisiách uverejní tieto zápisnice na svojej webovej stránke. Súčasťou zápisnice musí byť aj počet vydaných hlasovacích preukazov a počet hlasovaní s hlasovacím preukazom.

• Hneď po vyhlásení definitívnych výsledkov hlasovania alebo volieb za celé Slovensko Štatistický úrad SR na svojej webovej stránke uverejní aj:

     - výsledky hlasovaní každého volebného okrsku samostatne (vrátane počtu hlasovacích preukazov) a

     - výsledky za SR podľa jednotlivých okrskov (vrátane počtu hlasovacích preukazov) v jednej tabuľke v Exceli. Jeden riadok = výsledky z jedného volebného okrsku. (Kandidáti na prezidenta alebo politické strany v jednom riadku vedľa seba - nie pod sebou.)

• Prieskumy verejnej mienky, sumarizáciu a spracovanie výsledkov volieb a hlasovaní vo všetkých voľbách, ľudových hlasovaniach a referendách musí robiť Ústredná volebná komisia a Štatistický úrad Slovenskej republiky bez účasti externých firiem a pracovníkov, so svojím vlastným slovenským počítačovým programom (pozri otázku 4.1), bez nebezpečného antivírusového programu a so svojím vlastným počítačovým vybavením. (Zákaz používania volebného systému Dominion. Bez účasti Esetu.)

• Zorganizovať paralelné spočítanie hlasov.

Za účasť na volebnom podvode zaviesť veľmi vysoké tresty.


2.61  Je možné vykonať elektronické hlasovanie alebo voľby bez podvodov?

   Áno, dá sa to, za týchto podmienok:

• Ak sa väčšina občanov SR rozhodne za vykonávanie priemerne štyroch referend a jedných volieb ročne klasickým spôsobom (kvôli väčšiemu pocitu istoty z nezmanipulovania, aj napriek ich vysokej cene), tak sa o zavedení elektronického vykonávania volieb a hlasovania nemusíme hádať. (Ale môžeme na tom pracovať.)

• Aj po zavedení elektronického hlasovania a volieb musí štát trvalo zabezpečovať vhodné podmienky na jednoduché a rýchle ručné paralelné spočítanie hlasov.

• Treba zhotoviť, alebo kúpiť do vlastníctva SR, slovenský volebný software (program) s otvoreným zdrojovým kódom (Open sourse software) na voľby, hlasovania, prieskumy verejnej mienky, ... Tento software môže skontrolovať a podať návrh na jeho vylepšenie ktokoľvek na Zemi.

• Vytvoriť tým IT-špecialistov so zastúpením všetkých významných politických strán i nezávislých odborníkov, ktorí by jediní mohli vylepšovať tento software a mali by prístup k utajovaným skutočnostiam, ktoré prídu od voličov.

• Server s týmto softvérom musí byť uložený v dátovom centre na Slovensku a vlastnenom Slovenskou republikou, v miestnosti s vysokým stupňom bezpečnosti a obmedzeným prístupom operátorov.

• Prieskumy verejnej mienky, sumarizáciu a spracovanie výsledkov volieb a hlasovaní vo všetkých voľbách, ľudových hlasovaniach a referendách musí robiť Štatistický úrad Slovenskej republiky bez účasti externých firiem a pracovníkov, so svojím vlastným slovenským počítačovým programom a so svojím vlastným počítačovým vybavením? (Žiadny ESET a DOMINION.) Kvôli kontrole, to isté musí súčasne robiť aj iná firma nezávislá na ŠÚ SR a musí dospieť k tomu istému výsledku.

• Minimálne 24 hodín pred začiatkom hlasovania/volieb sa musia uzavrieť všetky zoznamy voličov v jednotlivých volebných okrskoch a do začiatku volieb alebo hlasovaní zverejniť celkový počet oprávnených voličov SR podľa jednotlivých volebných okrskov i spolu za celú SR.

• Pomocou mobilného telefónu alebo počítača sa prihlásiť cez webovú stránku Slovensko.sk (Ústredný portál verejnej správy). Kliknúť na okienko s názvom Parlamentné voľby 2023 (napríklad). Uskutočniť autentifikáciu a autorizáciu. Voliť alebo hlasovať.

• Hlasovať/voliť možno aj cez MT alebo PC rodinného príslušníka, na obecnom úrade, ...

• Volič môže hlasovať Áno, Nie alebo Zdržal som sa/Nevolím (ale musí sa aspoň zaregistrovať - uvažovať o zavedení povinnej účasti).

• Volič po odhlasovaní/odvolení elektronicky dostane na svoj mail zakódované potvrdenie o svojom hlasovaní/odvolení, ktoré môže neskôr použiť na kontrolu alebo ako dôkaz, ak by zistil, že jeho hlas bol zmenený, alebo by od neho neoprávnene požadovali zaplatiť poplatok za neúčasť vo voľbách alebo hlasovaniach, alebo by sa dal použiť na kontrolu volieb.

• Bonusový systém na zbieranie kreditov za každé odvolenie, hlasovanie, účasť na prieskumoch verejnej mienky, ...

• Prieskumy verejnej mienky na obrovskej vzorke voličov. Referendá, prieskumy verejnej mienky, ... sa môžu konať často, lebo budú lacné, rýchle a presné.

• Žiadne volebné miestnosti, okrskové volebné komisie, tlačené hárky, ...

• Ani jeden neplatný hlas a ani jeden pridaný hlas na viac. Bezchybné elektronické spočítanie.

• Výsledky hneď po ukončení volieb alebo hlasovania.

• Vysoké tresty za podieľanie sa na volebnom podvode, neoprávnenom zásahu do softwaru, ...

• Podporné video Dušana Laudisa: 4.-24.minúta  https://www.youtube.com/watch?v=jZKFyH3xT6Q&ab_channel=DusanLaudis

Možné riziká a ich reálny vplyv na výsledky volieb alebo hlasovanie:

• Hrozba útokov na server alebo prenosové internetové siete zo zahraničia alebo aj zo Slovenska. Pozastaviť hlasovanie zo zahraničia. Vo voľbách/hlasovaniach pokračovať ďalší deň/dni.

• Zahlasovanie za pravidelne nevoliacich voličov. Zaviesť povinnú účasť aj s možnosťou „nevolím/nehlasujem“ a kreditovaním. Uverejniť % takýchto voličov.

• Nezaručenie anonymnej voľby/hlasovania v domácnostiach. Možnosť vplyvu dominantných členov rodiny na slabších členov rodiny.

• Aj v "tradičných" aj v elektronických voľbách sú možné podvody, proti ktorým treba zavádzať účinné opatrenia. Je rozumnejšie vymýšľať a zavádzať opatrenia proti podvodom prostredníctvom elektronickému systému, lebo je oproti ručnému lacnejší, rýchlejší, organizačne jednoduchší, ... Voľby a hlasovania "tradičným" spôsobom sú drahé, čo by bránilo ich častejšiemu využívaniu.

Nespracované poznámky:

• Možnosť spätnej kontroly správneho započítania vlastného odovzdaného hlasu pri ručnom hlasovaní/voľbe do volebnej urny nie je možná. Je možná pri elektronickom hlasovaní/voľbe.

• Elektronické hlasovanie/voľby za použitia rôznych kódov, hesiel, ... sa považujú za tajné, hoci špecialisti by teoreticky vedeli zistiť, o koho sa jedná a ako volil. Ale trvalo by to dlho. Ak by to chceli zistiť u všetkých voličov, ten čas by bol pridlhý. Pri takomto spôsobe hlasovania/voľby bude možné spätne vstúpiť do systému a skontrolovať svoj hlas.

• S možnosťou „odtajnenia“ (aj keď bude extrémne veľmi malá) sa musíme zmieriť – počítať s tým a prispôsobiť sa tomu. Ten, kto sa bude veľmi báť, pretože je napríklad vo vysokej funkcii, ..., nemusí hlasovať/voliť. Určite to nebude významné % voličov. Ja kľudne potvrdím, aby moja voľba bola verejná.


2.7  Ako sa dá zabrániť zablokovaniu funkčného referenda poslancami NR SR?

• Do Ústavy SR v článku 93 odsek 1 doplniť do zoznamu obligatórnych referend tento prípad: Zmena výsledkov predchádzajúceho referenda a súčasne (tou istou referendovou otázkou) odstrániť celý článok 99.


3.1  Aké znaky má mať fungujúca priama demokracia?

Fungujúca priama demokracia musí mať aspoň tieto základné znaky (teraz nemá ani jeden z nich):

1. O najvýznamnejších otázkach vnútroštátnej a zahraničnej politiky musia rozhodnúť občania v obligatórnych referendách.

2. Občania musia mať možnosť referendom:

    a) odmietnuť predbežne schválený zákon alebo zmluvu,

    b) zrušiť už platný zákon alebo zmluvu,

    c) skrátiť volebné obdobie NR SR alebo prezidentovi SR a

    d) rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu (novelizácia ústavy, ...).

   2.a) Túto možnosť môžu občania využiť vo všetkých prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť vykonať obligatórne referendum. Postup: Petičný výbor do 15 dní písomne upozorní predsedu NR SR o nesúhlase s predbežne schváleným zákonom alebo zmluvou. Do 100 dní vyzbiera 50 000 podpisov. Prezident musí vypísať referendum. (Tak je to vo Švajčiarsku.)

   2.b-d) Využije sa bežné referendum s povinnosťou vyzbierať 100 000 platných podpisov bez časového limitu.

   Riešenie: Vyzvať poslancov NR SR (našich zástupcov), aby to urobili. Keďže oni to neurobia, ostáva nám iba jediná možnosť – sfunkčniť inštitút referenda a následne funkčným referendom sfunkčniť priamu demokraciu.


3.2  Čo je to obligatórne referendum?

   Obligatórne referendum je referendum, ktoré sa musí povinne konať vždy, ak sa vyskytne prípad uvedený v článku 93 odsek 1 Ústavy SR. Vtedy nie je potrebné vyzbierať predpísaný počet platných podpisov.

   Súčasne platná Ústava SR predpisuje povinné konanie referenda iba v prípade vstupu SR do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku. A to je veľmi málo.

   Riešenie: Do odseku 1 článku 93 Ústavy SR doplniť ďalšie prípady:

• prijatie alebo zmena ústavy,

• prijatie alebo zmena ústavného zákona,

• zmena pravidiel pre referendum,

• zmena výsledku predchádzajúceho referenda,

• prevzatie a implementovanie právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie (čl.7 ods.2),

• prijatie alebo zmena bezpečnostnej a obrannej stratégie (2021), štátnej doktríny (????) a štátnej ideológie,

• prijatie medzinárodnej zmluvy,

• vypovedanie vojny (čl.102 pís.L),

• vyslanie našich ozbrojených síl a záloh na zahraničné misie,

• dodávky zbraní účastníkom vojenského konfliktu,

• povolenie rozmiestnenia cudzích vojsk alebo cudzích vojenských základní na území SR,

• nákup, predaj alebo darovanie vojenskej techniky, ktorej obstarávacia cena vrátane cla a DPH prevýši 100 miliónov eur za jedno volebné obdobie NR SR,

• maximálna výška ročných nákladov na zbrojenie (predtým je nutné zmeniť odsek 3 článku 93 Ústavy SR),

• odvolanie alebo obžaloba prezidenta,

• privatizácia štátneho majetku,

• znárodňovanie strategických podnikov,

• zásadné sociálne, dôchodkové a pracovnoprávne reformy.


3.3  Aké znaky má mať fungujúca zastupiteľská demokracia?

Fungujúca zastupiteľská demokracia musí mať aspoň tieto základné znaky (teraz nemá ani jeden z nich):

Naši volení/vyberaní zástupcovia (vrátane prezidenta SR):

   • musia spĺňať prísne kritéria na možnosť byť volený/vykonávať funkciu, (výsledkom bude meritokracia = vláda najschopnejších jedincov)

   • musia mať imperatívny mandát voči svojim voličom,

   • nesmú podpísať tajnú alebo nevypovedateľnú zmluvu,

   • nemôžu mať bankové účty v zahraničí,

   • raz ročne podávajú prehľad svojho majetku + prehľad ročných príjmov a výdavkov.

   • pred voľbami vypracujú a občanom ponúknu jasné a záväzné riešenia na všetky najdôležitejšie otázky týkajúce sa fungovania Slovenska a potrieb jeho občanov (nie všeobecné predvolebné sľuby).

   Riešenie: Vyzvať poslancov NR SR (našich zástupcov), aby to urobili. Keďže oni to neurobia, ostáva nám iba jediná možnosť – sfunkčniť inštitút referenda a následne funkčným referendom sfunkčniť zastupiteľskú demokraciu.


3.4  Čo je to imperatívny mandát?

   Imperatívny mandát je závislé splnomocnenie alebo poverenie voleného zástupcu, ktorý je pri svojom výkone viazaný príkazmi alebo želaniami svojich voličov, zakotvenými vo volebnom programe, s ktorým kandidoval a nie príkazmi svojej politickej centrály. Takýto zástupca je svojimi voličmi kontrolovateľný a odvolateľný aj pred skončením svojho funkčného obdobia. Skutočnosť je však taká, že individuálne odvolanie poslanca alebo prezidenta za súčasne platných podmienok je v podstate nevykonateľné. 

   V súčasnej Ústave SR sa náznaky o imperatívnom mandáte dajú nájsť vo vete "Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo." a vo vetách "Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.

   Odpor politikov proti zavedeniu imperatívneho mandátu bude veľmi silný. Zavedenie imperatívneho mandátu do ústavy by bolo veľmi komplikované - bolo by potrebné meniť veľa článkov ústavy a pravdepodobne by to odporovalo aj materiálnemu jadru ústavy.

   Je tu však možnosť, ako účinky imperatívneho mandátu zaviesť iným spôsobom. Treba sfunkčniť zastupiteľskú demokraciu (hlavne body 1 a 2) a našich zástupcov budeme mať pod kontrolou. Takže skutočná zastupiteľská demokracia bude fungovať aj do zavedenia imperatívneho mandátu, len zbytočne pribudne počet referend za odmietnutie zlých rozhodnutí poslancov, vlády alebo prezidenta, ktoré urobia proti svojim volebným programom alebo proti požiadavkám väčšiny občanov, ktoré politické strany vôbec nemali vo svojich programoch.

   Prvé dve podmienky fungovania zastupiteľskej demokracie (otázka 3.1) majú podstatne vyššiu kontrolnú účinnosť ako zavedenie imperatívneho mandátu a sú podstatne jednoduchšie vykonateľné ako imperatívny mandát.

   Imperatívny mandát by do veľkej miery zabraňoval podplateniu poslanca alebo prezidenta a chránil by ich pred vydieraním alebo zastrašovaním, lebo z akého dôvodu by to niekto robil, keď ani poslanec a ani prezident by mu aj tak nevedeli vyhovieť. Ich zlé konanie by totiž neprešlo v obligatórnom referende alebo odmietnutím zákona voličmi.

   Riešenie: Do zavedenia imperatívneho mandátu jeho funkciu nahradí zavedenie prvých troch bodov funkčnej zastupiteľskej demokracie (pozri otázku č.3.1).


3.5  Aké podmienky sú potrebné pre "hladké" fungovanie inštitútu referenda a priamej aj zastupiteľskej demokracie?

1. Masmédiá, alternatívne médiá, sociálne siete, mimovládne organizácie, školstvo a umelá inteligencia pravdivo informujú, vzdelávajú a vychovávajú homo sapiens (človeka rozumného) v súlade so štátnou ideológiou/koncepciou schválenou v referende. (Tie, ktoré budú podkopávať náš systém/našu ideológiu/koncepciu, treba obmedziť, sankcionovať alebo zakázať.)

2. Štatistický úrad SR robí pravdivé prieskumy verejnej mienky na veľmi veľkej vzorke občanov (aj počas politicko-diskusných relácii v RTVS).

3. Kvalitná a lacná predvolebná kampaň v masmédiách bez jednostrannej a neobjektívnej informovanosti. Bez billboardov. Bez zvýhodnenia tých, čo majú viac peňazí a majú v rukách masmédiá.

4. Voľby a hlasovania bez podvodov a volebnej korupcie.

5. Sprísniť kritériá na možnosť voliť.


3.6  Prečo treba najprv, iba na prechodné obdobie, novelizovať súčasne platnú Ústavu SR, sfunkčniť súčasný model zastupiteľskej demokracie a až potom postupne robiť ďalšie zmeny?

   Vypracovanie, schválenie a zavedenie nového modelu riadenia štátu, nového modelu zastupiteľskej demokracie, novej ústavy, radikálna zmena volebného systému, ... je zdĺhavý a komplikovaný proces.

   Čím väčší balík pripravovaných zmien si naberieme na seba naraz, tým bude proces ich zavedenia do praxe dlhší, komplikovanejší, ľahšie rozložiteľný alebo zablokovaný.

   Predkladatelia navrhovaných zmien väčšinou nemajú reálny návod na to, kto, kedy a ako tieto navrhované zmeny zrealizuje, čo proces zmien komplikuje a predlžuje.

   Slovensko a väčšina jeho občanov potrebuje zmeny k lepšiemu hneď – už včera bolo neskoro. Poriadok v štáte potrebujeme urobiť čím skôr, aj za cenu, že to hneď nebude dokonalé.


3.7  Kritériá na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu.

   Volič: Vek nad 25 alebo 33 rokov. Nie je to študent. Absolvoval základnú vojenskú službu (znovu zaviesť). Má slovenské štátne občianstvo a na Slovensku trvalý pobyt. Má (mal už v trvaní minimálne 1 rok) trvalú prácu alebo je to dôchodca.  Narodil sa na Slovensku. Nežije zo sociálnych dávok. Žije v tradičnej usporiadanej rodine (muž + žena + aspoň 2 vlastné biologické deti). Má ukončené aspoň stredoškolské vzdelanie + vodičský preukaz. Je to muž alebo žena (iné pohlavie nie). Nie je alkoholik. Nepoužíva drogy.

   Kandidát na starostu, primátora, poslanca NR SR, ministra, predsedu vlády a prezidenta SR: Podmienky ako pre voliča + tieto: Vo svojom volebnom obvode žije a má trvalý pobyt viac ako 5 rokov. Ak sa odsťahuje, stratí mandát a nastúpi náhradník. Nebol trestaný. Fyzicky a psychicky je zdravý a zdatný. Psychotesty. Je nezávislý na drogách (cigarety, alkohol, mäkké a tvrdé drogy, gemblerstvo, ...). Žije v tradičnej usporiadanej rodine (muž + žena + aspoň 2 vlastné biologické deti). Pred kandidatúrou zložil štátne skúšky z riadenia spoločnosti, ktoré sú v súlade so štátnou ideológiou SR schválenou voličmi v referende a zakotvenou v Ústave SR (Otázky sú napísané v Slovenčine a odpovedá sa na nich písomne v Slovenčine). 

   Starosta, primátor:  +Ukončené aspoň stredoškolské vzdelanie. Slovom aj písmom ovláda slovenský jazyk. Riadiace schopnosti.

   Minister:  +Ukončené vysokoškolské vzdelanie v danom obore + minimálne 20 rokov praxe v danom obore. Riadiace schopnosti.

   Riadiaci pracovníci v štátnej správe, štátnych inštitúciách, štátnych podnikoch, ...: Odborníci vybraní cez spravodlivé výberové konania (nie politické nominácie). (Depolitizácia nie je o zrušení politických strán, je o odpolitizovaní štátnych úradov, štátnych podnikov a inštitúcii vo verejnom sektore.)

   Prezident, ktorý je zároveň aj vrchný veliteľ ozbrojených síl: +Muž nad 50 rokov.

 Odôvodnenie :

   Tak ako nie každý môže riadiť lietadlo alebo jadrovú elektráreň, operovať chrbticu alebo mozog, legálne držať zbraň, opravovať elektrické vedenie s vysokým napätím, ... a nepovažuje sa to za diskrimináciu, tak aj nie hocikto by mal mať právo voliť, byť volený, vykonávať funkciu, riadiť štát. Ak aj ste dobrý, vzdelaný, schopný, ... človek, ale z nejakého dôvodu (napríklad vek, iba 1 vlastné dieťa, ...) by ste neprešli cez sito výberu (ktoré sa nedá urobiť dokonale), tak si uvedomte, že s každým takým človekom, ako ste vy, cez to sito neprejde ďalších 100 takých, ktorí cez to sito určite nemajú prejsť. A pritom je dosť takých, ktorí prejdú.

   Volebné právo by mal mať len Homo Sapiens (človek rozumný) s "ľudským" typom psychiky, lenže jeho výskyt na Slovensku je bohužiaľ veľmi malý a stále sa znižuje. (Osprostenie až debilizácia, vystrašenie, apatia, ... národa vplyvom zapredaných masmédií už dosiahla vysoký stupeň.)

   Za našich prapredkov (starých Slovanov pred Cyrilom a Metodom) mohol voliť a byť volený len muž nad 50 rokov, ktorý už má svoje vlastné pokrvné vnúčatá. Je hlavou veľkej rodiny (prastarí rodičia, starí rodičia, rodičia, manželka, deti, vnúčatá, pravnúčatá), o ktorú sa stará (ktorú riadi). Žije usporiadaným rodinným životom v tradičnej rodine, nie je rozvedený, nie je trestaný, ... Narodil sa na zemi (v krajine), kde teraz žije (nie je cudzinec). Zodpovedá sa svojim voličom a je nimi odvolateľný. Nad „zvolenými“ bola ešte „rada starších“, ktorej členovia museli mať nad 100 rokov (žili dlhšie ako mi teraz). Muž a žena boli na rovnakej hodnotovej úrovni, no každý z nich mal iné povinnosti a iné poslanie. Žena bola pripútaná pri deťoch, vnúčatách, domácnosti, ... a muž mohol skôr odísť na niekoľko dní na "zasadania, ...". Nebola to diskriminácia žien, lebo ženy svoje požiadavky a predstavy vedeli presadiť cez svojich mužov.


4.1 Čo v sebe zahrňuje LOKÁLNY RESET?

• Všetko na území štátu musí byť pod kontrolou štátu/vlády a tá musí byť pod kontrolou národa. Vláda musí získať kontrolu nad vlastnou menou, centrálnou bankou, strategickými podnikmi, masmédiami, mimovládnymi organizáciami, alternatívnymi médiami, sociálnymi sieťami, školstvom, umelou inteligenciou, ...

• Zisk vytvorený na Slovensku musí zostať na Slovensku.

• Slovenská štátna banka. Bezúročné pôžičky.

• Pôdu, lesy a vodu môžu vlastniť iba občania SR alebo štát (SR).

• Štátna RTVS. Súkromné masmédia pod kontrolou národa.

• Novelizácia ústavy so zameraním na obnovenie suverenity Slovenska.

• Sebestačnosť v produkcii základných potravín.

• Sebestačnosť vo výrobe základných vecí.

• Sebestačnosť vo výrobe elektrickej energie.

• Obnovenie základnej vojenskej služby, ochrany štátnych hraníc a obranyschopnosti Slovenska.

• Vypracovať/prepracovať a schváliť referendom: strategická koncepcia rozvoja štátu na 20 rokov, orientačný výhľad na 30-50 rokov, bezpečnostná a obranná stratégiu (2021), štátna ideológia/koncepcia/doktrína/vízia.

• ........

Zdroje informácií:

• Zmena systému 1 (Ing. Peter Blahynka): https://www.youtube.com/watch?v=5aWtxrXzgNU&t=6s&ab_channel=PetrBure%C5%A1

• Zmena systému 2 (Ing. Peter Blahynka): https://www.youtube.com/watch?v=56m4SEgRYgU&t=2s&ab_channel=PetrBure%C5%A1

• Zmena systému 3 (Ing. Peter Blahynka): https://www.youtube.com/watch?v=-kbwGsF6TI8&ab_channel=PetrBure%C5%A1

• O svete krivých zrkadiel 1-2-3-4 (Valerij Pjakin)

• KSB (Koncepcia sociálnej bezpečnosti) a DVTR (Dostatočne všeobecná teória riadenia)


   Suverenita

• Zachovanie národa a zabezpečenie jeho prosperity je možné len vtedy, ak štátotvorný národ rozhoduje o svojich veciach sám, bez vonkajšieho diktátu.

• Získanie a udržanie si maximálnej možnej miery suverenity je absolútne najvyšším národno-štátnym záujmom Slovenska.

• Absolútna suverenita malých štátov je nemožná, no je nevyhnutné vybojovať si a udržať maximálne možnú mieru suverenity.

• Suverénne štáty v spravodlivom usporiadaní môžu dobrovoľne a pri dodržaní princípov vzájomnej výhodnosti odovzdať časť svojich právomocí, ktorými neohrozujú svoje národno-štátne záujmy, ale musia si zachovať neodňateľné právo ich kedykoľvek bez sankcionovania aj odobrať späť do svojej právomoci!

   Faktory (činitele) suverenity:

• Územná suverenita :  Uznané štátne hranice a symboly štátnosti.

• Ekonomická suverenita:  Schopnosť vyrábať základné veci pre prípad dlhodobého krízového stavu.

• Zahranično-politická (diplomatická) suverenita.

• Vojenská suverenita:  Ubránenie územnej celistvosti proti susedom. Žiadne cudzie vojská a základne na našom území.

• Kultúrno-hodnotová suverenita:  Odmietnuť vnucované cudzie hodnoty a ideológie, na ochranu svojho jazykovo-kultúrneho priestoru, národného školstva a knižného trhu. 

   Zdroj: http://www.nitrianskadeklaracia.sk/

   (Globálny reset - Great reset: NWO (Nový svetový poriadok), zníženie počtu obyvateľov Zeme, megamesta, digitálne koncentračné tábory, riadenie ekonomiky globálnymi korporáciami, zlikvidovanie zvyškov národných štátov, vybudovanie svetového štátu so svetovou vládou, ...)


CZK/€: https://www.youtube.com/shorts/X8B8GXVyGEA

Červený stĺpec vľavo = rok 1989 = referendum „Za Švajčiarsko bez armády“ = účasť 69% = požiadavka bola zamietnutá.

Červený stĺpec vpravo = rok 1992 = referendum „Za vstup Švajčiarska do Európskeho hospodárskeho priestoru“ = účasť 78% = požiadavka bola zamietnutá.